Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Protokoll fört vid Sydöstra Sveriges Bridgeförbunds årsmöte den 20 september 2009 i Hultsfred.

§ 1 Öppnande.
Bengt Lennartsson öppnade årsmötet kl.11.00.

§ 2 Lottning av SM/DM – lag.
Lagnummer för de 38 lagen i DM-lagspelets grundserier lottades.

§ 3 Upprop, godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd.
Röstlängden fastställdes till 37 röster fördelade på 10 klubbar.

§ 4 Fastställande av dagordning.
Den framlagda dagordningen fastställdes utan ändringar.

§ 5 Val av årsmötesordförande.
Bengt Lennartsson valdes.

§ 6 Val av årsmötessekreterare.
Bernt Sigvardsson valdes.

§ 7 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
Evert Bengtsson och Aage Jensen valdes.

§ 8 Årsmötets behöriga utlysande.
Kallelsen har funnits utlagd på distriktets hemsida i god tid enligt stadgarna och årsmötet förklarades behörigen utlyst.

§ 9 Styrelsens och revisorernas berättelser.
Verksamhetsberättelsen kommenterades i valda delar från podiet. Att brådskande ärenden mestadels avhandlas via mejl ska läggas till på sidan 4.
Thomas Winther läste upp revisorernas berättelse. Deras bilaga presenterades och belystes av Thomas. Berättelserna lades med godkännande till handlingarna.

§ 10 Godkännande av balansräkningen.
Balans- och vinst – och förlusträkning presenterades. Årets förlust blev 1.539 kr, men två utbildningar av licensierade tävlingsledare har genomförts. Balansräkningen godkändes. Konstaterades att det finns ett stort belopp på Plusgirokontot. Uppdrogs åt Thomas att placera 100kkr i premieobligationer.

§ 11 Ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljades enligt revisorernas förslag full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008/2009.

§12 Årsavgift till distriktsförbundet.
Beslöts att årsavgiften till distriktsförbundet för 2010-2011 ska vara oförändrad 40 kr.

§13 Motioner.
Inga motioner har inkommit.

§14 Ärenden som styrelsen önskar behandla på årsmötet.
Ett förslag från BK Trappan 94 om att dfb ska ansöka om ett medlemskap i Kronobergsarkivet för en kostnad av 600 kr/år har inkommit. Det innebär att alla klubbarna kan lämna gamla handlingar för arkivering. Beslöts anta förslaget och uppdrogs åt Bengt att göra en ansökan.

§15 Övriga ärenden.• Sydöstra har inlämnat en motion till Förbundets Riksstämma om en förändring av DM/SM-parkavlets uppläggning. Mötesdeltagarna var eniga om att en ändring bör göras.
• Hultsfred/Målilla BK framförde ett önskemål om att vårens distriktsserier ska starta tidigare. Beslöts att sista anmälningsdag ska ändras till 15 jan.
• Informerades om Sydöstrarallyt och DM-individuellt.
• TL-utbildning Steg 2-silver hålls i Växjö 5-6 dec.

§16 Val av ordförande.
Omvaldes Bengt Lennartsson för en tid av ett år.

§17 Fastställande av antalet övriga ordinarie ledamöter och antalet suppleanter.
Årsmötet fastställde på förslag av valberedningen att antalet ordinarie ledamöter ska ändras till 5 st, motiverat av att någon särskild ungdomskommitté inte existerar. Antalet.suppleanter ska vara 3 st. De senare ska väljas från olika län.

§18 Val av övriga styrelseledamöter.
Omvaldes Michael Carlsson och Thomas Winther på 2 år. Valdes Håkan Johansson som ansvarig för ungdomsverksamheten på 1 år.

§19 Val av styrelsesuppleanter.
Till suppleanter på 1 år omvaldes Greger Alfonsson, Ingemar Andersson och Sture Rundgren.

§20 Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
Omval av Mikael Lund och Johan Singvall med Ingvar Yxell som suppleant.

§21 Val av valberedning.
Till valberedning utsågs Lars Moquist (sammankallande), Agneta Svahn och Willy Norlin.

§22 Val av ombud till SBF:s riksstämma.
Uppdrogs åt styrelsen att utse delegater till Riksstämman i Örebro den 16-17 okt.

§23 Tid och plats för nästa årsmöte.
Beslöts att nästa årsmöte ska hållas i Växjö söndagen den 26 sept. 2010 med start kl 10.00.

§24 Elitcupen.
Bengt Lennartsson överlämnade Elitcupens vandringspris till IFK Karlskrona som med sin femte inteckning erövrade detta. Uppdrogs åt styrelsen att sätta upp ett nytt vandringspris..

§25 Mötets avslutande.
Ordföranden avslutade årsmötet, tackade för visat intresse och inbjöd till Oktobersilver.

Vid protokollet: Justeras:

/Bernt Sigvardsson/ /Bengt Lennartsson/ /Evert Bengtsson/ /Aage Jensen /
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80