Kommande tävlingar
06/11 Kamras Minne
13/11 Uppsala Lagguld
04/12 Malmö BK - Guld
Rapporterade tävlingar
10/10 Enaträffen
08/08 SM Par Open - Final - Omgång 2
07/08 SM Par Open - Final - Omgång 1
Årsstämma Medelpads Bridgeförbund 2012-2013
Datum: 2013-09-01
Plats: Bridgelokalen, Grönborgsgatan 5, Sundsvall

§ 1 UPPROP, FULLMAKTER, RÖSTLÄNGD M.M.
I ordförandens frånvaro, hälsade MBF:s sekreterare, Leif Sundqvist, de närvarande välkomna och förklarade årsstämman öppnad.
Upprop förrättades och fullmakter godkändes enligt följande:
ALNÖ BK 3 röster
SUNDSVALLSBRIDGEN 4 röster
TORPSHAMMAR 1 röst
BK BFR var ej representerade.
§ 2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Dagordningen föredrogs och godkändes.
§ 3 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR MÖTET
Per Jansson valdes att leda dagens möte.
§ 4 VAL AV SEKRETERARE FÖR MÖTET
Leif Sundqvist valdes till sekreterare.
§ 5 VAL AV TVÅ JUSTERINGSPERSONER
Karin Lodin och Ulf Blanck valdes till justerare.
§ 6 FRÅGA OM MÖTET ÄR BEHÖRIGT UTLYST
Årsstämman fann att mötet behörigt utlysts.
§ 7 FÖREDRAGNING AV STYRELSEBERÄTTELSE SAMT RESULTAT- OCH BALANSRAPPORT
Leif Sundqvist föredrog styrelseberättelsen och Ylva Papp resultat- och balansrapporten.
Trots ett årsresultat på cirka -7.400 kronor är ekonomin fortfarande god och medlemsantalet stabilt. En stor del av förlusten beror på minskade annonsintäkter i spelkalendern. Guldskvadern som startades 2006 är mycket populär och genererade detta år ett litet plusresultat. Deltagandet i distriktets DM-tävlingar behöver alltjämt förbättras. Alla dessa berättelser lades med godkännande till handlingarna.
§ 8 FÖREDRAGNING AV REVISIONSBERÄTTELSE
Revisionsberättelsen föredrogs av Ylva Papp, Stämman godkände berättelsen.
§ 9 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN
Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012/2013.
§ 10 VERKSAMHETSPLAN FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013/2014
Verksamhetsplanen saknades, varför en tidigare version (2011-2012) användes som grund för diskussionen (fungerar då vi dras med i stort samma problematik varje år). Per Jansson föredrog. Årsmötet kom fram till att rekommendera den nya styrelsen att arbeta utifrån föregående års verksamhetsplan (popularisering av DM-tävlingar, arrangemang av Guldskvadern, marknadsföring/publicitet, tävlingsledarutbildning, samt samarbete med angränsande distrikt) kompletterat med ett aktivt arbete med att skaffa annonser till kalendern (som beslöts att behållas).
§ 11 BUDGET FÖR VERKSAMHETSÅRET
Ylva redogjorde för styrelsens budgetförslag med en beräknad förlust på 8.600 kronor (en dubbelräkning av intäkterna för kalendern plus ett fel på ligavinsten, gjorde att budgeterade 2.600 blev 8.600 efter korrigering). Årsstämman ville inte godkänna lagd budget, då vi dränerar förbundets tillgångar om vi fortsätter på detta vis. Stor diskussion vidtog om vilka åtgärder, som kan vara lämpliga att genomföra för att få budgeten i balans. Stämman beslöt dels att priset till klubbarna på kalendern skall höjas med 10 kronor (tillskott +2.000 kr) och dels att startavgifterna i DM-tävlingarna (ej lag) ska höjas till 200 kr/person (tillskott +4.400). Stämmans uppfattning var att deltagarantalet i DM ej kommer att påverkas av höjningen av startavgiften. Detta ger då en budget med ett minusresultat på -2.200 kronor.
§ 12 FASTSTÄLLANDE AV ÅRSAVGIFT TILL MBF
Styrelsen föreslog oförändrad avgift, och så beslutade stämman. Diskuterades en höjning med 10 kronor, men då vi höjde med samma belopp vid föregående årsstämma, bedömdes att det var för nära i tiden att komma med en höjning till.
§ 13 INKOMNA MOTIONER
Inga motioner förelåg.
§ 14 ÄRENDEN FÖRESLAGNA AV STYRELSEN
Inga ärenden förelåg.

§ 15 ÖVRIGA FRÅGOR
Följande frågor diskuterades:
• Hur popularisera DM-tävlingarna? Konstaterades att denna problematik inte är unik för bridgen. I stort sett inom alla sporter är deltagandet väldigt lågt och vissa förbund funderar till och med på att lägga ner sina DM. Kan parallella handicap-tävlingar (modell vårt DM-lag) med priser vara något? Inget annat konkret kom fram styrelsen får arbeta vidare med detta.
• Diskuterades varför intäkterna från Guldskvadern är så små. Ganska omgående insåg deltagarna i stämman att skall vi behålla den popularitet som Guldskvadern har, så måste vi ha höga penningpriser i tävlingen.
• Förslag kom om att ordna en sidotävling inom Guldskvadern-arrangemanget under lördageftermiddagen för de spelare, som åkt ur pokerturneringen tidigt. Uppdrogs till styrelsen att utreda och ta beslut.
§ 16 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR 2013/2014
Valberedningen föreslog omval av Dan Bylund, vilket stämman godkände.
§ 17 VAL AV TRE LEDAMÖTER PÅ TVÅ ÅR
Mötet godkände valberedningens förslag nämligen omval av Martin Berglund, nyval av Inger Byström och Barry Cotz.
§ 18 VAL AV TRE SUPPLEANTER I STYRELSEN
Mötet godkände valberedningens förslag nämligen omval av Per Jansson och Bo Åstrand samt nyval av Anna-Maria Öhlén. Dessa går vid behov in i nämnd turordning.
§ 19 VAL AV TVÅ REVISORER
Mötet godkände valberedningens förslag nämligen omval av Anneli Sagersten och nyval av Lennart Bylund. Årsmötet diskuterade före beslut risken för jäv vad gäller Lennart Bylund (far till ordföranden) men risken bedömdes som liten och valde att välja Lennart.
§ 20 VAL AV TVÅ REVISORSSUPPLEANTER
Mötet godkände valberedningens förslag nämligen omval av Sten Scharin och nyval av Jan Ödén.
§ 21 VAL AV VALBEREDNING, 3 PERSONER, VARAV EN SAMMANKALLANDE
Mötet valde Helena Strömberg (sammankallande), Staffan Hedman och Ulf Blanck.


§ 22 AVSLUTNING
Mötesordföranden och sekreteraren avtackades med en applåd.
Inga priser delades ut till topptrion i Medelpadsrallyt, dvs Lennart Bylund, Dan Bylund och Helena Strömberg, då ingen av dessa var närvarande.
Per Jansson tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.
Därefter bjöds mötesdeltagarna på kaffe och smörgåstårta.Vid protokollet:Leif Sundqvist Per Jansson
Sekr. Ordf.

Justeras:Karin Lodin Ulf Blanck

Närvarande vid årsstämman:
• Martin Berglund
• Ulf Blanck
• Ulla Blanck
• Staffan Hedman
• Sune Häggbom
• Per Jansson
• Karin Lodin
• Ylva Papp
• Leif Sundqvist
• Bo Åstrand
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80