Kommande tävlingar
18/10 Elitserien .... Rond 6-11
09/11 Manfred Kamras Minne
16/11 Uppsala lagguld
Rapporterade tävlingar
13/10 Enköpings BS - Enaträffen
07/09 SM Par Junior - omgång 4
07/09 SM Par Junior - omgång 3

Stockholms Bridgeförbund

Sandhamnsgatan 39 lgh 1108

11528 Stockholm

Tfn 08-510 52 117 0707-41 57 30

Protokoll vid sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2013-08-19

Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan , Stockholm

Närvarande: Björn Wenneberg

Gunila Langius

Micke Almgren

Karen Gott

Marie Andrén

Gunilla Tingström

Sofia Ryman (fom § 4 juniorverksamheten)

Frånvarande: Kalle Persson

Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes.

3. Protokoll från styrelsemötet den 16 juni 2013 godkändes och lades till

handlingarna.

4. Verksamheten.

Tävlingsverksamheten

Karen och Micke rapporterade att det varit problem med att skicka ut inbjudningar till

medlemmarna angående våra tävlingar på grund av att spader inte fungerar vid

massutskick. Många av mailadresserna är dessutom felaktiga. På årsmötet bör vi

informera medlemmarna att meddela StBF vid byta av adress. Marie tar också upp detta

problem vid klubbmöten. – Vid utskick från StBF får endast representationsklubbmedlem

dessa mail. - Dag för DM-Damer måste ändras – lokalen var redan bokad.

Utbildning

Kalle var inte närvarande men har meddelat att ingen utbildning ägde rum under

verksamhetsåret. Utbildning i ruter och spader planeras till den 14 september 2013. Så fort

allt är klart skickar Marie ut inbjudan till klubbarna och till dem som redan anmält sig.

Klubb- och medlemsverksamheten

Marie har gjort en del utskick under året.

Juniorverksamheten

Sofia skall bevaka rapport från Måns och be BK S:t Erik att inte betala ut vår del av

pengarna förrän rapporten har granskats. – Erika Rhodin söker bidrag till en tävling i

Amerika. Vi avslår hennes begäran då det av henne angivna kriteriet inte gäller längre.

Björn skall ta kontakt med sin gamla skola för att försöka ordna en bridgedag för

4 mellanstadieklasser, ett projekt som förra året var mycket lyckat.

5. Ekonomi

Revisorerna håller på med att granska räkenskaperna inför årsmötet.

6. Sanktioner och VU-beslut

Inga sanktioner har givits. Björn har i ett VU-beslut beviljat Kalle ekonomisk ersättning

för en informationskväll anordnad av FSB inför Bridgefestivalen. Även Sofia, som deltog

i denna information, får ekonomisk ersättning.

7. SISU

Marie har kontaktat Kristoffer Berg för att få med honom på en klubbträff. Marie föreslår

att han kommer till en klubbkväll för att få reda på hur det fungerar en vanlig spelkväll. Vi

bör först få uppgift på kostnaderna.

8. Årsmöte och verksamhetsberättelsen

Årsmötet diskuterades. När alla handlingar är klara lägger Micke in dem på hemsidan.

Verksamhetsberättelsen är i det närmaste klar.

9. Riksstämman

Fyra motioner har kommit in från Gunnar Andersson för att behandlas på

Riksstämman. Alla tillstyrktes, dock bör en av motionerna redigeras.

10. Övriga frågor

Micke beviljades ekonomisk ersättning för att delta i en Steg 3-utbildning i januari.

11. Åtgärdslistan

Inbjudan till utbilning i september är inte åtgärdat. Denna inbjudan skickas ut av Marie så

snart alla detaljer är på plats.

12. Nästa möte

Nästa möte är det konstituerande mötet efter årsmötet den 8 september 2013.

13. Mötets avslutande

Björn avslutade mötet.

Vid protokollet: Justeras:

Gunila Langius Björn Wenneberg

Åtgärdslistan

1. Ändra dag för DM-Damer TK

2. Skicka ut inbjudan till utbildning Marie

3. Ta kontakt med skola angående bridgedag Björn

4. Bevaka rapport från Måns Sofia

5. Kolla kostnader från SISU Marie o Björn

6. Lägga in årsmöteshandlingar på hemsidan Micke
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80