Kommande tävlingar
06/06 Inställd ... Patton lagguld -
25/06 INSTÄLLD - Ölandsveckan 2020 -
11/07 INSTÄLLT ... SM Lag Mixed
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
Protokoll fört vid ÅBF årsmöte 2/9 2007 i Docksta.
Närvarande Klubbrepresentanter
Johan Pettersson (JP) Jörgen Wedin (JW), Sollefteå BK
Krister Norling (KN)
Leif Sundström (LS)

§1. Upprop, godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd
JP öppnade mötet och hälsade välkommen. Sollefteå BK var den enda klubben som närvarade och fick enligt röstlängden tre (3) röster.

§2. Föredragningslista
Lästes igenom och godkändes.

§3. Val av ordförande vid årsmötet
JP valdes att leda mötet.

§4. Val av sekreterare vid årsmötet
JP valdes till sekreterare.

§5. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötesprotokoll samt erforderligt antal rösträknare
KN och JW valdes att justera, ingen rösträknare utsågs.

§6. Årsmötets behöriga utlysande
Mötet ansågs behörigt utlyst.

§7. Styrelsens och revisorernas berättelse
Verksamhetsberättelsen lästes igenom och revisionsberättelsen lästes upp.

§8. Resultat och Balansräkning
KN föredrog siffrorna, vilka visade på ett litet överskott och totalt 45 662,47:- i tillgångar.

§9. Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§10. Styrelsens budget för löpande verksamhetsår, samt förslag till budget för påföljande verksamhetsår.
KN hade sammanställt och bägge årens budget godkändes utan ändringar.

§11. Klubbarnas medlemsavgifter till ÅBF för närmast följande verksamhetsår
Fastställdes att avgiften skall vara oförändrad. Alla betalar 300:- i grundavgift, dessutom tillkommer 10 Kr/medlem. Ingen klubb skall dock betala mer än 500:-

§12. De enskilda medlemmarnas avgift till ÅBF för närmast följande
verksamhetsår (förra årets avgifter inom parentes).

a) Juniorer (0:-)
b) Övriga (230:- FSB, 20:- ÅBF + ev klubbavg.)
a) Beslutades vara oförändrad.
b) Beslutades vara oförändrad

§13 Sanktionsavgifter för tävlingar
a) DM-Partävling + Individuella DM
b) DM-Lagtävling
c) ÅBF-Rallyt
d) Övriga Silvertävlingar
e) Den startavgift klubbarna skall ta ut:
Par, Mix och Individuellt
DM-Veteran och DM-Dam
DM-Lag
Beslutades att för varje enskild DM-start (även lag) skall 20 Kr/spelare redovisas till ÅBF (oförändrat). Vid tävling som ingår i ÅBF-rallyt tillkommer dessutom 10 kr/ spelare (oförändrat). Övriga silvertävlingar har ingen sanktionsavgift (oförändrat). ÅBF rekommenderar att för partävlingar (DM och silver) och Roland Tibblin Cup ta ut startavgiften 170 Kr/spelare. För DM-lag rekommenderas 750 Kr/lag.

§14 Kostnadsersättning för Tävlingsledare
Kostnadsersättningen för TL beslutades oförändrad till 500:-/tävling, resebidrag ska tillkomma för ej spelande TL.

§15 I stadgeenlig tid inkomna motioner
Förelåg ej.

§16 Förslag på stadgeändring
Föreslås att texten i stadgarnas §2.3 ändras enligt nedanstående och att paragrafen omedelbart justeras. Nuvarande text lyder:

2.3 Styrelsens sammansättning
…” samt sex övriga ledamöter”.

Föreslås att ersättas med texten:
…”samt fyra (4) eller sex (6) övriga ledamöter”.

Beslutades att anta ändringen. Att JP mailar ut de reviderade stadgarna till samtliga klubbar. Att paragrafen omedelbart ansågs vara justerad.

§17 Val av styrelsens ordförande tillika ÅBF:s ordförande
JP omvaldes.

§18 Val av övriga ordinarie styrelseledamöter
Om mötet godkänt stadgeändringen i §16 så kan eventuellt punkten (b) utgå.
a) Två ledamöter att väljas på två (2) år avgående Anders Ljung och Leif Sundström.
a) Mötet valde Hasse Sandin och Leif Sundström, båda på två år.

b) Två ledamöter att väljas på ett (1) år, fyllnadsval efter avgående Tomas Forsberg och Tony Uppling.
b) Utgick tack vare tidigare stadgeändring.

§19Val av styrelsesuppleanter (2 år), avgående Stig Åkerlund.
Mötet valde Anders Lundgren. Noterar att suppleanten Hasse Sandin blev vald till ordinarie ledamot. Mötet hade förbisett att det egentligen skulle väljas ytterligare en suppleant. Mötet ansåg att eftersom ledamöterna minskats med två personer så räcker det med en suppleant.

§20 Val av revisorer (2 år), avgående Tommy Edman.
Tommy Edman omvaldes på två år.

§21 Val av valberedning, med sammankallande
Valdes Göran Sandman, denne har önskemål om att ytterligare en person skall ingå i valberedningen, styrelsen försöker hitta en sådan snarast.

§22 Övriga ärenden (ej beslutsmässiga av mötet)
  • Mötet föreslår att nästa årsmöte skall hållas i trakterna av Näsåker.
    • Diskuterades om en höjning av medlemsavgiften från 20 Kr till 30 Kr. Inget beslut togs.


§23 Avslutning
Prisutdelning i ÅBF-rallyt, kontanter, vandringspris och guldpoäng till vinnaren, Jörgen Wedin. Guldpoäng och kontanter till tvåan Krister Norling. Kontanter till trean Johan Wedin. Utlottning av två x 500 Kr. Vinnare blev Stig Hamlund, Sollefteå BK samt Kjell Jonsson, Härnö BS. ÅBF gratulerar. JP tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80