Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling

Sundsvallsbridgen 2007-09-12
Protokoll fört vid Sundsvallsbridgens årsmöte tisdagen den 11 september 2007.

1. Årsstämmans öppnande, fastställande av röstlängd[/b][/b]
Årsstämman öppnas av Leif Sundqvist och röstlängden fastställs.

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

3. Val av ordförande för mötet
Leif Sundqvist väljs till ordförande för mötet

4. Val av sekreterare för mötet
Kent Sjöberg väljs som sekreterare för mötet

5. Val av två justeringsmän
Liane Svensson och Eric Boberg väljs som justeringsmän

6. Fråga om mötet är behörigt utlyst
Årsstämman är annonserad i bridgekalendern och på anslagstavla i bridgelokalen och anses därmed behörigen utlyst.

7. Föredragning av styrelse- och revisionsberättelse
Verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen föredrogs och godkändes.

8. Föredragning av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkning redovisades och godkändes.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslutas att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006-2007.

10. Budget för verksamhetsåret 2007-2008
Budgeten fastställs i enlighet med förslag.

11. Fastställande av förbundsavgift till FSB
Beslutas att fastställa avgiften till den summa som Förbundet Svensk Bridge beslutar vid sin årsstämma.

12. Fastställande av klubbavgift till Sundsvallsbridgen
Klubbavgiften fastställs till 40 kronor.

13. Fastställande av ram för styrelsearvoden och revisorsarvoden
Ramen för styrelsearvoden fastställs till 7000 kronor och 500 kronor till revisorerna.

14. Inkomna motioner
Finns inga motioner

15. Ärenden föredragna av styrelsen
Finns inga ärenden från styrelsen att föredra.

16. Val av ordföranden
Leif Sundqvist väljs som ordförande under en tid av ett år.

17. Val av styrelseledamöter
Som styrelseledamöter väljs för en tid av två år Peter Glans och Agneta Danielsson. Som ersättare i styrelsen väljs Birgitta Wiberg och Ulf Blanck på ett år.

18. Val av revisorer
Som revisor för en tid av ett år väljs Lennart Nordqvist och Karin Lodin. Som ersättare till revisorerna för en tid av ett år väljs Anneli Sagersten.

19. Val av valberedning
Till valberedning väljs Eric Boberg, May Åkesson och Liane Svensson. Eric utses att sammankalla valberedningen

20. Övriga frågor
Frågan om medlemmar som ej betalt medlemsavgiften togs upp. Styrelsen får i uppdrag att på ett bättre sätt följa upp medlemmar som ej betalt medlemsavgiften.
Frågan om att pensionärerna, SPBF, skulle ha en adjungerad ledamot i styrelsen. Efter diskussion beslutas att avslå förslagsställarens yrkande. Årsstämman ställde sig ändå positiv till ett bättre samarbete med SPBF och det uppdrogs till styrelsen att hitta samarbetsformer.

21. Årsstämmans avslutande
Leif Sundqvist förklarade årsstämman som avslutad och inbjöd därefter till klubbens klubbmästerskap i bridge.

Vid protokollet


Kent Sjöberg

Justeras


Leif Sundqvist Liane Svensson Eric Boberg


Närvarande:
Kent Sjöberg
Ulf Blanck
Jan Ödén
Agneta Danielsson
Liane Svensson
Eva Ribbenberg
Peter Glans
May Åkesson
Sture Lundin
Annelie Sagersten
Olan Hedström
Karl-Åke Persson
Liz Callbo
Birgitta Wiberg
Eric Boberg
Karin Lodin
Lennart Nordkvist
Leif Sundqvist
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80