Kommande tävlingar
08/01 Gävleguldet
17/01 Simultan ingår i guldrallyt
17/01 Simultan (Ingår i guldsimultan
Rapporterade tävlingar
04/12 Malmö BK - Guld
17/11 Trivselbridge SBF - Simultan G
17/11 Partävling, Simultan
Protokoll fört vid Medelpads Bridgeförbunds årsmöte i Sundsvall den 15 februari 2004§1 Upprop, godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängdAnders Jacobsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Efter godkännande av fullmakter fastställdes röstlängden som följer: Alnö BK 2 röster, BK Allians 3 röster, Haga BS 1 röst, Sallyhills BK 2 röster, Sundsvalls BK 2 röster och Söråkers BK 1 röst.§2 Godkännande av dagordningDagordningen godkändes efter tillägg av §17b Fyllnadsval av ordinarie ledamot på ett år.§3 Val av ordförande för mötetTill mötesordförande valdes Per Jansson.§4 Val av sekreterare för mötetTill mötessekreterare valdes Dan Bylund.§5 Val av två justeringspersonerTill att jämte mötesordföranden justera protokollet valdes Eric Boberg och Liane Svensson.§6 Fråga om mötet är behörigt utlystÅrsmötet förklarades behörigen utlyst.§7 Föredragning av styrelse- och revisionsberättelseVerksamhesberättelsen för 2003/2004 föredrogs av Ulf Henriksson och lades med godkännande till handlingarna. Revisionsberättelsen föredrogs av Sven Ponton och lades med godkännande till handlingarna.§8 Föredragning av kassa- och materialrapporterRäkenskaperna för 2003/2004 föredrogs av Jan Ödén. Konstaterades att ekonomin är fortsatt god och att budgeten i huvuddrag följts, varefter resultat- och balansrapporterna med godkännanden lades till handlingarna.§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsenStyrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003/2004.

§10 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2004/2005Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2004/2005 lästes upp av Anders Jacobsson. I planen ingår fortsatt satsning på marknadsföring samt ett konstaterande att trivselbridgen lockar många spelare. I den efterföljande diskussionen framkom det att trivseln ökat vid bridgeborden och att det gäller att rida vidare på den positiva vågen. Möjligen kan även det kommande lokalbytet för Bridgealliansen och MBF bli en nytändning för verksamheten. Detta kräver emellertid mycket engagemang av klubbarna. Eric Boberg efterlyste en ökad och förbättrad samverkan med pensionärsklubbarna, exempelvis genom klubbutbyten och gemensamma fester. Lennart Sohlin frågade hur det blir med eventuell sammanslagning av Sundsvallsklubbarna. Konstaterades att detta är en fråga för Alliansen och att en sammanslagning tidigare stoppats på grund av gällande bidragsregler.§11 Budget för verksamhetsåret 2004/2005Jan Ödén redovisade budgetförslaget för 2004/2005. I enlighet med verksamhetsplanen och utslaget för det gångna verksamhetsåret föreslås en ökning på marknadsföring och en minskning på ungdomssatsningar. Om behov uppkommer finns emellertid fonderade medel för ungdomsverksamheten. Karin Lodin konstaterar att det blir allt svårare att locka ungdomar till bridgen, då det spelas allt mindre kort i skolorna. Dessutom behövs en kritisk massa – om det inte finns ungdomar inom verksamheten så är det svårt att locka nya. Ulf Henriksson berättade om en kommande satsning på SM i whist i regi av Förbundet Svensk Bridge och Per Jansson föreslog att MBF medverkar med ett lokalt heat inom detta för att locka ungdomar. Efter denna utläggning lades budgeten med godkännande till handlingarna.§12 Fastställande av årsavgift till MBFÅrsavgiften till MBF fastställdes oförändrad till 35 kr.§13 Inkomna motionerPer Jansson läste upp en motion från Anders Jacobsson gällande regler för deltagande i DM-tävlingar arrangerade av MBF. En diskussion vidtog där det konstaterades att det finns ett behov av att förtydliga gällande regler varvid motionen bifölls.§14 Ärenden föredragna av styrelsenStyrelsen hade inga frågor de önskade behandla.§15 Övriga frågorFyra övriga frågor debatterades:Eric Boberg efterlyste tydligare reservbestämmelser för Sundsvallsligan. Kent Sjöberg berättade att regler finns, men att lagen kan bli bättre på att kontakta tävlingsansvarig för undvikande av WO och konflikter. Dan Bylund redogjorde för de reservbestämmelser som används i Uppsalaserien, vilka fanns vara av intresse. Uppdrogs åt styrelsen att i samverkan med Sundsvalls BK se över regelverket.Ulf Henriksson berättade om samarbetsproblem med pensionärsklubbarna, exempelvis i form av utebliven betalning för kalendern, och väckte frågan om hur MBF ska hantera de tjänster som ges till icke anslutna klubbar. Skall en diversifierad prisbild användas för exempelvis brickläggning? Uppdrogs åt styrelsen att driva frågan och förhoppningsvis hitta en lösning i samförstånd med pensionärsbridgen.Eric Boberg ansåg att resultatrapporteringen är för långsam. Per Jansson gav emellertid lugnande besked att det hela fungerar bättre nu.Staffan Hedman anförde att uppskjutna matcher i ligan och DM-lag är ett stort problem och efterlyste förbättrade regler för att undvika haltande serietabeller och de problem som uppstår när matcher flyttas med kort varsel. Kent Sjöberg berättade att regler finns och att de till stor del efterlevs, men medgav att lagen kan bli bättre med avseende på framförhållningen samt på att kontakta tävlingsansvarig. Eric Boberg pekade på att reglerna föreskriver att synnerliga skäl ska föreligga för att en match ska flyttas, och önskade ett förtydligande av vad detta egentligen innebär. Efter en längre debatt konstaterades att inget lag önskar WO och att information troligen är en viktig faktor för att förbättra situationen. Med detta hänsköts frågan till styrelsen att behandla vidare.§16 Val av ordförande för 2004/2005Till ordförande för MBF 2004/2005 omvaldes Anders Jacobsson i enlighet med valberedningens förslag.§17a Val av tre ledamöter på två årI enlighet med valberedningens förslag omvaldes Anneli Sagersten och Ulla Blanck samt nyvaldes Dan Bylund till ordinarie ledamöter på två år.§17b Fyllnadsval av ordinarie ledamot på ett årSom ett fyllnadsval efter Linda Nordin nyvaldes Viktoria Einarsson i enlighet med valberedningens förslag till ordinarie ledamot på ett år.§18 Val av tre suppleanter i styrelsenTill styrelsesuppleanter omvaldes Eric Boberg, Gunnar Ahlberg och Henry Häljeryd i enlighet med valberedningens förslag.§19 Val av två revisorerTill revisorer omvaldes Sven Ponton och Bengt Gustavsson i enlighet med valberedningens förslag.§20 Val av två revisorsuppleanterTill revisorsuppleanter omvaldes Sjunne Johansson och Sten Scharin.

§21 Val av valberedning, tre personer, varav en sammankallandeTill ny valberedning utsågs Per Jansson (sammankallande), Lennart Sohlin och Staffan Hedman.§22 AvslutningPer Jansson förklarade årsmötet avslutat.Sundsvall dag som ovan

Sekreterare: Ordförande:Dan Bylund Per Jansson

Justeras: Justeras:Eric Boberg Liane Svensson
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80