Kommande tävlingar
04/04 Laholms BK - Guldtävling
10/04 Trosa BS - Guldtävling
13/04 Rimbo BK - Påskguld
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
SYDÖSTRA SVERIGES
BRIDGEFÖRBUND

Förslag till dagordning vid årsmöte den 20 september 2009 i Hultsfred

1. Mötets öppnande.
2. Lottning av SM/DM lag 2009-2010
3. Upprop, godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av årsmötesordförande.
6. Val av årsmötessekreterare.
7. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.
8. Årsmötets behöriga utlysande.
9. Styrelsens och revisorernas berättelse.
10. Godkännande av balansräkningen.
11. Ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Årsavgift till distriktsförbundet.
13. Motioner (inga).
14. Ärenden som styrelsen önskar behandlade på årsmötet.
15. Övriga ärenden (bl a information från FSB).
16. Val av ordförande för ett år. Nuvarande, Bengt Lennartsson.
17. Val av styrelseledamot som är ungdomsansvarig för en tid av ett år. Nuvarande Tommy Grääs.
18. Fastställande av antalet övriga ordinarie ledamöter samt antalet suppleanter (för närvarande sex (6) respektive tre (3).
19. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år. Nuvarande Thomas Winther, Håkan Johansson och Michael Carlsson.
20. Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett år. Nuvarande, Greger Alfonsson, Ingemar Andersson och Sture Rundgren.
21. Val av två revisorer och en revisorsuppleant. Nuvarande Mikael Lund och Johan Singvall samt Ingvar Yxell (suppleant).
22. Val av valberedning. Nuvarande, Lars Moquist (sammankallande), Agneta Svahn och Willy Norlin.
23. Val av ombud till Förbundet Svensk Bridges Riksstämma 16-17 oktober 2009 i Örebro.
24. Tid och plats för nästa årsmöte.
25. Mötets avslutande.
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80