Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Protokoll fört vid Sydöstra Sveriges Bridgeförbunds årsmöte den 16 september 2007 i Växjö.


§ 1 Öppnande med upprop, godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd.
Bengt Lennartsson öppnade årsmötet. Röstlängden fastställdes till 48 röster fördelade på 15 klubbar.

§ 2 Fastställande av dagordning.
Den framlagda dagordningen fastställdes utan ändringar.

§ 3 Val av årsmötesordförande.
Bengt Lennartsson valdes.

§ 4 Val av årsmötessekreterare.
Bernt Sigvardsson valdes.

§ 5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
Karl-Erik Johansson och Bernt Linnér valdes.

§ 6 Årsmötets behöriga utlysande.
Kallelsen har skickats ut i god tid enligt stadgarna och årsmötet förklarades behörigen utlyst.

§ 7 Styrelsens och revisorernas berättelser.
Mötesdeltagarna fick tid på sig att läsa igenom verksamhetsberättelsen. Tre korrekturfel korrigerades.
Fråga om problem med klubbar som inte följer regelverket besvarades av Thomas Winther. Mästarpoänglistan kompletteras när kansliet lämnar ut begärda uppgifter. Berättelsen lades med godkännande till handlingarna.

§ 8 Godkännande av balansräkningen.
Huvudkassa och ungdomskassa redovisas nu tillsammans. Årets vinst uppgår till drygt 21 kkr. Balansräkningen godkändes.

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljades enligt revisorernas förslag full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006/2007.

§10 Årsavgift till distriktsförbundet.
Beslöts att årsavgiften till distriktsförbundet för 2007/2008 ska vara oförändrad 40 kr.

§11 Motioner.
Inga motioner har inkommit.

§12 Ärenden som styrelsen önskar behandla på årsmötet.
En omläggning av DM-lagspelet diskuterades. Med stor majoritet beslöts att behålla den nuvarande modellen med modifieringen att maximalt 50 % av lagen i en grundserie går till Storserien, när så är seriemässigt genomförbart.

§ 13 Övriga ärenden.
Birgitta Bengtssons framförde krav på att en lunchpaus ska finnas mellan årsmötet och oktobersilvret. Beslöts att lägga in detta. Förslaget att lägga oktobersilvret före årsmötet röstades ner. Önskvärt med föranmälningar..

§14 Val av ordförande.
Omvaldes Bengt Lennartsson för en tid av ett år.

§15 Fastställande av antalet övriga ordinarie ledamöter och antalet suppleanter.
Årsmötet fastställde att antalet ordinarie ledamöter ska vara oförändrat 6 st och antalet suppleanter ska vara 3 st. De senare ska väljas från olika län.

§16 Val av ordförande i ungdomskommittén.
Tommy Grääs, Blomstermåla valdes på 1 år.

§17 Val av övriga styrelseledamöter.
Omvaldes Håkan Johansson och Thomas Winther och nyvaldes Michael Carlsson, Oskarshamn på 2 år.

§18 Val av styrelsesuppleanter.
Till suppleanter på 1 år omvaldes Greger Alfonsson och Ingemar Andersson och nyvaldes Sture Rundgren, Växjö.

§19 Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
Omval av Mikael Lund och Lars Tidblom med Ingvar Yxell som suppleant.

§20 Val av valberedning.
Till valberedning utsågs Lars Moquist (sammankallande), Agneta Svahn och Willy Norlin..

§21 Val av ombud till SBF:s riksstämma.
Uppdrogs åt styrelsen att utse delegater till Riksstämman i Laholm den 19--20 okt.

§22 Tid och plats för nästa årsmöte.
Beslöts att nästa årsmöte ska hållas i Kalmar söndagen den 21 sept. 2008.

§23 Elitcupen.
Bengt Lennartsson överlämnade Elitcupens vandringspris till IFK Karlskrona.

§ 24 Lottning.
Förättades lottning för Grundserierna i DM-lag..

§25 Mötets avslutande.
Ordföranden avslutade årsmötet, tackade för visat intresse och inbjöd till Oktobersilver.

Vid protokollet: Justeras:

/Bernt Sigvardsson/ /Bengt Lennartsson/ /Karl-Erik Johansson/ /Bernt Linnér/
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80