Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik


Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39
115 28 Stockholm
Tfn 08-510 52 117, mobil 0707-41 57 30

Protokoll från Stockholms Bridgeförbunds årsmöte 2013-09-08
Plats: BK S:t Erik: Kronobergsgatan 12
Tid: 2013-09-08 kl. 12.00 – 13.30


1. Björn Wenneberg hälsade alla medlemmar välkomna och öppnade årsmötet. Fullmakter godkändes och röstlängd upprättades.

2. Föredragningslistan godkändes.

3. Till ordförande för årsmötet valdes Björn Wenneberg.

4. Till sekreterare för årsmötet valdes Gunila Langius.

5. Att justera protokollet jämte ordförande valdes Sören Johansson och Mårten Gustawsson.

6. Årsmötet ansågs behörigt utlyst.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades och efter påpekande om att ett fel under juniorverksamheten bör rättas till, lades densamma till handlingarna. Ordförande framförde en önskan om att fler spelare måtte anmäla sig till våra SM-tävlingar. Under SM-veckan har flera medaljer gått till spelare från vårt distrikt och flera juniorer deltog i bridgeveckans tävlingar. Jan Kamras föreslog att Stockholms Bridgeförbunds tävlingskommitté och BK S:t Erik utarbetar en plan för att öka deltagandet i DM-Lag. -Glädjande nog har spel för orutinerade spelare ökat betydligt.- Resultat- och balansräkningen presenterades och godkändes.

8. Ordförande läste upp revisorernas berättelse.

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

10. Inga motioner hade lämnats in.

11. Ärenden som styrelsen önskar behandla på mötet:
a) Budgeten föredrogs av ordförande Björn Wenneberg. Årsmötet beslöt att 40.000 kronor skall avsättas till juniorsatsning, StBF:s styrelse får avgöra hur pengarna skall disponeras. Efter diskussion om reseersättning till SM-tävlingarna beslöts att de som kvalar i annat distrikt eller i Örebro får en ersättning på 300 kronor/spelare vilket belastar budgeten med ytterligare c:a 5000 kronor. Budgeten belastas alltså med ytterligare 45.000 kronor, vilket medför att resultatet beräknas bli ett underskott på 73.000 kronor. Budgeten godkändes och fastställdes.
b) Årsmötet godkände att fem ledamöter från styrelsen deltar i FSB:s Riksstämma. Ordförande föredrog fyra motioner som inkommit till Riksstämman från en av distriktets medlemmar och som godkänts av styrelsen. Jan Kamras betonade att styrelsen när det gäller motionerna bör agera som medlem i FSB och ej som styrelsemedlem i STBF.

12. Beslöts att styrelseersättningarna utgår med samma belopp som föregående år, 40.000 kronor.

13. Beslöts att följa FSB:s beslut angående klubbarnas årsavgifter till FSB.

14. Beslöts att medlemsavgiften till StBF blir oförändrad 40 kronor för verksamhetsåret
2014-2015.


15. Övriga ärenden:
Ordförande påpekade att samtliga medlemmar skall uppdatera sina uppgifter i registret. Man kan själv gå in på hemsidan och ändra sina egna uppgifter.

16. Björn Wenneberg valdes till ordförande för ett år.

17. Fastställdes att styrelsen skall bestå av samma antal ledamöter som tidigare alltså sammanlagt
8 ledamöter.
Fyra ledamöter kvarsitter ytterligare 1 år: Micke Almgren, Karen Gott, Marie Andrén och.
Sofia Ryman
Gunila Langius omvaldes på 2 år.
Mats Bud nyvaldes på 2 år.
En tänkt ledamot hade lämnat återbud sent varför valberedningen inte hade någon mer
kandidat till styrelsen. – Årsmötet beviljade styrelsen möjlighet att adjungera en ledamot
under verksamhetsåret.
Gunilla Tingström (ej närvarande) skall avtackas för sina år i styrelsen vid ett senare tillfälle.

18. Till revisorer utsågs Gunnar Andersson (omval) och Yvonne Flodqvist (omval) och till revisorssuppleant valdes Christina Torsslow (omval).

19. Till valberedning för ett år utsågs Mats Nyberg (sammankallande) och Stefan Andersson.

20. Björn Wenneberg avslutade mötet och tackade de närvarande för deltagandet.
Vid protokollet:Gunila Langius
Justeras:Björn Wenneberg Sören Johansson Mårten Gustawsson
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80