Kommande tävlingar
06/06 Inställd ... Patton lagguld -
25/06 Ölandsveckan 2020 - A-final I
11/07 SM Lag Mixed
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
Protokoll fört vid årsmöte med Härnö BS 2013-09-24


§ 1
Mötets öppnande och kallelse Årsmötet öppnades av ordförande Anders Lundgren som hälsade välkommen
och mötet fastställde att kallelse skett enligt stadgarna.
§ 2
Dagordning Beslutades att fastställa det framlagda förslaget till dagordning för mötet.

§ 3, 4 och 5
Val Valdes Sven-Arne Staflund att leda dagens årsmöte.
Valdes Ove Bylund att skriva årsmötesprotokollet.
Valdes Nicke Wedin och Kjell Karlsson att tillsammans med mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 6 Reviderade stadgar förelades och godkänndes. Bland ändringarna kan nämnas
Nya stadgar a) verksamhetsåret omfattar tiden 1 juli till 30 juni påföljande år.
b) antalet ledamöter i styrelsen, exkl. ordf., kan vara 4 till 6 och årsmötet bestämmer antalet.

§ 7
Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret 2012/13 föredrogs och godkändes.

§ 8
Årsbokslut Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret föredrogs varvid noterades att i balansräkningen bör resultatet från föregående år framgå.

Diskuterades hur stort eget kapital föreningen bör ha. Noterades att föreningen har dyra inventarier i form av brickläggningsmaskin, datorer, bridgemate etc. som behöver förnyas. Någon plan eller inventarieförteckning finns inte och styrelsen fick i uppdrag att upprätta en investeringsplan.

§ 9
Revisorernas berättelse Föredrogs och läggs till handlingarna.

§ 10
Godkännande av årsbokslut Det framlagda årsbokslutet godkändes och lades till handlingarna.

§ 11
Årets resultat Styrelsens förslag att årets resultat överföres i ny räkning godkändes.

§ 12
Ansvarsfrihet Full och tacksam ansvarsfrihet beviljades för styrelsen för det gångna året.

§ 13
Antal ledamöter Beslutades att för VÅ2013-14 skall styrelsen bestå av fyra ordinarie ledamöter samt ordförande.

§ 14
Budget 2013-2014
och övrig ekonomi Budget redovisades och godkändes.

a) Spelavgift vanlig spelkväll är 50 kr /spelare för året. Studerande betalar 20 kr
och juniorer spelar gratis.

b) Medlemsavgift för året 2013-14 är 300 kr. För 2014-15 fastställdes 50 kr + klubbens avgifter till förbundet och distrikt. Juniorer går gratis.

Under verksamhetsåret betalar klubben startavgift för en DM-tävling.
Resebidrag kan utges om ekonomin så medger efter särskilt beslut i styrelsen.
För att erhålla ersättningar enligt ovan måste spelare ha deltagit i minst 10 av
klubbens kvällstävlingar.

c) Till ”fikat” får styrelsen frihet att fixa ”tilltugg” efter råd och lägenhet.

d) Priser återinförs i den utsträckning som styrelsen finner lämpligt. Utlottning
skall ske i viss omfattning.

e) Klubben betalar startavgift för allsvenska div IV men inte bordsavgifter.


§ 15
Val av ordförande Valdes Anders Lundgren för VÅ 2013-2014.

§ 16
Val styrelseledamöter Valdes till styrelseledamöter för två år:
Sven-Arne Staflund och Stig Åkerlund

Kvarstående ett år till är:
Knut Lundström och Tommy Lindqvist

§ 17
Val till styrelsesuppleanter Valdes till styrelsesuppleanter för ett år
Monica Köhn och Gunnel Nordlander

§ 18
Val av revisorer och ersättare Valdes Ove Larsson och Ove Bylund med Kjell Karlsson som ersättare.
Ove B sammankallar.

§ 19
Val av valberedning Valdes Gunnar Westman och Kent Arrehag. Gunnar W sammankallar.

§ 20
Motioner Ingen motion var inlämnad.

§ 21
Övriga frågor Frågor och synpunkter från mötet till styrelsen att beakta under det kommande verksamhetsåret i den mån det är möjligt och lämpligt

* de avhopp från styrelsen som skett under senaste verksamhetsåret gagnar inte verksamheten och bör undvikas
* priser är ett måste för ”julskinkan och påsktävling.
* resultatskyltar från senare tid finns inte på tavlan Arne Lundqvist minne vilket bör åtgärdas
* förslag att vi skall ordna med klubbmatcher. Uppdras till Gunnar Westman att tillsammans med ordförande utveckla iden.
* förslag lämnades på att vid säsongstart skicka ut informationsbrev till alla medlemmar

§ 22
Avslutning Sven-Arne tackade för visat engagemang i diskussionerna, anbefallde bridgespel och avslutade mötet.Vid protokollet


………………………………….
Ove Bylund

Justeras:


………………………………….
Sven-Arne Staflund
Mötesordf.


…………………………………. ……………………………………….
Nicke Wedin Kjell Karlsson


Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80