Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Sundsvallsbridgen 2008-10-15PROTOKOLL TILL STYRELSEMÖTE 2008-10-15

Närvarande:
Leif Sundqvist, ordf
Kent Sjöberg, sekr
Eva Ribbenberg
Ulf Blanck
Agneta Danielsson
Birgitta Wiberg

1. Mötets öppnande
Ordförande Leif Sundqvist öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna.

2. Föregående styrelseprotokoll och Årsmötesprotokoll
Föregående styrelseprotokoll och protokoll från årsmötet gicks igenom och lades till handlingarna.

3. Konstituering av styrelsen
• Vice ordförande
Beslutas att utse Peter Glans som vice ordförande.

• Kassör
Beslutas att till kassör utse Eva Ribbenberg.

• Sekreterare
Beslutas att till sekreterare utse Kent Sjöberg.

• Firmatecknare
Beslutas att ordföranden Leif Sundqvist och kassören Eva Ribbenberg tecknar firma var för sig.

4. Ekonomiska läget
Kassören Eva Ribbenberg redogör för aktuella saldon på konton och för den ekonomiska situationen. Styrelsen konstaterar att det ser bra ut.

5. Spelavgift dagbridge onsdagar
Beslutas att bibehålla beslutad startavgift för onsdagsbridgen, då den ligger helt i linje med övriga startavgifter inom klubben.

6. Rapport från MBF:s årsmöte
Peter Glans rapporterar från MBF:s årsmöte som hölls i mitten på augusti. Inget speciellt framkommer som föranleder någon aktivitet från vår sida.


7. Ny brickläggningsmaskin
Möjligheten att få köpa en rabatterad brickläggningsmaskin finns inte längre, eftersom samtliga maskiner som fanns med under bridgefestivalen är bokade. Vi gör ett nytt försök nästa år.


8. Utbildning/upplärning av månadsvärdar
Agneta Danielsson får i uppdrag att sätta upp en anmälningslista för ny kurs för kvällsvärdar. Beroende på antalet anmälda tas beslut om upplägget av utbildningen. Ambitionen är att det skall vara lite teori och mycket praktiska övningar.

9. TL-utbildning steg 1
Leif Sundqvist rapporterar att den under hösten 2008 tänkta tävlingsledarutbildningen steg 1 inte kommer till stånd, då vi inte hittar en enda lämplig helg. Utbildningen kräver att både lördag och söndag används, och ingen sådan helg har hittats. Utbildningen kommer därför att ske i början av 2009.


10. Allsvenskan div. 3 mellersta Norrland omg. 2
Kent Sjöberg får i uppdrag att ansvara för att arrangemanget genomförs. May Åkesson skall kontaktas för serveringen.


11. Övriga frågor

• Mobilt bredband
Ulf Blanck rapporterar att han undersökt marknaden för mobilt bredband och att kostnadsläget just nu är i storleksordningen 190 kronor/månad. Styrelsen beslöt att avvakta med inköp, detta då relationen av användandet kontra kostnaden är mycket oförmånligt.

• Månadsvärdar
Vi konstaterar att fler behöver vara månadsvärdar på kvällarna. Nya skall utses efter genomförd utbildning.

• Årsavgift
Ulf Blanck rapporterar att det är ett antal medlemmar, som inte har betalt årsavgiften. Beslöts att Ulf skickar ett brev till dessa medlemmar med en påminnelse och uppmaning att betala årsavgiften.

• Trivsel-Lördag
Agneta Danielsson rapporterar om den förvirring, som uppstått avseende den planerade trivsel-lördagen. Med anledning av Förbundet Svensk Bridge’s 60-årsjubileum har Medelpads Bridgeförbund (MBF) fått i uppdrag att arrangera en silvertävling för ”orutinerade spelare” under hösten 2008. MBF har självsvåldigt tagit sig friheten att slå samman sin tävling med vår trivsel-lördag. Styrelsen finner detta förfaringssätt klart olämpligt, men för bridgens bästa så genomför vi det gemensamma arrangemanget.
12. Nästa möte
Nästa styrelsemöte sker tisdagen den 9 December kl. 17.00 i bridgelokalen.

13. Mötets avslutning
Ordföranden förklarar mötet avslutat.
Vid Protokollet Justeras

Kent Sjöberg Leif Sundqvist
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80