Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Publicerad: Wednesday 03 June 2009

Definitioner - Innehåll


2007 ÅRS LAGAR FÖR TÄVLINGSBRIDGE.
Inlagt på Spader av: Lars Adie (MID 51619)
Version för utskrift: Länk (pdf-fil)

DEFINITIONER
Aktivt bud Kontraktsbud, dubbelt och redubbelt.
Alertering Ett tillkännagivande, på ett sätt som den Ansvariga Organisationen kan ha bestämt, att motståndarna kan behöva en förklaring.
Aktivt bud Kontraktsbud, dubbelt och redubbelt.
Artificiellt bud Pass eller ett aktivt bud, som överför andra upplysningar (inte sådana som allmänt förutsätts av spelarna) än önskemål att spela i den bjudna benämningen eller den senast bjudna benämningen;eller ett pass som lovar mer än en specificerad styrka eller om det lovar eller förnekar värden i andra färger än den senast bjudna.
Bekänna färg Att spela på ett kort i samma färg som den som spelades ut i sticket.
Benämning Den färg eller sang som anges i ett kontraktsbud.
Bestraffning (se också ”Korrigering”) – det finns två typer av bestraffningar: Disciplinära – de som används för ett bevara hövlighet och god ordning se (lag 91), och Felaktigt förfarande – straff (utöver någon form av korrigering) som tävlingsledaren utdömer efter ett felaktigt förfarande se (lag 90).
Bonuspoäng Poäng som den spelförande sidan vinner utöver trickpoängen (lag 77).
Bricka 1. I lag 2 beskriven duplikatbricka.
2. De fyra händer som utdelats och placerats i en duplikatbricka för spel under en omgång (också kallat en ”giv”).
Bud Aktiva bud och pass.
Budgivning 1. Sättet att bestämma kontraktet genom på varandra följande bud. Budgivningen börjar när det första budet avgivits.
2. Dessa bud sammantagna (se lag 17).
Delkontrakt Ett kontrakt vars trickvärde är lägre än 100.
Dubbelt Ett bud över motståndarsidans kontraktsbud, som höjer poängvärdena för hemspelat respektive straffat kontrakt (se lagarna 19A och 77).
Etapp Huvudavsnitt av tävling. Består ofta av flera omgångar. För varje etapp uträknas ett slutresultat. Vanligen sker utslagning i varje etapp av tävlingen, kvalificeringsetapp (lag 100).
Felaktighet Avvikelse från korrekt förfaringssätt, som inkluderar, men inte begränsas till, regelbrott av en spelare.
FSB Förbundet Svensk Bridge.
Färg En av fyra kortgrupper i kortleken, där varje grupp består av 13 kort och har en karakteristisk symbol, spader (♠), hjärter (♥), ruter (♦), klöver (♣).
Giv 1. Den fördelning av kortleken som görs för att åstadkomma de fyra spelarnas händer.
2. De sålunda utdelade korten, betraktade som en enhet, i vilken också budgivningen och spelet av korten ingår.
Givare Den spelare som ger eller anses ha givit korten och som skall avge det första budet.
Hand De kort som ursprungligen utdelats till en spelare, eller de kort som ännu inte har spelats av dessa.
Honnörskort Varje ess, kung, dam, knekt eller tia.
IMP (International Match Points). Poängenhet enligt den i lag 78B fastställda skalan.
Kontrakt Slutbud. Utfästelse från spelförarens sida att vinna det antal trick i den benämning som angivits i det odubblade, dubblade eller redubblade sista kontraktsbudet (se lag 22).
Kontraktsbud En utfästelse att vinna minst ett angivet antal trick (stick utöver sex) i en angiven benämning.
Konvention 1. Ett bud som, genom överenskommelse mellan två medspelare, har en annan innebörd än att man önskar spela i den angivna benämningen (eller den sista angivna benämningen), eller att man visar honnörsstyrka och längd (minst tre kort) där. En överenskommelse om allmän styrka gör dock inte budet till en konvention.
2. En motspelares ut- eller påspel med en innebörd som uppfattas till följd av en överenskommelse snarare än genom en slutsats.
Korrigerad poäng En poäng som utdelas av tävlingsledaren (se lag 12). Den är antingen procentuell eller tilldelad.
Korrigering De åtgärder som vidtages för att rätta till en felaktighet som kommit till tävlingsledarens kännedom.
Kortlek De 52 spelkort med vilka kontraktsbridge spelas.
Lag 1. Paragraf i dessa lagar.
2. Två eller fler par som spelar vid olika bord och i olika väderstreck och vars poäng är gemensam (tillämpliga bestämmelser kan tillåta att fler än fyra medlemmar ingår i ett lag).
LK Förbundet Svensk Bridges lagkommission. Högsta instans i lagfrågor inom Sverige.
Medspelare se Partner.
Motspelare Spelförarens motståndare.
MTH Motståndaren till höger.
MTV Motståndaren till vänster.
Naturligt ett bud eller spel som inte har en artificiell betydelse.
Oavsiktlig Ofrivillig; ingen medveten handling; inte spelarens avsikt vid tiden för hans handlande.
Omgång En längre spelperiod under vilken ett visst antal brickor, specificerade av den Ansvariga Organisationen, skall spelas. (Kan ha olika betydelser i lagarna 4, 12C2 och 91.)
Partner Medspelare. Den med vilken man spelar tillsammans som ett par mot de två andra spelarna vid bordet.
Pass Ett bud som säger att en spelare, vid det aktuella tillfället, väljer att inte avge något aktivt bud.
Psykiskt bud Ett avsiktligt och rejält vilseledande bud om handens honnörsstyrka och/eller färglängder.
Redubbelt Ett bud över motståndarsidans dubbling, som höjer poängvärdet för hemspelat respektive straffat kontrakt (lag 19 och 77).
Regelbrott En spelares brott mot lagen eller mot en laglig bestämmelse.
Revoke Spel av kort från en annan färg av en spelare som antingen kan bekänna färg eller måste foga sig i en utspelsbegränsning.
Rond En del av en omgång, som spelas utan att spelarna flyttar.
Sida Två spelare vid ett bord som bildar par mot de två andra spelarna.
Slam En utfästelse att vinna sex trick (kallas lillslam) respektive sju trick (kallas storslam).
Spel 1. Bidragandet med ett kort från sin egen hand till ett stick, inklusive det första kortet i sticket, vilket är utspelet.
2. Summan av alla gjorda spel.
3. Den period under vilken korten spelas.
4. Summan av alla bud och spel på en bricka.
Spela 1. Spela ut (utspel): att spela det första kortet i ett stick.
2. Spela på (påspel): att spela ett kort i ett stick, där utspelet redan gjorts av en annan spelare.
Spelförare Den spelare på den sida som avger slutbudet, vilken först bjöd slutbudets benämning. Han blir spelförare när det första utspelet vänts upp (men se lag 54A när det första utspelet sker utom tur).
Spelperioden Startar när det första utspelet har vänts upp på en bricka; de tävlandes rättigheter och skyldigheter i spelperioden upphör enligt relevant lag. Spelperioden i sig avslutas när korten tagits ut ur facken på den följande brickan (eller när den sista brickan i en rond avslutats).
Stick Den enhet som är avgörande för resultatet av ett kontrakt. Ett korrekt stick består av fyra kort, ett från varje spelare, spelade i turordning, med utspelet som det första kortet.
Stickpoäng Poäng som den spelförande sidan får för att spela hem sitt kontrakt (se lag 77).
Straff Varje stick som den spelförande sidan tar för litet för att klara kontraktet (se lag 77).
Straffkort Ett kort som behandlas i enlighet med lag 50.
Strukits Se ”återtagits”.
Tagits tillbaka Se ”återtagits”.
Topscore Poäng en tävlande erhåller som en följd av jämförelse med ett eller fler andra resultat.
Trick Varje stick utöver sex som skall vinnas av den spelförande sidan.
Trickpoäng Poäng som den spelförande sidan erhåller för hemspelat kontrakt (se lag 77).
Trumf Varje kort i den i slutbudet angivna benämningen i ett färgkontrakt.
Träkarl 1. Spelförarens partner. Han blir träkarl när utspelskortet vänds upp.
2. Spelförarens partners kort, när de blivit upplagda på bordet efter det första utspelet.
Tur (eller tillfälle) – Den korrekta tidpunkten då en spelare får bjuda eller spela.
Turordning Ordningsföljden mellan spelarna (medurs), enligt vilken rätten att bjuda eller spela fortskrider; även den rekommenderade ordning i vilken korten skall ges, ett och ett.
Tävlande I en individuell tävling, en enskild spelare; i en partävling, två spelare som spelar som partners under hela tävlingen; i en lagtävling, fyra eller fler spelare som spelar som lagkamrater.
Tävling Spelas över en eller fler omgångar.
Tävlingsledare Den som utses att förestå en bridgetävling och att tillämpa dessa lagar.
Utgång 100 eller fler trickpoäng vunna på en giv.
Utspel Det första kortet som spelas i ett stick.
Utspelskort Kortet som spelas ut i det första utspelet.
Vinstpoäng (VP) – Poängenhet som efter omräkning av totalpoängen, vanligen via IMP, anger matchresultatet vid lagtävlingsberäkning.
Zonförhållande Villkoren för bonuspoäng och straffar (lag 77).
Återtagits Handlingar som har ”återtagits” innefattar handlingar som ”strukits” och kort som ”tagits tillbaka”.
Övertrick Varje stick som den spelförande sidan vinner utöver det i kontraktet utlovade antalet.


(c)2004-2006 Förbundet Svensk Bridge, Nygatan 3, 803 20, Gävle,
Tel: +46 (0)26 65 60 70, Fax: +46 (0)26 12 25 00

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80