Kommande tävlingar
04/12 Malmö BK - Guld
08/01 Gävleguldet
17/01 Simultan ingår i guldrallyt
Rapporterade tävlingar
17/11 Partävling, Simultan
17/11 Guldsimultan
17/11 Trivselbridge SBF - Simultan G

Protokoll fört vid årsmöte för Brunflo BK och Östersunds BS 070531

§ 1 Öppnande samt godkännande av föredragningslista
Ordföranden i ÖBS Olle Axne hälsade de närvarande välkomna samt förklarade årsmötet öppnat. Föredragningslistan för årsmötet godkändes.

§ 2 Ordförande och sekreterare för årsmötet
Som ordförande för årsmötet valdes Olle Axne samt som sekreterare Kenneth Fredriksson.

§ 3 Val av Justeringsmän
Till att justera årsmötesprotokollet valdes Åsa Lundberg och Kjell Starlander.

§4 Mötets laga utlysande
Kallelse till medlemmarna i Brunflo BK och Östersunds BS har skickats ut 4 veckor före årsmötet. Årsmötet ansågs därmed vara utlyst.

§ 5 Godkännande av sammanslagning mellan Brunflo BK och Östersunds BS
Förslaget till sammanslagning mellan dom båda klubbarna togs upp redan för ett år sedan men av praktiska skäl beslöts då att avvakta till säsongen 2007/2008. En beredningsgrupp på 3 personer från vardera klubb har belyst olika frågeställningar inför sammanslagningen.
Årsmötet beslöt enhälligt att Brunflo BK och Östersunds BS slås samman fr o m 2007-06-01.
På frågan om namnändring fanns det delade meningar. Ena förslaget var att behålla namnet Östersunds Bridgesällskap som är väl inarbetat och som talar om var spelaren kommer från. Det andra förslaget Storsjöbygdens Bridgeklubb omfattar ett större geografiskt område som även spelare utanför Östersund kan känna sig delaktig i. Här finns också möjligheter för klubbar som får problem med vikande antal medlemmar att ansluta sig till Storsjöbygdens BK.
Efter omröstning fastställdes det nya namnet Storsjöbygdens Bridgeklubb.

§ 6 Föredragande av verksamhetsberättelse
Styrelseberättelser för verksamhetsåret 2006/2007 föredrogs och godkändes.

§ 7 Föredragande av revisorsberättelser
Revisorsberättelser för verksamhetsåret 2006/2007 föredrogs och godkändes.

§ 8 Ansvarsfrihet
Styrelserna beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2006/2007.

§ 9 Fastställande av avgifter och ersättningar
Medlemsavgift
Beslöts att inte uttaga någon avgift för medlemskorten till klubben. Medlemsavgiften blir därmed vad som fastställs av Sveriges Bridgeförbund samt avgiften till Jämtland-Härjedalens Bridgeförbund, för närvarande 230 + 50 kronor.

Spelavgift
Beslöts att spelavgiften skall vara oförändrad för ligakvällarna kommande säsong, dvs 60 kr inkl fika.

Arvoden
Brunflo BK har inte betalat ut några arvoden tidigare medan Östersunds BS har haft 3 000 kr som arvodesbelopp. Årsmötet beslöt att fastställa arvodesbeloppet till 4 000 kr för kommande verksamhetsår. Fördelning av arvodet beslutas av styrelsen.

Ersättning för representation vid SM-finaler
Beslöts att för kommande verksamhetsår utbetala ersättning med 250 kr/natt och person till den som kvalificerar till SM-final. Om tävlingen startar vid en tidpunkt som innebär att spelarna måste resa dagen före utgår också ersättning för den natten.

Ersättning för representation vid Allsvenskan
Klubben har till kommande säsong 1 lag i elitserien samt 3 lag i div III. Klubbens kostnader till FSB är 2 500 för elitserien samt 1 050 per/lag till div III, totalt 5 650 kr. Ersättning för spelare med längre resor ersätts enligt punkten ”ersättning vid SM-finaler”.

§ 10 Inkomna motioner
Inga motioner har inkommit till årsmötet.

§ 11 ÖM-lag 2007/2008
Diskuterades hur vi ska kunna engagera flera spelare att bilda lag. Olika förslag framkom när det gäller att få med våra mindre rutinerade spelare. Beslöts att försöka få med 4 lag som spelar i en B-grupp med spel varannan vecka. A-gruppen kommer troligen liksom föregående år att spela 3 gånger av 4.
I övrigt framkom önskemål om att spela 24 brickors matcher istället för 28, dels med tanke på dom som har längre resväg och som ska upp tidigt dagen efter. Vidare bör startlistor med bordsplacering samt resultatlistor finnas tillgängliga på klubben inför varje spelomgång. Lag som inte kan spela en tävlingskväll måste meddela detta till den som håller i tävlingen.

§ 12 Val av ordförande, kassör samt sekreterare
Till ordförande valdes: Gunnar Elmroth vald på 1 år
Till kassör valdes: Irene Molander vald på 2 år
Till sekreterare valdes: Kenneth Fredriksson vald på 1 år


§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Som styrelseledamot valdes: Åsa Lundberg vald på 2 år
Monica Näs vald på 1 år
Klas-Håkan Jakobsson vald på 2 år
Som suppleanter valdes: Annica Fallini vald på 1 år
Kennet Nilsson vald på 1 år

§ 14 Val av revisorer och revisorsuppleant
Till revisorer valdes: Leif Trapp vald på 1 år Yvonne Elg vald på 1 år
Som revisorssuppleant valdes: Anette Nilsson vald på 1 år

§ 15 Val verkställande utskott
Till verkställande utskott utsågs: Ordförande, kassör och sekreterare

§ 16 Val av ungdomsledare
Till ungdomsledare valdes: Pernilla Näs vald på 1 år

§ 17 Val av tävlingsledare
Till tävlingsledare valdes: Olle Axne vald på 1 år
biträdande TL Göran Mattsson vald på 1 år

§ 18 Val av ombud till JHBF:s årsmöte
Beslöts att styrelsen utser ombuden till årsmötet.

§ 19 Val av valberedning
Till kommande valberedning valdes: Kjell Starlander vald på 1 år
Ulf Wallin vald på 1 år

§ 20 Övriga frågor
Onsdagsbridgen har tidigare haft Östersunds BS som moderklubb. Beslöts att fortsätta med Onsdagsbridgen, nu i regi med Storsjöbygdens BK.

Nya ordföranden Gunnar Elmroth avslutade punkten övriga frågor med att överlämna blommor till avgående ledamöterna Pernilla Näs, Bertil Frelin, Olle Axne, Leif Ruthström Kenneth Nilsson och Jörgen Bodin.

§ 21 Avslutning
Ordföranden avslutade årsmötet.

Vid protokolletKennet Fredriksson

JusterasOlle Axne Åsa Lundberg Kjell Starlander

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80