Kommande tävlingar
08/01 Gävleguldet
17/01 Simultan ingår i guldrallyt
17/01 Simultan (Ingår i guldsimultan
Rapporterade tävlingar
04/12 Malmö BK - Guld
17/11 Trivselbridge SBF - Simultan G
17/11 Partävling, Simultan
Protokoll fört vid Medelpads Bridgeförbunds styrelsemöte den 18 april 2004


Närvarande: Eric Boberg, Ulla Blanck, Dan Bylund, Ulf Henriksson, Anders Jacobsson,
Jan Ödén samt Per Jansson (adjungerad)

Frånvarande: Gunnar Ahlberg, Viktoria Einarsson, Henry Häljeryd och Anneli Sagersten


§ 1 Mötets öppnande

Anders förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna. Beslutades att Ulla inhandlar DM-plaketter till det pris hon fått uppgift om (ca 25 kr/st) och även undersöker vilka plaketter som skall delas ut retroaktivt.

§ 4 Info från FSB och inkomna skrivelser

Ulf redovisade information från FSB:s kansli:

• Medelpad fick detta år tre par vidare till SM-par semi.
• Landslagen till senior-EM och junior-EM har tagits ut.
• Omkring hälften av alla dfb, däribland MBF, saknar licensavtal för Ruter. Beslutades att Anders kontaktar Björn Gustavsson i ärendet.

Ulf redovisade även en skrivelse från Kent Sjöberg, där denne meddelar att han avsäger sig tävlingsansvaret inom MBF och i Sundsvallsligan efter vårens avslutning. Beslutades att Anders pratar med Kent om möjligheten att ompröva detta beslut samt att Eric och Dan söker efter alternativa lösningar.

§ 5 Rapporter

Ekonomi Jan redovisade främst normala transaktioner, förutom ett större inköp av nya kortlekar som kan komma att påverka resultatutfallet negativt i förhållande till budget. Ulla berättade att Lennart Nordkvist sagt något om att 100 kortlekar med fodral försvunnit. Konstaterades att detta troligen rör sig om en barometer på vift och beslutades att Jan kontaktar Lennart i ärendet.

Jan redovisade även ett överlag positivt utfall för DM-tävlingarna.

Brickläggningsmaskinen diskuterades med anledning av FSB:s kommande utförsäljning i samband med sommarens Bridgefestival i Malmö. Per berättade att maskinen fungerar mycket bra efter den senaste servicen, men att en ny diskettstation bör införskaffas.

Internet Per meddelade att hans flytt i augusti medför problem med webservern då hans nya boende för närvarande saknar möjlighet till bredbandsuppkoppling. Olika vägar att lösa detta diskuterades (däribland en tillfällig lösning som Per tror vara genomförbar för ca 300 kr/månad), varefter frågan bordlades.

Kalendern Ulf meddelade att han har gått ut till klubbarna med en detaljerad tidsplan för tävlingskalenderns framtagande, med kalendermöte den 19 maj och planerad distribution den 9 augusti. Annonsörer välkomnas att höra av sig till Ulf.

Ungdom Inget nytt.

Seniorer Viktoria meddelar genom Anders att hon varit i kontakt med Olan Hedström med anledning av den faktura för uteblivna hyresintäkter som MBF bestred efter föregående styrelsemöte.

Tävlingar Noterades att deltagandet vid DM-tävlingarna är på uppåtgående.

§ 6 Aktiviteter från årsmötet

Dan redovisade förslag på nya reservbestämmelser och ett nytt spelupplägg för Sundsvallsligan. Beslutades att arbeta vidare utifrån dessa förslag.

§ 7 Sundsvallsligan – protest & tävlingsledare

En protest sades föreligga i Sundsvallsligan div IV med anledning av den omspelade matchen. Någon skrivelse hade emellertid ej nått MBF:s styrelse, varför något beslut ej kunde fattas. Generellt är dock förhoppningen att vi kan lägga detta bakom oss och att problem av detta slag fortsättningsvis kan förebyggas av ett tydligare regelverk.

Tävlingsledarfrågan avhandlades under § 4.

§ 8 Övriga frågor

Eric yrkande om fortsatt arrangemang av Medelpadsrallyt säsongen 2004/2005 och redovisade ett förslag med något förändrade regler och med en tydligare marknadsförings-policy. Beslutades att bifalla förslaget och att lämna ut det på remiss till berörda klubbar genom Ulfs försorg.

Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 25 maj kl 17.00 i kanslilokalen, Sundsvall.

§ 9 Mötets avslutande

Anders avslutade mötet och tackade för visat intresse.Vid pennan Justeras
Dan Bylund Anders Jacobsson
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80