Kommande tävlingar
06/11 Kamras Minne
13/11 Uppsala Lagguld
04/12 Malmö BK - Guld
Rapporterade tävlingar
10/10 Enaträffen
08/08 SM Par Open - Final - Omgång 2
07/08 SM Par Open - Final - Omgång 1
Årsstämma Medelpads Bridgeförbund 2015
Datum: 2015-09-28
Plats: Bridgelokalen, Grönborgsgatan 5, Sundsvall

§ 1 UPPROP, FULLMAKTER, RÖSTLÄNGD M.M.
Ordföranden Dan Bylund hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsstämman öppnad.
Upprop förrättades och fullmakter godkändes enligt följande:
ALNÖ BK 3 röster
SUNDSVALLSBRIDGEN 8 röster
TORPSHAMMAR BK och BFR BK ej närvarande.
§ 2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Dagordningen föredrogs och ordföranden föreslog att ”Föredragning av resultat- och balansrapport” skulle flyttas till §7 samt att ”Föredragning av revisionsrapport” skulle flyttas till §8.
Dagordningen godkändes med den förändringen.
§ 3 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR MÖTET
Dan Bylund valdes att leda dagens möte.
§ 4 VAL AV SEKRETERARE FÖR MÖTET
Leif Sundqvist valdes till sekreterare.
§ 5 VAL AV TVÅ JUSTERINGSPERSONER
Staffan Hedman och Sven-Olov Hellqvist valdes till justerare.
§ 6 FRÅGA OM MÖTET ÄR BEHÖRIGT UTLYST
Årsstämman fann att mötet behörigt utlysts.
§ 7 FÖREDRAGNING AV STYRELSEBERÄTTELSE SAMT RESULTAT- OCH BALANSRAPPORT
Dan Bylund föredrog styrelseberättelsen samt resultat- och balansrapporterna.
Årets resultat var enligt rapporterna på -4.132 kronor, men då stämman fann att det förelåg uteblivna intäkter och kostnader samt diverse felkonteringar, godkändes inte de ekonomiska rapporterna. Ekonomin är fortfarande god. Medlemsantalet har minskat med 26 medlemmar, dock huvudsakligen I-medlemmar. Guldskvadern arrangerades för 9 året i rad med ett något minskat deltagande och genererade även detta år ett litet plusresultat. Deltagandet i distriktets DM-tävlingar har minskat ytterligare och behöver alltjämt förbättras. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
§ 8 FÖREDRAGNING AV REVISIONSBERÄTTELSE
Revisionsberättelsen föredrogs av Dan Bylund, då bägge revisorerna var frånvarande. Revisorerna konstaterar att räkenskapshandlingarna har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger bedömningen att styrelsen inte handlat i strid med förbundets stadgar. Däremot rekommenderar de att kontrolluppgifter upprättas och sociala avgifter redovisas för utbetalda arvoden. Stämman godkände revisionsberättelsen.
§ 9 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN
Styrelsen beviljades inte ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014/2015 på grund av de felaktiga ekonomirapporterna. Stämman beslöt att ett extra årsmöte skall utlysas snarast när de ekonomiska rapporterna har korrigerats. Vid detta möte skall endast behandlas de punkter, som ej har kunnat avslutas vid detta möte. Det innebär paragraferna 7, 9, 11 och 21.
§ 10 VERKSAMHETSPLAN FÖR VERKSAMHETSÅRET 2015/2016
Dan Bylund föredrog verksamhetsplanen och av den framgick att styrelsen planerar att ha följande 4 huvudområden för verksamheten förutom den löpande verksamheten:
• Fortsatt popularisering av DM-tävlingarna
• Utvärdering av Guldskvadern
• Arbeta med marknadsföring och publicitet av bridgen
• Genomgång av stadgarna
Verksamhetsplanen godkändes av stämman.


§ 11 BUDGET FÖR VERKSAMHETSÅRET
Denna punkt bordlades då det inte var meningsfullt att behandla den med tanke på de felaktigheter, som förelåg i de ekonomiska rapporterna. Genomgången av budgetförslaget sker vid det extra årsmöte, som beslutades i § 9.
§ 12 FASTSTÄLLANDE AV ÅRSAVGIFT TILL MBF
Styrelsen föreslog oförändrad avgift, och så beslutade stämman.
§ 13 INKOMNA MOTIONER
Inga motioner förelåg.
§ 14 ÄRENDEN FÖRESLAGNA AV STYRELSEN
Styrelsen föreslog en översyn av de gällande stadgarna, som inte modifierats på många år och som i vissa avseenden inte är i takt med tiden. Nämnas kan antalet styrelseledamöter, som är anpassade till den tid då distriktsförbundet hade 10-talet aktiva klubbar att jämföras med dagens fyra.
§ 15 ÖVRIGA FRÅGOR
Ingen övrig fråga förelåg.
§ 16 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR 2015/2016
Valberedningen föreslog omval av Dan Bylund, vilket stämman godkände.
§ 17 VAL AV TRE LEDAMÖTER PÅ TVÅ ÅR
Mötet godkände valberedningens förslag nämligen nyval av Per Jansson, Anna-Mari Öhlén och omval av Inger Byström.
§ 18 VAL AV TRE SUPPLEANTER I STYRELSEN
Mötet godkände valberedningens förslag nämligen val av Bo Åstrand, Lena Svensson och Staffan Hedman. Dessa går vid behov in i nämnd turordning.
§ 19 VAL AV TVÅ REVISORER
Mötet godkände valberedningens förslag nämligen omval av Anna-Greta Bäck och Kerstin Westin.
§ 20 VAL AV TVÅ REVISORSSUPPLEANTER
Mötet godkände valberedningens förslag nämligen omval av Sten Scharin och nyval av Sjunne Johansson. Dessa går vid behov in i nämnd turordning.

§ 21 VAL AV VALBEREDNING, 3 PERSONER, VARAV EN SAMMANKALLANDE
Valet bordlades till det kommande extra årsmötet.

§ 22 AVSLUTNING
Dan Bylund tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.


Vid protokollet:

Leif Sundqvist Dan Bylund
Sekr. Ordf.

Justeras:

Staffan Hedman Sven-Olov Hellqvist

Närvarande vid årsstämman:
• Sune Häggbom
• Leif Sundqvist
• Dan Bylund
• Helena Strömberg
• Inger Byström
• Barry Cotz
• Andreas Westman
• Staffan Hedman
• Sven-Olov Hellqvist
• Bo Åstrand
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80