Kommande tävlingar
17/09 Guldsimultanrally
03/10 Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Stockholms Bridgeförbund
S:t Paulsgatan 20
118 48 Stockholm
Tfn 08-702 93 11

Protokoll från Stockholms Bridgeförbunds årsmöte 2006-09-17

Plats: BK S:t Erik: Kronobergsgatan 12
Tid: 2006-09-17 kl. 13.00 – 14.30

1. Anna Roos öppnade årsmötet

2. Dagordningen godkändes.

3. Fullmakter godkändes och röstlängd upprättades. 38 personer som representerade 10 klubbar deltog i årsmötet. Deltog gjorde också Thomas Larsson och Thomas Winther, FSB.

4. Till ordförande för årsmötet valdes Anna Roos.

5. Till sekreterare för årsmötet valdes Tora Philip

6. Att justera protokollet, jämte ordförande valdes Lennart Eriksson och Kerstin Håstad.

7. Kallelse till årsmötet hade utgått i rätt tid och årsmötet förklarades behörigt utlyst.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades och godkändes.

9. Balansräkningen och resultaträkningen föredrogs av Anna Roos men en förkyld kassör Kalle Persson som bisittare. Ekonomin är god och årets resultat uppgår till ca 40 000. Målsättningen är att distriktet skall gå plus minus noll

10. Anna Roos läste upp revisionsberättelsen istället för revisorerna som hade förhinder. Revisorerna förordade att resultat- och balansräkning fastställs av årsmötet och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005-2006. Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för denna period.

11. Inga motioner hade lämnats in. En motion hade inkommit från Lennart Ekman som handlade om svårigheterna att driva in medlemsavgifter effektivt. Thomas Larsson berättade om föreslagna förbättringar som att t ex skicka ut inbetalningskortet på våren och inte mitt i semestertid och att en påminnelserutin hade diskuterades. Beslutades att styrelsen tar med sig och driver denna fråga på distriktsträffen i oktober.

12. Årsmötet beslutade om oförändrade kostnadsersättningar till styrelsen (20 000 kr).

13. Årsmötet godkände styrelsens förslag till budget för 2006-2007. Upptäcktes ett fel i underlaget där konto 5810 hade namnet hemsida istället för utbildning, rättas.

14. Årsmötet fastställde oförändrad årsavgift 40: - till StBF för 2007-2008.

15. Årsmötet fastställde att årsavgiften till Förbundet Svensk Bridge kommer att utgå med det belopp som närmast kommande riksstämma beslutar. Inga höjningar är aviserade.

16. Övriga ärenden som styrelsen önskade behandla på mötet:

· Styrelsen önskar inhandla 15 BridgeMate (kostnad ca 24 000:-) dels för att användas vid distriktets tävlingar dels för att kunna låna ut till klubbar. Polisen är först i distriktet och har inköpt 15 Bridgemate och använt vid sina tävlingar sedan 1 aug. Göte Bruzelius berättade att såväl spelare som funktionärer är mycket nöjda. S:t Erik har beställt 35 Bridgemate. Thomas Winther berättade att totalt har 50 klubbar beställt Bridgemate. Thomas Larsson informerade vidare om att det är en hel del att tänka på när man startar användandet och det kräver en hel del support och alla klarar sig inte lika bra som Polisen. Men att förbättringar är på gång. Beslutades att Bridgemate får beställas.

· Distriktsträffen i Uppsala 20-21. Beslutades att styrelsen utser vilka i styrelsen som skall delta och om några andra i distriktet vill delta kan bidrag beviljas.

· Stadgeändring. I stadgarna står det:
” StBF:s räkenskaper avslutas per den 30 juni. Senast den 31 juli samma år skall räkenskaperna med tillhörande handlingar, ävensom styrelsens protokoll, och förvaltningsberättelse jämte resultaträkning samt balansräkning för räkenskapsåret, överlämnas till revisorerna.”

Förslag 31 juli ändras till 31 aug då det 31 juli inte fungerar i praktiken särskilt inte för förvaltningsberättelsen då årets SM-tävlingar inte ens är avslutade. Mötet tillstyrkte men eftersom ärendet inte var anmält på dagordningen kan inte beslut tas förrän på nästa årsmöte.

”Om minst tre fjärdedelar av antalet vid årsmötet representerade lokalföreningar är ense därom, kan ärende som ej gäller StBF:s upplösning eller stadgeändring upptas till behandling och beslut under punkt 18 på föredragningslistan, även om ärendet ej specificerats i kallelsen/föredragningslistan. Om nämnd majoritet ej föreligger, må å föredragningslistan ospecificerat ärende diskuteras men kan ej avgöras.”

17. Lennart Eriksson läste upp valberedningens förslag. Lennart Ekman och Tora Philip har undanbett sig omval.

18. Val av ordförande. Till ordförande för ett år omvaldes Anna Roos.

19. Antalet styrelseledamöter fastställdes till 6 inklusive ordföranden. Härtill kommer av StUBF och Stockholms Korpbridgeförbund utsedda ledamöter. Val av ordinarie styrelseledamöter: Mats Bud omvaldes på två år. Nyval gjordes av Micke Almgren och Göran Sallstedt (tidigare suppleanter) på två år. I styrelsen ingår även Mona Bergström och Karl Persson som valdes för en tvåårsperiod vid förra årsmötet, samt representant av StUBF (vakant) och Birgitta Ternblad utsedd av Stockholms Korpbridgeförbund.

20. Val av suppleanter till styrelsen. Antal styrelsesuppleanter fastställdes till 2. Till styrelsesuppleant 1 valdes Gunila Langius och till styrelsesuppleant 2 valdes Leif Tärnström. Båda valda på ett år.

21. Val av revisorer och en revisorssuppleant för ett år: Hans Johannesson har undanbett sig omval Till revisorer omvaldes Gunnar Andersson och nyvaldes Alf Strömberg och som revisorssuppleant omvaldes Börje Karlsson.

22. Val av valberedning för ett år. Till valberedning nyvaldes Tora Philip, sammankallande, samt Lennart Ekman och L-O Karlsson.

23. Årsmötet avslutades.

24. Slutligen avtackades Lennart Ekman (TK Par) och Tora Philip (sekreterare) för engagerat och väl utfört arbete i styrelsen och ordförande lämnade över blommor till de avgående ledamöterna. Tack vare Lennarts arbete har vi sett en storartad ökning av deltagandet i de olika DM-partävlingarna i distriktet.

Vid protokollet

Tora Philip

Justeras:

Anna Roos Lennart Eriksson Kerstin Håstad
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80