Kommande tävlingar
17/09 Guldsimultanrally
03/10 Jubileumsguld
04/10 BK Tre Sang - Jubileumsguld La
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik

Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39 lgh 1108
11528 Stockholm
Tfn 08-510 52 117, Mobil 0707-41 57 30
Protokoll vid sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2013-09-23
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan, Stockholm

Närvarande: Björn Wenneberg
Mats Bud
Gunila Langius
Micke Almgren
Karen Gott
Marie Andrén
Frånvarande: Kalle Persson och Sofia Ryman

Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes.

3. Riksstämman.
Tommy Andersson från FSB rapporterade inför Riksstämman om Förbundets ekonomiska ställning samt även om de motioner som skall behandlas av Stämman. Förbundets fonder (landslags- och junior-) växer med åren. Förbundet har f.n 5,5 miljoner i överskott, resultatet har varit bättre än budget. Medlemsantalet har ökat med 2-3% och landslagens budget är lägre än förr. Ett stort IT-projekt planeras, nuvarande system är gammalt och fungerar inte tillfredsställande. Kansliets system ”klöver” har svårigheter och hemsidan är svårhanterad. Förbundet har skrivit ned ett PM vad beträffar mål och syfte inför Riksstämmans beslut att bekosta denna förändring. Karen efterfrågade ett mer konkret förslag till IT-satsning, inte bara behov utan också vad vi kan förvänta oss att få ut. Ca 2,5 miljoner skall satsas. På Riksstämman presenteras förslaget av Pontus Silow. – Vidare gick Tommy igenom de motioner som kommit in till stämman.

4. Protokoll
Från styrelsemötet den 19 augusti 2013 godkändes och lades till
handlingarna.

5. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Karen Micke rapporterade att spelprogrammet har ändrats, det nya programmet finns på hemsidan (DM-Damer har bytt datum bl.a.). Inbjudan till Allsvenskan, Stockholmsserien, DM-Damer Lag samt DM Mindre Rutinerade har skickats ut. I Stockholmsserien har 4 lag hoppat av 2 nya har tillkommit och ev kommer ytterligare 2 lag med. Div 1 har fått den
första omgångens spelschema utskickat. Allsvenskan div 1V och div V har mindre
deltagare än förra året. – Nya prisglas skall införskaffas.
Utbildning
Kalle hade framfört en förfrågan om Mikael Björin, Rotebro BK, kunde få avgiften för
bridgelärarkurs subventionerad av S:tBF, men begäran avslogs.
Klubb- och medlemsverksamheten
Marie har försökt få kontakt med Sisu. Tommy meddelade att Micke Melander på FSB
gärna tar emot rapporter om samarbete med Sisu.- Marie försöker hitta en adjungerad
medlemsansvarig till styrelsen. – Björn Borin har framfört önskemål att få bort all reklam från våra hemsidor. Micke tar kontakt med honom för ev åtgärd.
Juniorverksamheten
Sofia var inte närvarande men meddelade att det inte finns något nytt att rapportera.

6. Ekonomi.
Mats fick mandat att köpa in ett ekonomiprogram. Mats redogjorde för aktuella in- och
utbetalningar.

7. Sanktioner och VU-beslut.
Inga sanktioner har givits och inga VU-beslut har tagits.

8. Vårt förråd.
Vårt förråd har varit utlånat till BK S:t Erik i samband med deras jubileumsfest, men är nu helt ok. Förrådet bör så småningom rensas upp.

9. Övriga frågor.
Vid Riksstämman fördelas rösterna så att Björn får 5 röster, de andra 4 delegaterna 4 röster
var. – Micke tog upp beställning på nycklar till tävlingsledarrummet. - Gunila meddelade
att massutskick till klubbarna inte fungerar p g a att många mailadresser är felaktiga.
Marie sänder ut en aktuell lista på dessa adresser.

10. Åtgärdslistan
Samtliga punkter åtgärdade utom kontakt med Sisu, som pågår.

11. Nästa möte
Nästa möte äger rum måndagen den 28 oktober 2013 kl 17.00 på S:t Erik.

12. Mötets avslutande
Björn avslutade mötet.

Vid protokollet: Justeras:Gunila Langius Björn Wenneberg
Åtgärdslistan

1. Inköp av nya prisglas TK
2. Kontakt med Sisu Marie
3. Adjungerande medlemsansvarig Marie
4. Åtgärda reklamen på hemsidan Micke
5. Köpa ett ekonomiprogram Mats
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80