Kommande tävlingar
04/04 Inställd Laholms BK - Guldtävl
10/04 Inställd ... Trosa BS -Guld
13/04 Inställd ... Rimbo BK - Påskgu
Rapporterade tävlingar
24/07 Swedish Open Junior Pairs - Om
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Protokoll från årsmöte i Sydöstra Sveriges bridgeförbund 2015-09-20 i Karlskrona.

§ 1 Öppnande av möte
Bengt Lennartsson ordförande i Sydöstra Sveriges Bridgeförbund tackar för värdskapet och förklarar årsmötet öppnat kl 11.00..

§ 2 Lottning av SM/DM lag 2015-2016
Johnny Pettersson genomför lottningen av SM/DM lag 2015-2016 som kommer att läggas ut på hemsidan. Tre lag fler än förra året är anmälda.

§ 3 Upprop, godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 50 röster fördelat på åtta klubbar.

§ 4 Fastställande av dagordning
Den framlagda dagordningen fastställdes.

§ 5 Val av årsmötesordförande
Åke Stridh valdes.

§ 6 Val av årsmötessekreterare
Annette Hansson valdes.

§ 7 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet
Marianne Wadaszi och Göran Johansson valdes.

§ 8 Årsmötets behöriga utlysande
Inbjudan lades ut i juli månad och mötet finner att årsmötet är behörigen utlyst

§ 9 Styrelsen och revisorernas berättelse
Bengt Lennartsson berättade kort om verksamhetsåret. Mötet godkänner styrelsens verksamhetsberättelse. I revisorernas berättelse fanns en anmärkning från 2009 gällande att vissa delar av arvode skulle vara skattepliktig. Revisorernas berättelse godkänndes av mötet.

§ 10 Godkännande av balansräkningen
Thomas Winther redogör för inkomster och kostnader under året. Mötet godkänner balansräkningen.

§ 11 Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014-2015.

§ 12 Årsavgift till distriktsförbundet
Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift. Mötet beslutar att årsavgiften kvarstår oförändrad till 50:-.

§ 13 Motioner
Inga motioner har kommit in. Mötets ordförande uppmanar distriktets klubbar att komma in med motioner till årsmötet.


§ 14 Ärenden som styrelsen önskar behandlade på årsmötet
Bengt Lennartsson föreslår att de 50 000:- som är öronmärkta till juniorbridgen i distriktet går över i ordinarie verksamhet.
Två förslag kommer upp på mötet
1 att pengarna ska gå över i ordinarie verksamhet
2 att ej ta bort öronmärkningen av pengarna
Röstning genomfördes och förslag nummer ett får flest röster. Mötet beslutar att pengarna ska ingå i övrig verksamhet med tillägget att distriktet ska fortsatt verka för att rekrytera juniorer.
Mötet godkänner de ändringar i stadgarna som Thomas Winther har gjort.
Bengt Lennartsson berättar att det i stadgarna § 2 under medlemskap står att mötet kan utse en ”särskilt förtjänt person” som hedersmedlem. Bengt föreslår Bernt Sigvardsson som hedersmedlem. Mötet utser Bernt Sigvardsson som hedersmedlem.
Mötesdeltagarna vill att styrelsen ska bli bättre på att tydliggöra frågor under denna paragraf i god tid innan årsmötet.

§ 15 Övriga ärenden (bl a information från SBF)
Thomas informerar om att Medlemsnytt skickas ut till alla medlemmar som meddelat förbundet sin E-mailadress. Klubbarna får också Medlemsnytt och bör skriva ut det och sätta upp i spellokarena. Vidare uppmanar Thomas alla medlemmar att uppdatera sina uppgifter hos SBF. Thomas berättar att SBF tillhandahåller många simultantävlingar både på dag- och kvällstid måndag-torsdag samt dagtid söndagar.

§ 16 Val av ordförande på ett år
Omval av Bengt Lennartsson på ett år.

§ 17 Val av ungdomsansvarig
Valberedningen har inget förslag på ungdomsansvarig. Arbetsfördelningen i styrelsen är ett beslut av styrelsen och inte årsmötet.

§ 18 Fastställande av antalet övriga ordinarie ledamöter (för närvarande 5) samt antalet suppleanter (för närvarande 3)
Mötet fastställer nuvarande antal ledamötet och suppleanter.

§ 19 Val av övriga ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år
Omval av Thomas Winther. Nyval av Peter Alm.

§ 20 Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett år.
Omval av Curt von Schlanbusch. Nyval av Bill Axblom och Agneta Svahn.

§ 21 Val av två revisorer och en revisorsuppleant.
Omval av Johan Singvall och Wåge Nilsson samt Bert Dahl (suppleant).

§ 22 Val av valberedning
Till valberedningen valdes Berit Samuelsson (sammankallande) och Inge Hultberg. Bengt Lennartsson får i uppdrag att omgående hitta någon till valberedningen från Växjö. Klubbarna uppmanas att ta med sig förslag inför årsmötet.

§ 23 Val av ombud till Riksstämman i Örebro 9-10 oktober 2015
Mötet beslutar att styrelsen utser de ombud som ska åka.

§ 24 Tid och plats för nästa årsmöte
Förslag Borgholm den 18 eller 25 september 2016 kl 11.00.§ 25 Årets Bridgeprofil i Sydöstra
Till Årets bridgeprofil 2015 har styrelsen utsett Bernt Sigvardsson som mottog diplom och pris på årsmötet.

§ 26 Mötets avslutande
Mötets ordförande Åke Stridh avslutade årsmötet kl 12.10.

Vid protokollet:

Justeras

Marianne Wadaszi Göran Johansson
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80