Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Publicerad: Tuesday 19 November 2013

Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 131019

PDF-fil för utskrift

Protokoll fört vid konstituerande möte för Svenska Bridgeförbundet 2013-10-19 i Örebro på Scandic Grand Hotell.

Närvarande:
Jan Kamras JKA
P-O Eriksson POE
Mats Qviberg MQV
Carl Ragnarsson CRA
Christer Grähs CGR
Lasse Persson LPE
Helena Axelsson HAX
Pontus Silow PSI
Pia Malmgren PMA

Övriga:
Roger Wiklund RWI
Carina Westlin CWE
Micke Melander MME
Johan Grönkvist JGR


§1 Mötets öppnande
Ordförande Mats Qviberg hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§3 Konstituering
Styrelsen konstituerade sig enligt nedan:
Vice Ordförande: Jan Kamras
Ekonomiansvarig: P-O Eriksson

Därutöver utsågs kommittéordföranden:
Ordförande TK: Carl Ragnarsson
Ordförande UK: Jan Kamras
Ordförande OK: Lasse Persson
Ordförande MK: P-O Eriksson
Ordförande UtbK: Helena Axelsson
Junioransvarig: Vakant
Ordförande ITK: Pontus Silow
Tidningsansvarig: Peter Ventura

Ordförande för respektive kommitté TK, UK, MK, OK redovisar övriga gruppindelningar vid nästkommande styrelsemöte.

Styrelsen utser Christer Grähs till Ordförande i LK.
LK jobbar sedan enligt nedanstående sammansättning:

Lagtolkningsinstans
Hanterar enbart ärenden som består av ren lagtolkning. Består av personer med gedigen kunskap om bridgelagar.
Christer Grähs, Henrik Johansson, Carl Ragnarsson, och suppleant Linus Jorner.

Bedömningsfall
Hanterar alla ärenden som innehåller någon form av bedömningsmoment.
Christer Grähs, Sven-Olov Flodqvist, Tommy Gullberg, Torbjörn Gustavsson, Jan Kamras. Suppleanter Carl Ragnarsson, Linus Jorner och Henrik Johansson.


§ 4 Firmateckning
Förbundets firma tecknas av ordföranden eller av två styrelseledamöter i förening.
Johan Grönkvist har rätt att teckna Förbundets firma i normala löpande ärenden.


§ 5 Fullmakter
Beslöts, att Johan Grönkvist, Yvonne Ström och Stefan Vestlund har fullmakt att var och en för sig för Förbundets räkning hämta ut postförsändelser.

Befullmäktigades Johan Grönkvist och Yvonne Ström att var för sig disponera förbundets bank- och postgirokonton.

§6 Attestordning

För ingående av avtal, enskilda kostnadsposter eller investeringar

upp till 10 000 kr Johan Grönkvist som kan delegera vissa rättigheter till Micke Melander.
10 000 till 50 000 kr Johan Grönkvist och Micke Melander i förening
större än 50 000 kr Styrelsen via Mats Qviberg, Jan Kamras eller P-O Eriksson

För regelbundet återkommande kostnader enligt avtal kan Johan Grönkvist attestera högre nivåer. För närvarande gäller det:
- Löner, skatter och sociala avgifter för personalen
- Tidningen Bridge
- Poster från bridgefestivalens bokföring (se nedan)

Personalens tidrapportering, semester etc hanteras av Johan Grönkvist.
Reseräkningar, representation och andra personliga utlägg attesteras för underställd personal
av Johan Grönkvist och Micke Melander. I vissa fall kan Micke Melander av praktiska skäl överlåta på Johan Grönkvist att attestera all personal.

Alla kostnader som är relaterade personligen till Johan Grönkvist och Micke Melander attesteras löpande av Johan Grönkvist, men samlas i var sin pärm så att P-O Eriksson (eller annan av styrelsen utsedd person) kan granska och vid behov förstärka attesten.

För Bridgefestivalen gäller en delvis annorlunda attestordning där Lars Persson har fått
ansvaret från styrelsen att attestera nödvändiga poster som inte direkt hanteras av kansliet. Det
åligger Lars Persson att hålla styrelsen informerad om principiella nya beslut som innebär
kostnader över 50 000 kr. Johan Grönkvist attesterar dessa poster när de går in i SBF:s bokföring.

För IT-kommittén gäller en delvis annorlunda attestordning där Pontus Silow har fått
ansvaret från styrelsen att attestera nödvändiga poster som inte direkt hanteras av kansliet. Det
åligger Pontus Silow att hålla styrelsen informerad om principiella nya beslut som innebär
kostnader över 50 000 kr. Johan Grönkvist attesterar dessa poster när de går in i SBF:s bokföring.

Denna attestordning gäller fr o m 2013-11-01

§7 Kommande möten

11 december kl: 10.00 telefonmöte (samling på Öresund i Stockholm för de som vill)
21 februari 11.30 – 15.00 i Stockholm
15-17 maj på Smådalarö
19-20 september Bosön

§8 Mötets avslutning
MQV tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Carina Westlin


Justeras

Mats Qviberg
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80