Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Protokoll fört vid Sydöstra Sveriges Bridgeförbunds årsmöte den 21 september 2008 i Kalmar.


§ 1 Öppnande.
Bengt Lennartsson öppnade årsmötet.

§ 2 Lottning av SM/DM – lag.
Lagnummer för de 36 lagen i DM-lagspelets grundserier lottades.

§ 1 Upprop, godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd.
Röstlängden fastställdes till 45 röster fördelade på 12 klubbar.

§ 2 Fastställande av dagordning.
Den framlagda dagordningen fastställdes utan ändringar.

§ 3 Val av årsmötesordförande.
Bengt Lennartsson valdes.

§ 4 Val av årsmötessekreterare.
Bernt Sigvardsson valdes.

§ 5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
Birgitta Bengtsson och Anders Johansson valdes.

§ 6 Årsmötets behöriga utlysande.
Kallelsen har skickats ut i god tid enligt stadgarna och årsmötet förklarades behörigen utlyst.

§ 7 Styrelsens och revisorernas berättelser.
Mötesdeltagarna fick tid på sig att läsa igenom verksamhetsberättelsen. Påpekades att jubileums- guldtävlingarna i Blomstermåla och Hultsfred bör finnas omnämnda.
Det minskade intresset för distriktets tävlingar i vissa regioner är oroande.
Önskemål framfördes att verksamhetsberättelsen ska läggas ut på hemsidan i god tid före årsmötet.
Thomas Winther läste upp revisorernas berättelse.
Berättelserna lades med godkännande till handlingarna.

§ 8 Godkännande av balansräkningen.
Balans- och vinst – och förlusträkning presenterades. Årets vinst blev 6.500 kr. Balansräkningen godkändes. Önskemål framfördes att de ekonomiska dokumenten skickas ut till klubbarna före årsmötet.

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljades enligt revisorernas förslag full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007/2008.

§10 Årsavgift till distriktsförbundet.
Beslöts att årsavgiften till distriktsförbundet för 2008/2009 ska vara oförändrad 40 kr.

§11 Motioner.
Inga motioner har inkommit.

§12 Ärenden som styrelsen önskar behandla på årsmötet.
Inga ärenden förelåg.

§ 13 Övriga ärenden• Frågan om distriktsförbundet bör uppvakta jubilerande klubbar väcktes. Det finns inget centralt register över när olika klubbar bildades.
• Frågan om lägre medlemsavgift för pensionärer diskuterades på nytt. Oenigheten var stor.

§14 Val av ordförande.
Omvaldes Bengt Lennartsson för en tid av ett år.

§15 Fastställande av antalet övriga ordinarie ledamöter och antalet suppleanter.
Årsmötet fastställde att antalet ordinarie ledamöter ska vara oförändrat 6 st och antalet suppleanter ska vara 3 st. De senare ska väljas från olika län.

§16 Val av ordförande i ungdomskommittén.
Tommy Grääs, Blomstermåla omvaldes på 1 år.

§17 Val av övriga styrelseledamöter.
Omvaldes Johnny Petersson och Bernt Sigvardsson på 2 år.

§18 Val av styrelsesuppleanter.
Till suppleanter på 1 år omvaldes Greger Alfonsson, Ingemar Andersson och Sture Rundgren.

§19 Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
Omval av Mikael Lund och nyval av Johan Singvall, Kalmar med Ingvar Yxell som suppleant.

§20 Val av valberedning.
Till valberedning utsågs Lars Moquist (sammankallande), Agneta Svahn och Willy Norlin..

§21 Val av ombud till SBF:s riksstämma.
Uppdrogs åt styrelsen att utse delegater till Distriktsträffen i Örebro den 18-19 okt.

§22 Tid och plats för nästa årsmöte.
Beslöts att nästa årsmöte ska hållas i Hultsfred söndagen den 20 sept. 2009 med start kl 11.00.

§23 Elitcupen.
Bengt Lennartsson överlämnade Elitcupens vandringspris till Hultsfred/Mållilla BK.

§25 Mötets avslutande.
Ordföranden avslutade årsmötet, tackade för visat intresse och inbjöd till Oktobersilver.

Vid protokollet: Justeras:


/Bernt Sigvardsson/ /Bengt Lennartsson/ /Birgitta Bengtsson/ /Anders Johansson/
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80