Kommande tävlingar
08/01 Gävleguldet
17/01 Simultan ingår i guldrallyt
17/01 Simultan (Ingår i guldsimultan
Rapporterade tävlingar
04/12 Malmö BK - Guld
17/11 Trivselbridge SBF - Simultan G
17/11 Partävling, Simultan

Protokoll Medelpads Bridgeförbunds Styrelsemöte 2009-10-28

Närvarande:
Dan Bylund
Leif Sundqvist
Ylva Papp
Per Jansson1. Mötets öppnande
Ordföranden Dan Bylund hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

3. Föregående protokoll
Föregående styrelseprotokoll gicks igenom och godkändes. Leif informerade om att protokollen numera finns utlagda på MBF:s hemsida i Spader. Per föreslog att protokollen också skulle mejlas direkt till resp. ordförande i klubbarna i Medelpad och så skall ske.
Årsmötesprotokollet är ännu inte justerat och tas upp på nästa styrelsemöte.

4. Inkomna skrivelser
Inga skrivelser hade inkommit.

5. Rapporter

Ekonomi

Ylva Papp rapporterade att hon har fått in alla annonsintäkter från kalendern och att hon har betalat alla fakturor, som inkommit under perioden. Ekonomin är fortsatt god.

Tävlingar

Den första tävlingen i Medelpadsrallyt är genomförd (Oktobersilver hos Sundsvallsbridgen) med 20 par. Leif rapporterade att han lagt upp både spelschemat och ett Excel-ark med aktuell ställning på hemsidan i Spader. Påpekades att arket skall kompletteras med 2 poäng för alla som deltagit.

Andreas Westman hade telefonledes låtit meddela att han varit i kontakt med Ångermanland och de är klart intresserade av ett gemensamt arrangemang vad gäller DM-lag och Allsvenskans div. 4.
6. Rapport från FSB:s Riksstämma
Leif Sundqvist deltog som Medelpads representant vid Riksstämman och rapporterade följande:

• Ekonomi
Det ekonomiska resultaten från de 2 senaste årens verksamhet är för verksamhetsåret 2007/2008 plus 425 tkr och för året 2008/2009 minus 210 tkr. Respektive års ”Summa eget kapital” är 1.878 tkr resp. 1.667 tkr.
De två kommande årens budgetutfall är beräknat för 2009/2010 till plus 100 tkr och för 2010/2011 till plus 521 tkr.

• Motioner
o SM-parfinal
Motionerna avseende par-finalens upplägg behandlades tillsammans och uppfattningarna bland stämmodeltagarna var/är mycket delade. Beslöts att hänskjuta frågan till Tävlingskommittén, som skall ta fram ett förslag och låta det gå på remiss till distriktsförbunden.
o Namnstandard på lag
Efter en mycket kort diskussion avslog stämman med stor enighet förslaget.
o Ekonomiska villkor för veteranlandslaget
Efter en lång muntlig diskussion, där motionärerna hävdade att det inte kostade speciellt mycket och där styrelsen via Tommy Gullberg hävdade motsatsen (cirka 200 tkr) per EM, VM och OS var det en förvirrad församling, som skulle rösta. Styrelsen föreföll vara dåligt förberedd, då inga skriftliga ekonomiska konsekvenser fanns framtagna. Efter att stämmoordföranden funnit att motionen var avslagen begärdes votering och där vann motionärerna med röstsiffrorna 69 – 62. Viss turbulens uppstod, då det i motionen ingick krav på retroaktiv betalning med 90 tkr, vilket glömdes bort att hanteras av stämmoordförande, som en egen fråga. Ärendet fick öppnas igen och därvidlag beslutade stämman att ingen retroaktiv ersättning skulle utgå. Merparten av stämmodeltagarna insåg uppenbarligen inte de ekonomiska konsekvenserna av sitt röstande, då det inte finns några medel anslagna för detta och således måste den tidigare beslutade budgeten för landslagen fördelas mellan tre landslag i stället för tidigare två.
o Information till distriktets medlemmar resp. Medlemmars kontakt med distriktet
Dessa två motioner hanterades tillsammans och efter en kortare diskussion avslog stämman bägge motionerna.

• Styrelsens egna förslag
1. Distriktsträffens upphörande
Styrelsens förslag mötte stort motstånd och var även detta dåligt förberett vad gäller bakgrund och motiv. Efter en kortare diskussion, där ett antal stämmodeltagare hävdade att demokratin i förbundet skulle försämras, beslöt styrelsen att återkalla förslaget. Det kommer således att anordnas en Distriktsträff under år 2010.

2. Minskning av antalet ledamöter i styrelsen
Efter en relativt kort diskussion, där det framhölls vikten av att ordföranden för festivalkommittén måste nomineras av valberedningen, väljas in i styrelsen av Riksstämman och sedan först vid styrelsens konstituering bli utsedd till ordförande för festivalkommitten. Således inte väljas direkt av styrelsen. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

• Val
Stämman beslutade helt enligt valberedningens förslag och Mats Qviberg fortsätter således som ordförande för FSB. Att notera är att Leif Sundqvist valdes in i valberedningen.


7. Rapport från Distriktstävlingsledarträffen
Efter Riksstämmans slut på lördageftermiddagen genomfördes en träff för distriktstävlingsledarna (DTL) och Medelpads representant var Leif Sundqvist. Programmets huvudpunkter var följande:
• DTL:s arbetsuppgifter
• TL-utbildningar
• TL-status ute i landet
• Genomgång av den nya lagboken (förändringar)
• Nya alerteringsregler
• Genomgång av Juryinstruktion
• Diskussion om framtidens tävlingsverksamhet
o SM Nybörjarträffen
o Distriktstävlingen av Chairman’s cup
o SM-lag i nytt format
o Hur öka deltagande i kval till SM-finalerna
o SM-par-modell
o Stortävling på festivalen
o Vintervecka med mixedtema
• Utvärdering och avslutning

Noterbart från det mastiga programmet var följande:
• FSB har tagit fram västar för tävlingsledarna. Det kommer att finnas 3 i stort likadana, dock modifierade något så att det framgår om man har guld-, silver- eller bronsstatus. Guldvästarna delas ut gratis till dem som klarat licensen, övriga får köpas för cirka 300 kr/st.
• Alla gamla tävlingsledarlicenser upphör att gälla fr.o.m årsskiftet 2009/2010. Det brådskar att gå utbildning och avlägga prov för att få en ny licens.
• Det finns 2 typer av utbildningar, dels helt nya kurser Steg 1, Steg 2 och Steg 3 och dels uppdatering av silver- och guldlicenser för Steg 2 och Steg 3. Den senare typen är endagars-utbildningar och den förstnämnda typen är tvådagars.


• För att få behålla sin licens krävs att man är aktiv som tävlingsledare. Till en början kommer följande att gälla:
o Steg 1 – minst 3 klubbtävlingar per år
o Steg 2 – minst en silvertävling eller 10 klubbtävlingar per år
o Steg 3 – minst 2 silvertävlingar eller högre alt. en guld- eller silvertävling och minst 10 klubbtävlingar per år


8. Tävlingsledarutbildning i Medelpad
Beslöts att formellt utse Leif Sundqvist till Distriktstävlingsledare för Medelpad innevarande spelår. Leif fick i uppdrag att omgående ta fram en lista över de nu aktiva tävlingsledarna och inbjuda dem till en utbildning av typen ”Uppdatering till Steg 2”.
Leif fick också i uppdrag att ta fram ett program för utbildning , tävlingsledarträffar, m.m.
för kommande spelår.

9. Kommande tävlingar
• Allsvenskan Div 4
På grund av frånvaron av tävlingskommittén under mötet, var det något oklart om statusen för denna tävling. Dan Bylund fick i uppdrag att kontakta Andreas W och Bosse S för att igång full fart på förberedelserna, då tävlingen ska spelas redan den 7-8/11.
• DM-Mixed
Per Jansson redovisade arbetet med denna tävling och de återstående frågetecken, som finns runt efterföljande middag. Inbjudan är framtagen och arbetet går vidare med inhämtande av anbud på catering.

10. Åtgärdslista
Genomgång gjordes av åtgärdslistan och flertalet ärenden var slutförda. Listan kompletterades med under mötet beslutade uppgifter.

11. Övriga frågor
• Förändring av bankkonton
Kassören Ylva Papp kom med ett förslag om att vi skall samla alla förbundets bankaffärer i en bank (Nordea) i stället för nuvarande två banker (Nordea och Sundsvallsbanken). Nordea har ett mycket bra paket för småföretag och föreningar och genom att skaffa detta kan vi spara i storleksordningen 500 kronor/år samt få ekonomin samlad. Beslöts enligt Ylva:s förslag.

12. Nästa möte
Nästa styrelsemöte sker 2009-12-09 (onsdag) klockan 18.00.

13. Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
Vid Protokollet JusterasLeif Sundqvist Dan BylundÅTGÄRDSLISTA

Åtgärd Ansvarig Färdigdatum Status
Utskick av inbjudan Allsvenskan Div. 4 Bo Sundström 2009-09-25 Ej klart
Kontakta Ångermanlands Distriktsförbund angående samarrangemang av DM-tävlingar och Allsvenskan Div. 4 Andreas Westman 2009-09-30 Klart
Upplägg i Spader av Medelpadsrallyt Leif Sundqvist 2009-09-30 Klart
Planera och förbereda DM-Mixed Lennart Sohlin / Per Jansson 2009-11-10 Pågår
Ta fram förslag till upplägg av DM-Lag både i år och kommande år Leif Sundqvist 2009-11-30 Ej påbörjat
Samla MBF:s bankaffärer på en bank Ylva Papp 2009-11-15
Ta fram förteckning över TL Leif Sundqvist 2009-11-08
Genomföra uppdateringskurs Steg 2 Leif Sundqvist 2009-12-31
Ta fram en plan för TL-utb 2010/2011 Leif Sundqvist 2010-06-30
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80