Kommande tävlingar
10/04 Inställd ... Trosa BS -Guld
13/04 Inställd ... Rimbo BK - Påskgu
09/05 Inställd ... Kerstin Strandber
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
Protokoll
Fört vid Sölvesborgs Bridgeklubbs ordinarie årsmöte den 14 augusti 2014
För perioden 1 juli 2013 - 30 juni 2014

§ 1 Ordf. Tor Helenius hälsade cirka 30 medlemmar välkomna till årsmötet.

§ 2 Förelagd dagordning godkändes.

§ 3 Kallelse till årsmötet har anslagits på klubbens anslagstavla och varit utlagt på klubbens hemsida i mer än fyra veckor. Mötet befanns därmed behörigen utlyst.

§ 4 Till ordförande för mötet utsågs Tor Helenius och till sekreterare för mötet utsågs Ingrid Vestergaard. Till justeringsmän, tillika rösträknare, utsågs Elisabeth Nyberg och Börje Vestesson.

§ 5 Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes efter smärre ändringar.

§ 6 Laila Håkansson redogjorde för årsredovisningen. Verksamhetsåret visar ett positivt resultat på 4.916.-. Kassabehållning: 86.975:-.
Föreningens revisor Ingemar Andersson läste upp revisionsberättelsen, vilken bifogas.

§ 7 Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 8 Val förrättades enligt nedan:
Till ordförande för ett år nyvaldes Mats Karlsson.
Till ordinarie ledamoter för en tid av två år omvaldes Lennart Reiz och Gay Thelander.
Till suppleanter för en tid av ett år omvaldes Ann-Christine Pehrson och nyvaldes Bengt Mattsson.
Till revisorer för en tid av ett år omvaldes Ingemar Andersson och Enar Björk.
Till revisorsuppleant för en tid av ett år omvaldes Gun Paulsson.
Till valberedning för en tid av ett år omvaldes Karin Bengtsson, Ulf Pehrson och Lars Bertil Gustafsson.
Styrelsen befullmäktigades utse ombud till distriktsförbundets årsmöte.

§ 9 Årsavgiften för spelåret 2014-2015 beslutades vara oförändrad 290:-.

§ 10 Prisutdelning förrättades för klubbmästerskapen säsongen 2013/2014 och KM-plaketter delades ut enligt följande:
KM Par: Anita Adlertz-Hansson – Tom Karlberg
KM Mixed: Anita Adlertz-Hansson – Ronny Persson
KM Individuellt: Ingemar Andersson
KM Lag: Lag Axelsson (Helena Axelsson, Thomas Winther,
Björn Olsson, Christer Sandberg, Carsten
Kofoed, och Ingemar Andersson)

§ 11 a) Beslöts höja arvodet till styrelsen från tidigare 6.000:- till 8.000:- att fördelas av styrelsen inom sig.

b) Förslag om jourspelare togs upp. Ärendet hänskjuts till den nya styrelsen.

c) Gun Paulsson tog upp frågan om priser vid veckotävlingarna och jämförde med de priser som betalas ut vid t.ex. Silverstegen. Styrelsen hänvisade till årets resultaträkning, och svarade att nivån på prisutdelning inte kan höjas, men att den relativt höga prissumman för Silverstegen var ett led i att göra lagtävling på måndagar mera attraktiv.

§ 12 Tor Helenius avslutade mötet med att tacka styrelse och funktionärer för väl utfört arbete.

Sölvesborg den 14 augusti 2014


Tor Helenius, ordf Ingrid Vestergaard, sekr

Justeras


Elisabeth Nyberg Börje Vestesson


Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80