Kommande tävlingar
08/01 Gävleguldet
17/01 Simultan ingår i guldrallyt
17/01 Simultan (Ingår i guldsimultan
Rapporterade tävlingar
04/12 Malmö BK - Guld
17/11 Trivselbridge SBF - Simultan G
17/11 Partävling, Simultan
Protokoll fört vid Medelpads Bridgeförbunds årsstämma
Datum: Söndagen den 13 februari 2005, kl. 13.00
Plats: Bridgelokalen, Grönborgsgatan 5, Sundsvall
Närvarande: Större delen av MBF:s styrelseledamöter, distriktsdelegater samt övriga medlemmar, drygt 25 personer
Distribution: Styrelsen och samtliga klubbar i MBF

§ 1 Upprop och godkännande av fullmakt och fastställande av röstlängdMBF:s ordförande, Anders Jakobsson, hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsstämman öppnad.
Upprop förrättades och fullmakter godkändes enligt följande:
Alnö BK 2 röster
BK Allians 4 röster
Haga BS 1 röster
Sallyhills BK 3 röster
Sundsvalls BK 2 röster
Söråkers BK 2 röster
Timrå BK ej närvarande
Torpshammars BK ej närvarande
Ånge BK ej närvarande

§ 2 Godkännande av dagordning Upprättad dagordning, som delades ut på mötet, föredrogs och godkändes.

§ 3 val av ordförande för mötet Till ordförande att leda dagens möte, valdes Per Jansson

§ 4 Val av sekreterare för mötet Till sekreterare valdes Ulf Henriksson.

§ 5 Val av två justeringsmän Att jämte ordföranden, justera dagens protokoll, valdes Ulf Blanck och Leif Sundqvist

§ 6 Fråga om mötet är behörigt utlyst Årsstämman fann att stämman behörigt utlysts.

§ 7 Föredragning av styrelse- och revisionsberättelse Anders Jakobsson föredrog valda delar. Följande kunde konstateras:
Marknadsaktivitet på Selånger marknad en lyckad satsning, ca 40 besökare intresserade av nybörjarkurs.
Medlemsantalet ökar något samma sak med deltagandet i MBF arrangerade tävlingar.
I övrigt hänvisas till bilaga 1, vilket bifogas protokollet.

REVISIONSBERÄTTELSE
Bengt Gustavsson föredrog revisorernas berättelse, där man godkände resultat och balansräkning. Revisorerna rekommenderade att ge styrelsen ansvarsfrihet. Se bilaga 2.
Stämman godkände bägge dessa berättelser.
§ 8 Föredragning av kassa- och materialrapporter Jan Ödén föredrog valda delar av förbundets resultatrapport. Resultatet var positivt, 1800 kr, men tyvärr var det minskade kostnader för ungdomssatsningar och marknadsföring som lyft resultatet.
Någon materialrapport förs inte.
Resultatrapporten godkändes av stämman. Se bilaga 3.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004. Vinsten för 2004 balanseras i ny räkning för 2005.

§ 10 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2005
Anders Jakobsson föredrog 2005-års verksamhetsplan. Se bilaga 4.
Följande kommentarer kunde noteras:
Karin Lodin påpekade att det inte är nybörjarna som ”sviker”. Det är många rutinerade spelare som inte längre kommer på klubbtävlingar. Tävlingar med 18 brickor är lagom när man är nybörjare.
Verksamhetsplanen godkändes av stämman.

§ 11 Budget för verksamhetsåret 2005
Jan Ödén föredrog budgeten för 2005, se bilaga 5.
Intäkter & kostnader följer inte räkenskapsåret vilket gör att vissa poster kan vara svåra att förstå utan förtydligande. Jan påpekade att det finns pengar reserverade för ungdomssatsningar även om budgeten är minskad från 2004.
Sundsvallsligan diskuterades. Bridgealliansen fick i uppdrag att se över kostnader och intäkter tillsammans med MBF:s styrelse.
I övrigt godkändes budgeten.

§ 12 Fastställande av årsavgift till MBF Årsavgiften beslutades vara oförändrad, 35 Kr.

§ 13 Inkomna motioner
Bridgealliansen hade en motion som handlade om Medelpadsrallyt, se bilaga 6. Leif Sundqvist presenterade motionen. Ordförande delade upp motionen i 4 delar med röstning för varje del. Mötet röstade JA till alla 4 delarna.

§ 14 Ärenden föreslagna av styrelsen
Styrelsen presenterade genom Dan Bylund ett förslag på ändrade regler för av MBF arrangerade lagtävlingar, se bilaga 7.
Mötet var efter en lång diskussion överens om att regelförslaget var bra i sak men gav ändå den nya styrelsen i uppdrag att se över reglerna. Det skall vara en prioriterad arbetsuppgift för kommande styrelse.

Med anledning av en begäran om höjd ersättning för brickläggning från Lennart Nordkvist föreslog styrelsen att klubbarnas avgift skall höjas till 1,50 kr per bricka. Förslaget godkändes efter diskussion med justeringen att den skall gälla från 2005-07-01.

Ersättningsfrågan för brickläggningen under tiden 2005-01-01 -- 06-30 hänfördes till styrelsen men mötet var överens om att dagens ersättningsnivå är låg.

§ 15 Övriga frågor
Karin Lodin berättade att de flesta andra distrikt betalar startavgiften för deltagandet i SM tävlingar. Mötet föreslog att styrelsen skall se över ersättningsreglerna inför nästa budgetår med ambitionen att ha samma regler som övriga distrikt.

Anmälningsförfarandet till Sundsvallsligan diskuterades. Leif Sundqvist förklarade att det i princip räcker med ett namn. De flesta lagen anger hela laguppställningen men det har inte varit något krav.

§ 16 Val av ordförande på 1 år
Valberedningens representant, Per Jansson, föreslog nyval av Anders Jakobsson, vilket mötet fastställde.

§ 17 val av tre ledamöter på två år
Mötet godkände omval av Ulf Henriksson, Jan Ödén och nyval av Bo Sundström.
§ 18 Val av tre suppleanter i styrelsen
Mötet godkände omval av Gunnar Ahlberg, nyval av Åke Larsson och omval av Henry Häljeryd.

§ 19 Val av två revisorer
Omval av Sven Ponton och Bengt Gustavsson fastställdes.

§ 20 Val av två revisorsuppleanter
Omval av Sjunne Johansson och Sten Scharin godkändes.

§ 21 val av valberedning
Mötet beslutande omval av följande personer:
Lennart Sohlin (sammankallande), Per Jansson och Staffan Hedman

§ 22 val av ombud till SBFs stämma
Stämman beslutade att styrelsen utser rubricerade.

§ 23 Avslutning
Per tackade mötesdeltagarna för visat intresse samt och förklarade stämman avslutad. Därefter bjöds deltagarna god smörgåstårta med dryck samt efterföljande bridgespel.

Vid Protokollet

______________
Ulf Henriksson
Sekr.


______________
Per Jansson
Ordf.
Justeras:

_______________ _______________
Ulf Blanck Leif Sundqvist

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80