Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
NORMALSTADGAR


Gällande för varje förening som vunnit inträde i Förbundet Svensk Bridge (FSB) till dess att föreningen antagit egna stadgar (§ 17 1 mom. FSB:s stadgar).

För ………………………………………………………………………………
Föreningens namn

Antagna ……………………………………………………………………………..
Datum

§ 1 Föreningens ändamål

Föreningen är ideell och har till ändamål:
Att bereda sina medlemmar möjlighet att spela tävlingsbridge.
Att verka för förståelse och intresse för tävlingsbridge och genom informa- tion och kursverksamhet bidraga till dess spridning och utveckling.
Att såsom ansluten till Förbundet Svensk Bridge och dess distriktsförbund
företräda sina medlemmar.

§ 2 Medlemskap

1. Antagande av medlem i föreningen sker enligt styrelsens beslut.
2. Hedersmedlem kan utses av föreningens årsmöte.
3. Medlemskap i föreningen förutsätter att stadgade avgifter erläggs inom föreskriven tid. Fysisk person kan också genom Introduktionsmedlem-
skap (§3 2 mom. FSB:s stadgar) vara medlem i föreningen liksom Ständig Medlem (§6 1 mom. FSB:s stadgar).
4. Medlem i föreningen är också medlem i Förbundet Svensk Bridge och i det distriktsförbund inom vilket föreningen är belägen.
5. Det åligger medlem att följa gällande stadgar, tävlingsbestämmelser och övriga föreskrifter samt att iakttaga ett för föreningen, överställda organisationer och tävlingsbridgen hedrande uppförande.
6. Brott mot gällande stadgar och bestämmelser kan föranleda varning, avstängning eller uteslutning ur föreningen, varom styrelsen beslutar. Ansökan om prövning av utdömt straff kan göras hos distriktsförbund.
7. Av distriktsförbund respektive Förbundet Svensk Bridge fattat beslut om avstängning respektive uteslutning av enskild medlem gäller även inom föreningen.

§ 3 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår räknas från 1 juli till 30 juni påföljande år.

§ 4 Styrelse

1. Föreningens styrelse har sitt säte i ………………………………………………………………………..
2. Föreningens verksamhet leds av en styrelse, bestående av ordförande, ……. övriga ordinarie ledamöter samt …….. suppleanter.
3. Vid föreningsmöte väljs för tiden fram till det nästa föreningsmötet, där val skall ske, ordföranden, övriga ordinarie styrelseledamöter samt suppleanter.
4. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassaförvaltare, ansvarig för ungdomsverksamheten samt ombud till distriktsförbunds möte.
5. Styrelsen är beslutför då minst hälften av antalet ordinarie ledamöter är närvarande. För beslut fordras enighet hos minst hälften av närvarande röstberättigade ledamöter.
6. Styrelsen beslutar angående firmateckning.
7. Styrelsen skall hålla sig underrättad om och ombesörja verkställighet av de stadgar, beslut och bestämmelser som meddelas av Förbundet Svensk Bridge och det distriktsförbund föreningen tillhör.

§ 5 Revisorer

För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning utses vid årsmöte, för ett år åt gången, två revisorer och en revisorssuppleant.

§ 6 Föreningsmöte

1. Föreningen håller ordinarie årsmöte i …………………….. månad. Kallelse utgår genom styrelsens försorg minst 14 dagar före mötesdagen.
2. Extra möte anordnas när styrelsen eller minst hälften av medlemmarna så påkallar. Skriftlig kallelse med angivande av ärende utsändes till medlemmarna minst en vecka före mötesdagen.
3. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden vara upptagna på föredragningslistan och behandlas.
1. Föredragningslista, godkännande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två justeringsmän
5. Mötets behöriga utlysande
6. Styrelsens och revisorernas berättelser
7. Ansvarsfrihet för styrelsen
8. Förenings- och förbundsavgifter för period motsvarande Förbundet Svensk Bridges verksamhetsår 1.7 – 30.6 (se fotnot)
9. Övriga ärenden
10. Val av ordförande
11. Övriga val
4. Vid möte äger varje närvarande medlem en röst.
5. Beslut fattas med enkel majoritet utom vid frågor enligt § 7. All omröstning sker öppet, såvida ej sluten omröstning begärs.
6. Vid lika röstetal avgör lotten – utom vid fråga om styrelsens ansvarsfrihet, vilken vid lika röstetal är beviljad, samt vid frågor enligt § 7.

§ 7 Stadgeändring och föreningens upplösning

För ändring eller komplettering av föreningens stadgar även som för upplösning av föreningen fordras att ärendet angetts i skriftlig kallelse.

För beslut fordras att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna biträder beslutet.

Föreningens stadgar samt beslutade stadgeändringar skall tillställas det distriktsförbund föreningen tillhör.

§ 8 Representation

1. Spelare kan tillhöra flera föreningar men får endast representera en förening under spelåret, 1 juli – 30 juni, i tävlingar anordnade respektive sanktionerade av Förbundet Svensk Bridge eller dess distriktsförbund.
2. Föreningen (liksom distriktsförbund) äger därutöver vidtaga de inskränkningar eller utvidgningar i sina medlemmars representationsrätt som i speciella fall anses erforderliga.

Fotnot: Medlemsavgifter

I det fall föreningens årsmöte hålles före dfb:s årsmöte och/eller Förbundets riksstämma, fattas beslut om medlemsavgifter så, att den del av avgiften som utgör Riksförbundets och dfb:s kommer att utgå med belopp som dessa beslutar.

Beroende på datum för sitt årsmöte fastställer förening sin årsavgift att gälla antingen fr.o.m. närmast föregående 1 juli eller för närmast följande verksamhetsår.

Betalande medlem som inträder 15 april – 30 juni skall också erhålla medlemskap för påföljande verksamhetsår.
Förening som önskar använda denna formulering i oförändrat skick kan fylla i utelämnade uppgifter vid de punkterade linjerna.Reviderade
twi 2004.06
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80