Kommande tävlingar
06/11 Kamras Minne
13/11 Uppsala Lagguld
04/12 Malmö BK - Guld
Rapporterade tävlingar
10/10 Enaträffen
08/08 SM Par Open - Final - Omgång 2
07/08 SM Par Open - Final - Omgång 1
Årsstämma Medelpads Bridgeförbund 2014
Datum: 2014-08-19
Plats: Bridgelokalen, Grönborgsgatan 5, Sundsvall

§ 1 UPPROP, FULLMAKTER, RÖSTLÄNGD M.M.
Ordföranden Dan Bylund hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsstämman öppnad.
Upprop förrättades och fullmakter godkändes enligt följande:
ALNÖ BK 3 röster
SUNDSVALLSBRIDGEN 8 röster
TORPSHAMMAR 2 röster
BK BFR 3 röster
§ 2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Dagordningen föredrogs och godkändes.
§ 3 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR MÖTET
Per Jansson valdes att leda dagens möte.
§ 4 VAL AV SEKRETERARE FÖR MÖTET
Leif Sundqvist valdes till sekreterare.
§ 5 VAL AV TVÅ JUSTERINGSPERSONER
Inger Byström och Sune Häggbom valdes till justerare.
§ 6 FRÅGA OM MÖTET ÄR BEHÖRIGT UTLYST
Årsstämman fann att mötet behörigt utlysts.
§ 7 FÖREDRAGNING AV STYRELSEBERÄTTELSE SAMT RESULTAT- OCH BALANSRAPPORT
På förslag av mötets ordförande Per Jansson beslöt stämman att kasta om paragraferna 7 och 8 i dagordningen så att revisionsrapporten föredrogs efter de ekonomiska rapporterna.
Dan Bylund föredrog styrelseberättelsen och Barry Cotz resultat- och balansrapporten.
Årets resultat var på + 6.051 kronor och är positivt med tanke på fjolårets förlust på cirka 7.400 kronor. Per Jansson påpekade att då det förekommer nettoredovisning, så gör det att budgeten är svår att följa upp. Ekonomin är således fortfarande god och medlemsantalet har ökat med 49 medlemmar, vilket är mycket positivt. Guldskvadern som startades 2006 är mycket populär och genererade även detta år ett litet plusresultat. Deltagandet i distriktets DM-tävlingar har minskat ytterligare och behöver alltjämt förbättras. Alla dessa berättelser lades med godkännande till handlingarna.
§ 8 FÖREDRAGNING AV REVISIONSBERÄTTELSE
Revisionsberättelsen föredrogs av Anneli Sagersten. Revisorerna tillstyrkte att styrelsen får ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Stämman godkände revisionsberättelsen.
§ 9 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN
Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013/2014.
§ 10 VERKSAMHETSPLAN FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014/2015
Dan Bylund föredrog verksamhetsplanen och av den framgick att styrelsen planerar att ha följande 4 huvudområden för verksamheten förutom den löpande verksamheten:
• Fortsatt popularisering av DM-tävlingarna
• Arrangemang av Guldskvadern
• Arbeta med marknadsföring och publicitet av bridgen
• Ökning av deltagande från spelarna i Medelpad i Bridgefestivalen
Verksamhetsplanen godkändes av stämman.
§ 11 BUDGET FÖR VERKSAMHETSÅRET
Dan Bylund föredrog förslaget till budgetför verksamhetsåret 2014-2015. Budgeten innehöll 2 poster, där styrelsen hade alternativa förslag till intäkter och kostnader.
Posten ”Medelpadsmästerskapet” var 0 kronor angivet både på intäkt- och utgiftssidan i budgetdokumentet. Tidigare år har MBF haft en sponsor, som ställt upp med alla prispengar för den tävlingen, varför den inte kostat förbundet något. Efter sedan budgetförslaget togs fram har ordföranden Dan Bylund erbjudit sig att sponsra med dessa prispengar och således fanns det inga frågetecken kvar.
Posten ”DM§SM-tävlingar” fanns två förslag till intäkter beroende på höga startavgifter MBF skall ta ut för DM-tävlingarna. Styrelsen ville ha stämmans syn på detta. Fjolårets stämma beslöt höja startavgiften från 150 kr/spelare till 200 kr/spelare beroende på det stora underskott, som föreslogs i budgeten för det årets tävlingar. Denna höjning kan tänkas att medfört den nedgång i deltagandet som förekommit. I styrelsens planer på att försöka popularisera DM-tävlingarna ingår bland annat att sänka startavgifterna. Rent ekonomiskt så blir intäkterna vid oförändrad startavgift (200 kr) 26.000 och ett budgeterat resultat på + 2.000, vid en sänkning av startavgiften till 150 kr/spelare blir det budgeterade resultatet – 1.600 kronor.
Diskussion vidtog och det var delade meningar om vilken effekt en sänkning av startavgiften kan ha. I diskussionen framkom också förslaget att distriktets klubbar skall återgå till att betala en viss andel (ex.vis 50%) av startavgiften för sina medlemmar. Närvarande klubbars representanter var positiva till förslaget men ville gå hem och räkna på de ekonomiska konsekvenserna samt diskutera detta och ta beslut i klubbstyrelserna.
Stämman beslöt att styrelsen får i mandat att fastställa startavgifterna för DM-tävlingarna då besked kommit från klubbarna om subvention av startavgifterna.
Stämman beslöt i konsekvensens med detta också att anta det budgetförslag, som i sämsta fall slutar på – 1.600 kronor.
§ 12 FASTSTÄLLANDE AV ÅRSAVGIFT TILL MBF
Styrelsen föreslog oförändrad avgift, och så beslutade stämman.
§ 13 INKOMNA MOTIONER
Inga motioner förelåg.
§ 14 ÄRENDEN FÖRESLAGNA AV STYRELSEN
Inga ärenden förelåg.
§ 15 ÖVRIGA FRÅGOR
Följande frågor diskuterades:
• Även här diskuterades hur vi ska popularisera DM-tävlingarna? Föreslogs att klubbarna tar upp detta i kommande styrelsemöten och även arbetar med frågan.
§ 16 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR 2014/2015
Valberedningen föreslog omval av Dan Bylund, vilket stämman godkände.
§ 17 VAL AV TRE LEDAMÖTER PÅ TVÅ ÅR
Mötet godkände valberedningens förslag nämligen omval av Sune Häggbom och Andreas Westman, nyval av Bengt Eldered.

§ 18 VAL AV TRE SUPPLEANTER I STYRELSEN
Mötet godkände valberedningens förslag nämligen omval av Per Jansson, Bo Åstrand och Anna-Maria Öhlén. Dessa går vid behov in i nämnd turordning.
§ 19 VAL AV TVÅ REVISORER
Mötet godkände valberedningens förslag nämligen nyval av Anna-Greta Bäck och Kerstin Westin.
§ 20 VAL AV TVÅ REVISORSSUPPLEANTER
Mötet godkände valberedningens förslag nämligen omval av Sten Scharin och nyval av Gunnel Modig. Dessa går vid behov in i nämnd turordning.
§ 21 VAL AV VALBEREDNING, 3 PERSONER, VARAV EN SAMMANKALLANDE
Mötet valde Helena Strömberg (sammankallande), Staffan Hedman och Ulf Blanck.
§ 22 AVSLUTNING
Mötesordföranden och sekreteraren avtackades med en applåd. Ett stort tack riktades till Per Jansson för hans utmärkta arbete med spelkalendern. En varm applåd till Dan Bylund för att han sponsrar Medelpadsrallyt kommande spelår.
Priser delades ut till en i topptrion i Medelpadsrallyt, dock var endast Dan Bylund närvarande. De övriga pristagarna är Lennart Bylund och Bo Sundström.
Per Jansson tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.
De mötesdeltagarna, som deltog i Sundsvallsbridgens tävling bjöds på kaffe och smörgås.

Vid protokollet:

Leif Sundqvist Per Jansson
Sekr. Ordf.

Justeras:


Inger Byström Sune Häggbom
Närvarande vid årsstämman:
• Birgitta Wiberg
• Ulla Blanck
• Sune Häggbom
• Per Jansson
• Leif Sundqvist
• Dan Bylund
• Helena Strömberg
• Bengt Eldered
• Gunnel Modig
• Gudrun Nordqvist
• Inger Byström
• Barry Cotz
• Anneli Sagersten
• Anders Jacobsson
• Sten Scharin
• Sara Strömberg
• Andreas Westman
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80