Kommande tävlingar
06/06 Inställd ... Patton lagguld -
25/06 INSTÄLLD - Ölandsveckan 2020 -
11/07 INSTÄLLT ... SM Lag Mixed
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld


Protokoll fört vid ÅBF årsmöte 13/9 i Näsåker 2009

Närvarande styrelse
Jerry Mähler
Krister Norling
Leif Sundström
Liss Sjölander

Klubbrepresentanter
Ann Lidfors Ådalslidens SK BS
Gerd Ahnfeldt Sollefteå BK

Övriga medlemmar
Sollefteå BK 3 medlemmar närvarande
Ådalslidens SK BS 4 medlemmar närvarande

§1 Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd.

Jerry Mähler öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Ådalslidens SK BS och Sollefteå BK
är de klubbar som har rösträtt med vardera 4 röster.

§2 Föredragningslista

Läses igenom och godkännes.

§3 Val av ordförande vid årsmötet

Jerry Mähler väljs att leda mötet.

§4 Val av sekreterare

Liss Sjölander väljs till sekreterare för årsmötet.

§5 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötesprotokoll
samt tillika rösträknare

Gerd Ahnfeldt och Stig Hamlund väljs till justeringsmän och rösträknare.

§6 Årsmötets behöriga utlysande.

Mötet anses behörigt utlyst.

§7 Styrelsens och revisorernas berättelse
Verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen läses upp och godkännes.

§8 Resultat och balansräkning

Krister Norling föredrar siffrorna vilka visar ett överskott av 5530 kr och det totala ökade till 48271 kr och 47 öre i tillgångar vid bokslut.

§9 Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för gångna året.

§10 Styrelsens budget för löpande verksamhetsår samt förslag till budget för påföljande verksamhetsår

Krister Norling redogör och bägge årens budget godkännes.

§11 Klubbarnas medlemsavgifter till ÅBF för nästa verksamhetsår

Det fastställes att avgiften ska vara oförändrad. 300kr grundavgift + 10kr per medlem dock behöver ingen klubb betala mer än 500kr.

§12 De enskilda medlemmarnas avgift till ÅBF för närmast kommande verksamhetsår

Beslutas att lämnas oförändrade.
Juniorer 0kr
Övriga 230kr FSB+ 20kr ÅBF + ev. klubbavgift.

§13 Sanktionsavgifter för tävlingar

Det beslutades att startavgifterna för DM – par, Individuella DM, DM-Lagtävling, ÅBF-Rallyt Övriga Silvertävlingar skall vara oförändrade.
Den startavgift klubbarna skall ta ut är 170kr för Par, Mix, Individuella, DM-Veteran, DM-Dam och DM-Lag.

§14 Kostnadsersättning för Tävlingsledare

Beslutas oförändrad till 500kr för TL
Resebidrag oförändrat för ej spelande TL.
Även mat utan kostnad för ej spelande TL.

§15Motioner inkomna i stadgeenlig tid

Föreligger ej någon.

§16 Val av styrelsens ordförande tillika ÅBFs ordförande

Jerry Mähler väljs till styrelsens och ÅBF s ordförande.

§17 Val av övriga ordinarie styrelseledamöter

Krister Norling, 1år kvar samt Leif Sundström , Hasse Sandin omval 2 år.

§18 Val av styrelsesuppleanter

Liss Sjölander 1år kvar, omval av Anders Lundgren 2 år.

§19 Val av revisorer

Hasse Sjölander 1 år kvar, Tommy Edman omval på 2 år.

Staffan Strindlund 1år kvar som revisorssuppleant

§20 Val av valberedning

Göran Sandman omval på 2år
Önskemålet om ytterliggare två personer till hjälp kvarstår, helst från Ö-vik eller Härnösand.
Finns det någon person tillgänglig till denna post, prata med Göran Sandman eller Jerry Mähler.

§21 Övriga ärenden (ej beslutsmässiga av mötet).

Prisutdelning ÅBF-rallyt

1: Jörgen Wedin 2000kr + 1 guldpoäng

2: Karin Sundlöf 1500kr

3: Anders Lundgren 500kr

De som deltagit i minst en tävling har också chansen att vinna 500kr.
Årets turknuttar blev Gerd Ahnfeldt och Louice de Bondt.

§22 Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet Liss Sjölander


Justerare

Gerd Ahnfeldt Stig Hamlund

.
…………………………………. ……………………………………….
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80