Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Sundsvallsbridgen 2007-11-08


PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2007-11-08

Närvarande: Leif Sundqvist
Ulf Blanck
Eva Ribbenberg
Birgitta Wiberg
Kent Sjöberg


1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsar välkommen och öppnar mötet.

2. Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll från årsstämman och det konstituerande mötets protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

3. Ekonomisk rapport
Eva Ribbenberg lämnade en ekonomisk redovisning av föreningens ekonomi. Föreningens ekonomi är stabil även om ett mindre underskott finns i balansräkningen.

4. Rapport från MBF:s årsmöte
Bordlades.

5. Förråd
Beslutas om att hyra ett förråd omfattande 6.4 m2 för en hyra om 250 kr/månad.

6. DM damer
Tävlingen ställdes in p g a för få anmälda par, Beslutas att föreslå MBF att genomföra tävlingen över två kvällar, den 23 januari och den 20 februari.

7. Kommittéarbetet
Diskuteras arbetet i de olika arbetsgrupperna, lokalkommittén, utbildningskommittén, tävlingskommittén och festkommittén. Konstateras att det är endast utbildningskommittén har fungerande verksamhet. Festkommitténs ledamöter har avsagt sig fortsatt medverkan i kommittén. Uppdras till Kent att tillfråga nya ledamöter. Avseende tävlingskommittén uppmanas de att sammanträda.

8. Gaffelby bridgeklubb
Konstateras att Gaffelby bridgeklubb lagt ned sin verksamhet.

9. City bridgeklubb
Diskuterades verksamheten i City bridgeklubb. Uppdrogs till Leif Sundqvist att ta kontakt med ordföranden i City för att diskutera verksamheten.

10. Dagbridge
Beslutas att starta dagbridge på torsdagar fr o m höstens 2008 alternativt våren 2008 under förutsättning att det finns funktionärer.

11. El-avtal
Leif meddelar att el-avtal tecknats med Fyrfasen energi till fast pris t o m 2012-12-31.

12. Förslag från klubbmedlem
Styrelsen diskuterar förslag som inkommit från klubbmedlem. Beslutar att inte för tillfället att göra något men att frågan kan komma att diskuteras senare.

13. Övriga frågor
Förslag på att bilda medlemskommitté som skall ansvara för medlemsvård.
Diskuterades att få bredband till lokalen. Ulf Blanck tar kontakt med ComHem för att undersöka möjligheterna till bredband.
Ulf Blanck har fått erbjudande från Canon om inköp av ny kopiator. Ulf Blanck får i uppdrag att köpa in föreslagen kopiator för 2000 kronor.
Diskuterades dekaler för marknadsföring. Bordläggs till nästa möte. Kent undersöker motsvarande förslag på Mittuniversitetet.
Sundsvallsbridgen saknas i kommunens föreningsregister. Ulf Blanck ombesörjer att vi finns med där.
Birgitta Wiberg får i uppdrag att prata med de som inte betalt medlemsavgiften men som spelar på måndagar. Ulf erinrar om det brev han formulerade till några som ej betalt avgiften. Med lite omformuleringar kan motsvarande brev användas för att påpeka att medlemsavgiften inte betalats in.
Leif informerar om att brickläggningsmaskinen inte fungerar tillfredställande trots service. Leif får i uppdrag att undersöka om maskinen går att sälja och vad det kostar med en investering.
Beslutas att bevilja två ansökningar om SM-bidrag med 500 kronor. Leif S och Kent S deltar inte i det beslutet.

14. Nästa möte
Nästa möte hålls den 6 december kl. 17.00.

15. Mötets avslutning
Leif Sundqvist förklarar mötet för avslutat.


Vid protokolletKent Sjöberg Leif Sundqvist
Sekreterare Justeras
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80