Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling

Protokoll fört vid Sundsvallsbridgens årsmöte tisdagen den 12 september 2011

1. Årsstämmans öppnande, fastställande av röstlängd
Årsstämman öppnades av Leif Sundqvist och röstlängden fastställdes.

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

3. Val av ordförande för mötet
Leif Sundqvist valdes till ordförande för årsmötet.

4. Val av sekreterare för mötet
Ulf Blanck valdes till sekreterare för årsmötet.

5. Val av två justeringsmän
Eva Ribbenberg och Eva Cederlund valdes till justeringsmän att justera årsstämmoprotokollet.

6. Fråga om mötet är behörigt utlyst
Årsstämman ansåg mötet som behörigt utlyst.

7. Föredragning av styrelse- och revisionsberättelse
Verksamhetsberättelsen och revisionsberättelse föredrogs och godkändes med
smärre justeringar av DM-tävlingarnas resultat.

8. Föredragning av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningarna redovisades och godkändes.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslöts att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010-2011.

10. Budget för verksamhetsåret 2010-2011
Budgeten fastställdes i enlighet med förslag.

11. Fastställande av förbundsavgift till FSB
Beslöts att fastställa avgiften till den summa som Förbundet Svensk Bridge beslutar vid sin årsstämma.

12. Fastställande av klubbavgift till Sundsvallsbridgen
Klubbavgiften fastställdes till oförändrade 40 kr.

13. Fastställande av ram för styrelsearvoden och revisorarvoden
Ramen för styrelsearvoden fastställdes till 8000 kronor och 500 kronor till revisorerna.

14. Inkomna motioner
Inga motioner hade inkommit.

15. Ärenden föredragna av styrelsen
Styrelsen föreslog att byta ut nuvarande Bridgemate version 1 mot version 2. Stämman beslöt att så sker.

16. Val av ordföranden
Leif Sundqvist valdes till ordförande under en tid av ett år.

17. Val av styrelse ledamöter•
Till styrelseledamöter valdes för en tid av två år Birgitta Wiberg och Agneta Danielsson. Till ersättare i styrelsen valdes Anneli Sagersten och Elisabet Ekholm på ett år.

18. Val av revisorer
Till revisorer för en tid av ett år valdes Lennart Nordkvist och Karin Lodin. Till ersättare för revisorer för en tid av ett år valdes Eva Ribbenberg.

19. Val av valberedning
Till valberedning valdes Lars-Anders Svensson, May Åkesson och Liane Svensson. May Åkesson utsågs att vara sammankallande i valberedningen.

20. Övriga frågor

• Helena Strömberg förslog att klubben ska arrangera en silvertävling under kommande verksamhetsår. Stämman beslöt att uppdra åt styrelsen att arrangera en silvertävling under våren 2012 på lämplig helgdag.
• Tankar på sänkt avgift för juniorer som studerar togs upp. Beslöts att 10 kr i startavgift ska gälla för alla juniorer som studerar på klubbens alla tävlingar.
• Eva Cederlund föreslog att alla tävlingar under sommarbridgen ska vara handicap-tävlingar. Det rådde delade meningar om detta och stämman hänskjöt frågan till styrelsen. En idé som kom fram var att vi kan ha 2 separata poängligor under sommaren, en utan handicap och en med handicap.
• Frågan om vad vi skall ha för priser under partävlingskvällarna på klubben. Efter diskussion fick styrelsen i uppdrag att se över hur vi kan få priserna att bli mer varierade.
Prisutdelning för årets sommarbridgeserie som vanns av 1. Staffan Hedman 2. Eric Boberg 3. Ulla Blanck

21. Årsstämman avslutades
Innan stämman avslutades förrättades prisutdelning i sommarpoängligan och pristagare blev: 1. Staffan Hedman 2. Eric Boberg 3. Ulla Blanck

Leif Sundqvist förklarade årsstämman för avslutad och i samband med det tackade han alla funktionärer för nedlagt gott arbete under året. Därefter bjöds in till årets klubbmästerskap i bridge.






Vid protokollet Justeras



Ulf Blanck Leif Sundqvist Eva Ribbenberg Eva Cederlund


Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80