Kommande tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
24/10 RM Lag Veteran BBO - Gröna His
04/11 Guldsimultanrally
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Protokoll fört vid Sydöstra Sveriges Bridgeförbunds årsmöte den 30 september 2012 i Växjö.


§ 1 Öppnande
Bengt Lennartsson öppnade årsmötet kl 11.00

§ 2 Lottning av SM/DM – lag
Lagnummer för de 30 lagen i DM- lagspelets grundserier lottades.

§ 3 Upprop, godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 35 röster fördelade på 6 klubbar

§ 4 Fastställande av dagordning
Den framlagda dagordningen fastställdes utan ändringar.

§ 5 Val av årsmötesordförande
Bengt Lennartsson valdes.

§ 6 Val av årsmötessekreterare
Bernt Sigvardsson valdes.

§ 7 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Kenneth Andersson och Matti Johansson valdes.

§ 8 Årsmötets behöriga utlysande
Kallelsen har funnits utlagd på distriktets hemsida i god tid enligt stadgarna och årsmötet förklarades behörigen utlyst.

§ 9 Styrelsens och revisorernas berättelser
Bengt uttryckte sin glädje över att vi nu har juniorer som representerar Sverige i internationella mästerskap med stor framgång. Styrelsen har beslutat att ge ett ekonomiskt bidrag på 2500 kr för deltagande i internationella tävlingar
Thomas Winther läste upp revisorernas berättelse. Revisor Johan Singvall har i telefonsamtal med Bengt Lennartsson bett att få stryka den noterade anmärkningen.
Berättelserna lades med godkännande till handlingarna.

§ 10 Godkännande av balansräkningen
Balans- och vinst – och förlusträkning presenterades. Årets vinst blev 11290 kr. Balansräkningen godkändes.

§ 11 Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades enligt revisorernas förslag full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011/2012.

§12 Årsavgift till distriktsförbundet
Beslöts att årsavgiften till distriktsförbundet för 2013/2014 ska vara oförändrad 40 kr.

§13 Motioner
Inga motioner har inkommit.

§14 Ärenden som styrelsen önskar behandla på årsmötet
Inga ärenden föreligger.

§15 Övriga ärenden
• Tackkort från Sällskapet Ronneby för uppvaktningen vid föreningens 100 års jubileum visades upp.
• Thomas Winther lämnade information om nyheter från FSB. Vinterfestivalen på Billingehus med SM-lag i mixed och Stena Line Cup presenterades.
• Agneta Svahn tog upp frågan om Växjöbridgens rättighet att arrangera DM-mixedkvalet som internt klubbmästerskap och fick svaret att det var godkänt på styrelsemöte den 29/5.
DM-parkvalet i vintras arrangerades med klubbkval.
• Frågan hur man ska kunna popularisera Årsmötet diskuterades på nytt. Var i distriktet det läggs verkar inte ha någon inverkan på deltagandet.

§16 Val av ordförande
Omvaldes Bengt Lennartsson för en tid av ett år.

§17 Fastställande av antalet övriga ordinarie ledamöter och antalet suppleanter
Årsmötet fastställde att antalet ordinarie ledamöter ska vara oförändrat 5 st och antalet suppleanter ska vara 3 st. De senare ska väljas från olika län.

§18 Val av ungdomsansvarig
Håkan Johansson omvaldes på 1 år.

§19 Val av övriga styrelseledamöter
Omvaldes Bernt Sigvardsson och Johnny Petersson på 2 år.

§20 Fyllnadsval
Greger Alfonsson valdes på ett år som ersättare för Michael Claesson som avsagt sig sitt styrelseuppdrag.

§21 Val av styrelsesuppleanter
Till suppleanter på 1 år valdes Tommy Grääs, Ronny Lindskär och Sture Rundgren.

§22 Val av två revisorer och en revisorssuppleant
Till revisor omvaldes Johan Singvall och nyvaldes Wåge Nilsson med Bert Dahl som suppleant.

§23 Val av valberedning
Till valberedning utsågs Bo Falk (sammankallande), Agneta Svahn och Matti Johansson.

§24 Tid och plats för nästa årsmöte
Beslöts att nästa årsmöte ska hållas i Växjö söndagen den 22 sept. 2013 med start kl 11.00.

§25 Elitcupen
Bernt Sigvardsson överlämnade Elitcupens vandringspris till Växjöbridgen, som tog sin andra inteckning i detta.

§26 Mötets avslutande
Ordföranden avslutade årsmötet kl 12.30 och tackade för visat intresse.


Vid protokollet: Justeras:


/Bernt Sigvardsson/ /Bengt Lennartsson/ /Kenneth Andersson / /Matti Johansson /
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80