Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Protokoll fört vid Sydöstra Sveriges Bridgeförbunds årsmöte den 18 september 2011 i Växjö
§ 1 Öppnande
Bengt Lennartsson öppnade årsmötet kl 11.00

§ 2 Lottning av SM/DM – lag
Lagnummer för de 34 lagen i DM- lagspelets grundserier lottades.

§ 3 Upprop, godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 34 röster fördelade på sex klubbar.

§ 4 Fastställande av dagordning
Den framlagda dagordningen fastställdes utan ändringar.

§ 5 Val av årsmötesordförande
Bengt Lennartsson valdes.

§ 6 Val av årsmötessekreterare
Bernt Sigvardsson valdes.

§ 7 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Tommy Grääs och Erik Strandberg valdes.

§ 8 Årsmötets behöriga utlysande
Kallelsen har funnits utlagd på distriktets hemsida i god tid enligt stadgarna och årsmötet förklarades behörigen utlyst.

§ 9 Styrelsens och revisorernas berättelser
Bengt uttryckte sin glädje över att vi nu har juniorer som representerar Sverige i internationella mästerskap med stor framgång. Styrelsen har beslutat att ge ett ekonomiskt bidrag på 1000 kr för dokumenterade resekostnader i sådana tävlingar. Slutpoängställningen i rallyt ska korrigeras i Verksamhetsberättelsen.
Thomas Winther läste upp revisorernas berättelse. Uppdrogs åt Bengt att ta kontakt med Johan Singvall angående påpekandet om kontrolluppgifter.
Berättelserna lades med godkännande till handlingarna.

§ 10 Godkännande av balansräkningen
Balans- och vinst – och förlusträkning presenterades. Årets vinst blev 35498 kr. Obetalda startavgifter, som påverkade förra årets förlust, är reglerade. I år finns inga eftersläpningar. Antalet utbildningskurser har varit färre under det gångna året. Balansräkningen godkändes.

§ 11 Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades enligt revisorernas förslag full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010/2011.

§12 Årsavgift till distriktsförbundet
Beslöts att årsavgiften till distriktsförbundet för 2011/2012 ska vara oförändrad 40 kr.

§13 MotionerInga motioner har inkommit.

§14 Ärenden som styrelsen önskar behandla på årsmötet.Inga ärenden föreligger.

§ 15 Övriga ärenden
Thomas Winther lämnade information om nyheter från FSB. Oktober- och Aprilsilver byter namn till Höst- och Vårsilver och får arrangeras av klubbarna vid vilken tidpunkt som helst under resp. halvår.
Klubbavgifterna till Kalmarsunds BK och Växjöbridgen var inte medtagna på de inbetalningskort som skickades ut från FSB. Uppdrogs åt Thomas Winther att ta kontakt med kansliet och rätta till misstagen.
Frågan hur man ska kunna popularisera årsmötet diskuterades.

§16 Val av ordförande
Omvaldes Bengt Lennartsson för en tid av ett år.

§17 Fastställande av antalet övriga ordinarie ledamöter och antalet suppleanter
Årsmötet fastställde att antalet ordinarie ledamöter ska vara oförändrat fem stycken och antalet suppleanter ska vara tre stycken. De senare ska väljas från olika län.

§18 Val av ungdomsansvarig
Håkan Johansson valdes på ett år.

§19 Val av övriga styrelseledamöter
Omvaldes Michael Carlsson och Thomas Winther på 2 år.

§20 Val av styrelsesuppleanter
Till suppleanter på 1 år omvaldes Greger Alfonsson, Ingemar Andersson och Sture Rundgren.

§21 Val av två revisorer och en revisorssuppleant
Omval av Mikael Lund och av Johan Singvall. Valdes Tommy Grääs som suppleant.

§22 Val av valberedning
Till valberedning utsågs Bo Falk (sammankallande), Agneta Svahn och Matti Johansson.

§23 Val av ombud till Förbundet Svensk Bridges Riksstämma
Uppdrogs åt styrelsen att utse ombud till Riksstämman i Örebro 14-15 oktober.

§24 Tid och plats för nästa årsmöte
Beslöts att nästa årsmöte ska hållas i Växjö söndagen den 23 sept. 2012 med start kl 11.00.
Föranmälan till Höstsilver ska tas in.

§25 Elitcupen
Bernt Sigvardsson överlämnade Elitcupens vandringspris till Växjöbridgen.

§26 Mötets avslutande
Ordföranden avslutade årsmötet kl 12.30, tackade för visat intresse.


Vid protokollet: Justeras:


/Bernt Sigvardsson/ /Bengt Lennartsson/


/Tommy Grääs/ /Erik Strandberg/
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80