Kommande tävlingar
08/01 Gävleguldet
17/01 Simultan ingår i guldrallyt
17/01 Simultan (Ingår i guldsimultan
Rapporterade tävlingar
04/12 Malmö BK - Guld
17/11 Trivselbridge SBF - Simultan G
17/11 Partävling, Simultan
Årsstämma Medelpads Bridgeförbund 2011

Datum: 2011-09-04
Plats: Bridgelokalen, Grönborgsgatan 5, Sundsvall


§ 1 UPPROP, FULLMAKTER, RÖSTLÄNGD M.M.
MBF:s ordförande, Dan Bylund, hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsstämman öppnad.
Upprop förrättades och fullmakter godkändes enligt följande:
ALNÖ BK 2 röster
SUNDSVALLSBRIDGEN 2 röster
BK BFR, BK STOPP och TORPSHAMMARS BK ej representerade

§ 2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 3 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR MÖTET
Per Jansson valdes att leda dagens möte.

§ 4 VAL AV SEKRETERARE FÖR MÖTET
Dan Bylund valdes till sekreterare.

§ 5 VAL AV TVÅ JUSTERINGSPERSONER
Leif Sundqvist och Staffan Hedman valdes till justerare.

§ 6 FRÅGA OM MÖTET ÄR BEHÖRIGT UTLYST
Årsstämman fann att mötet behörigt utlysts.

§ 7 FÖREDRAGNING AV STYRELSEBERÄTTELSE SAMT RESULTAT- OCH BALANSRAPPORT
Dan Bylund föredrog styrelseberättelsen och Ylva Papp resultat- och balansrapporten.
Ekonomin är fortfarande god och medlemsantalet stabilt. Guldskvadern som startades 2006 mycket givande och genererade denna gång ett nollresultat . Deltagandet i distriktets DM-tävlingar behöver alltjämt förbättras. Detaljer om dessa berättelser finns i bif. bilagor.
Bägge dessa berättelser lades med godkännande till handlingarna.

§ 8 FÖREDRAGNING AV REVISIONSBERÄTTELSE
Revisionsberättelsen föredrogs av Ylva Papp, Stämman godkände berättelsen, men påpekade ett tryckfel, då det på ett ställe stod förlust istället för vinst. Uppdrogs Ylva att kontakta revisorerna och ordna en korrigering av detta.

§ 9 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN
Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010/2011.

§ 10 VERKSAMHETSPLAN FÖR VERKSAMHETSÅRET 2011/2012
Dan Bylund föredrog. Den nya styrelsen föreslås arbeta utifrån detta uppdrag som omfattar fortsatt arbete med popularisering av DM-tävlingar, arrangemang av Guldskvadern, marknadsföring/publicitet, tävlingsledarutbildning samt samarbeten med angränsande distrikt.
En diskussion kring synliggörande av bridgen i distriktet vidtog. Förslag som kom upp var bland annat att en grupp av krönikörer skulle kunna dela upp arbetet med att skriva i ST och/eller på distriktets anslagstavla i Spader. Uppdrogs åt styrelsen att titta vidare på detta.

§ 11 BUDGET FÖR VERKSAMHETSÅRET
Ylva redogjorde för styrelsens budgetförslag med en beräknad förlust i samma storleksordning som årets vinst. Andreas Westman uppmärksammade då i resultat-rapporten att MBF har missat att dela på vinsten i Sundsvallsligan med Sundsvalls-bridgen såsom brukligt. Därmed tillkommer en extraordinär utgift på ca 3000 kr för nästa verksamhetsår. Stämman godtog dock enhälligt en budget med ett beräknat resultat på -6000 kr.
§ 12 FASTSTÄLLANDE AV ÅRSAVGIFT TILL MBF
Styrelsen föreslog oförändrad avgift, men efter diskussion beslutade stämman att årsavgiften skall höjas med 10 kr till verksamhetsåret 2012/2013.

§ 13 INKOMNA MOTIONER
Inga motioner förelåg.

§ 14 ÄRENDEN FÖRESLAGNA AV STYRELSEN
Inga ärenden förelåg.

§ 15 ÖVRIGA FRÅGOR
Två övriga frågor diskuterades:
• Hur göra med priser i DM-tävlingarna? Plaketter i efterhand bara till dem som vill ha? Vandringspris + diplom? Prisutdelning vid ligakvällar? Inga beslut fattades utan styrelsen fick i uppdrag att se över frågan.
• Gratis deltagande för juniorer i Sundsvallsligan? Mötet ställde sig enhälligt positivt och styrelsen uppdrogs att spika detta.

§ 16 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR 2011/2012
Valberedningen föreslog omval av Dan Bylund, vilket stämman godkände.

§ 17 VAL AV TRE LEDAMÖTER PÅ TVÅ ÅR
Mötet godkände valberedningens förslag nämligen omval av Martin Berglund, Ylva Papp och Leif Sundqvist.

§ 18 VAL AV TRE SUPPLEANTER I STYRELSEN
Mötet godkände valberedningens förslag nämligen omval av Per Jansson och Anna- Lisa Åkerdahl samt nyval av Bo Åstrand. Dessa går vid behov in i nämnd turordning.


§ 19 VAL AV TVÅ REVISORER
Mötet godkände valberedningens förslag nämligen omval av Sven Ponton och nyval av Anneli Sagersten.

§ 20 VAL AV TVÅ REVISORSSUPPLEANTER
Mötet godkände valberedningens förslag nämligen omval av Sjunne Johansson och Sten Scharin.

§ 21 VAL AV VALBEREDNING, 3 PERSONER, VARAV EN SAMMANKALLANDE
Mötet valde Helena Strömberg (sammankallande), Staffan Hedman och Barry Cotz.

§ 22 AVSLUTNING
Mötesordföranden och sekreteraren avtackades med blommor.
Dan Bylund delade ut priser till topptrion i Medelpadsrallyt, dvs Dan Bylund, Helena Strömberg och Staffan Hedman.
Per Jansson tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.
Därefter bjöds mötesdeltagarna på dryck och smörgåstårta.


Vid protokollet:

Dan Bylund Per Jansson
Sekr. Ordf.

Justeras:

Leif Sundqvist Staffan Hedman
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80