Kommande tävlingar
06/11 Kamras Minne
13/11 Uppsala Lagguld
04/12 Malmö BK - Guld
Rapporterade tävlingar
10/10 Enaträffen
08/08 SM Par Open - Final - Omgång 2
07/08 SM Par Open - Final - Omgång 1
Protokoll fört vid Sundsvallsbridgens årsmöte tisdagen den 16 september 2014

1. Årsstämmans öppnande, fastställande av röstlängd
Årsstämman öppnades av Leif Sundqvist och röstlängden fastställdes.

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

3. Val av ordförande för mötet
Leif Sundqvist valdes till ordförande för årsmötet.

4. Val av sekreterare för mötet
Ulf Blanck valdes till sekreterare för årsmötet.

5. Val av två justeringsmän
Ulla Blanck och Karin Lodin valdes till justeringsmän att justera årsstämmoprotokollet.

6. Fråga om mötet är behörigt utlyst
Årsstämman ansåg mötet som behörigt utlyst.

7. Föredragning av styrelse- och revisionsberättelse
Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes. Revisionsberättelsen föredrogs och visade sig innehålla vissa synpunkter på hur redovisningen ska göras. Den kommande styrelsen gavs i uppdrag att se över den kommande redovisningen.

8. Föredragning av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningarna redovisades och godkändes.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslöts att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013-2014.

10. Budget för verksamhetsåret 2014-2015
Budgeten fastställdes i enlighet med förslag.

11. Fastställande av förbundsavgift till FSB
Beslöts att fastställa avgiften till den summa som Förbundet Svensk Bridge beslutar vid kommande årsstämma.

12. Fastställande av klubbavgift till Sundsvallsbridgen 2015- 2016
Klubbavgiften fastställdes vara oförändrad.

13. Fastställande av ram för styrelsearvoden och revisorarvoden
Ramen för styrelsearvoden fastställdes till 9000 kronor och inkluderar revisorerna.

14. Inkomna motioner
Inga motioner hade inkommit.

15. Ärenden föredragna av styrelsen
Styrelsen hade inga ärenden att föredraga.

16. Val av ordföranden
Leif Sundqvist valdes till ordförande under en tid av ett år.

17. Val av styrelse ledamöter·
Till styrelseledamöter valdes för en tid av två år Ulf Blanck och Kent Sjöberg. Per Eskilsson hade begärt utträde ur styrelsen och som fyllnadsval på ett år valdes Ing-Britt Nyholm. Till ersättare i styrelsen valdes Anneli Sagersten och Lena Becksén på ett år.

18. Val av revisorer
Till revisorer för en tid av ett år valdes Monica och Gunnar Lindberg. Till ersättare för revisorer för en tid av ett år valdes Lena Johansson.

19. Val av valberedning
Till valberedning valdes May Åkesson och Liane Svensson. May Åkesson utsågs att vara sammankallande i valberedningen.

20. Övriga frågor

• Sofia Sundström tog upp frågan om rekrytering av nya juniorspelare. Leif Sundqvist svarade att klubben är klart positiv till saken, men att personalsituationen inte medger någon planerad verksamhet. Kommer något initiativ kommer klubben gärna att stödja det.

21. Avtackning och prisutdelning
Priser delades ut till de tre bästa i årets sommarliga, vinnare var Leif Sundqvist med Ulla Blanck och Andreas Westman som tvåa resp. trea. Avtackning av Per Eskilsson sker vid senare tillfälle.

22. Avslutning av Årsstämma
Leif Sundqvist förklarade årsstämman för avslutad och i samband med det tackade han alla funktionärer för nedlagt gott arbete under året. Därefter bjöds in till klubbmästerskap i bridge.


Vid protokolletUlf Blanck

Justeras:Leif Sundqvist Ulla Blanck Karin LodinNärvarande personer vid årsmötet:

Ulla Blanck
Kent Sjöberg
Birgitta Hedström
Liane Svensson
Anna-Greta Bäck
Kerstin Westin
May Åkesson
Karin Lodin
Birgitta Wiberg
Ulf Blanck
Leif Sundqvist
Per Eskilsson
Staffan Hedman
Ing-Britt Nyholm
Gunnar Lindberg
Monica Lindberg
Lena Becksén
Sofia Sundström
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80