Kommande tävlingar
06/06 Inställd ... Patton lagguld -
25/06 INSTÄLLD - Ölandsveckan 2020 -
11/07 INSTÄLLT ... SM Lag Mixed
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
Protokoll fört vid ÅBF årsmöte 18/9 Sollefteå 2011


Närvarande styrelse
Jerry Mähler ordf
Liss Sjölander sekt
Leif Sundström ledamot

Klubbrepresentanter
Ann Lidfors Ådalslidens SK BS
Hans Norling Sollefteå BK
Hasse Sjölander DBTK
Stig Åkerlund Härnö BS

Övriga medlemmar
Härnösand 1
Sollefteå 2
Ådalsliden 1
Örnsköldsvik 2

§1 Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd.

Jerry Mähler öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Ådalslidens SK, Sollefteå BK, Härnö BS, och Docksta BTK är de klubbar som lämnat in fullmakter och har rösträtt enligt röstlängden.

§2 Föredragslista

Läses igenom och godkännes.

§3 Val av ordförande vid årsmötet.

Jerry Mähler väljs att leda mötet.

§4 Val av sekreterare.

Liss Sjölander väljs till sekreterare för årsmötet.

§5 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötesprotokoll samt tillika rösträknare.

Stig Åkerlund och Hans Norling väljs till justeringsmän och rösträknare.

§6 Årsmötets behöriga utlysande.

Mötet anses behörigt utlyst.

§7 Styrelsens och revisorernas berättelse.

Verksamhetsberättelsen och balansräkningen läses upp och godkännes.

§8 Resultat och balansräkning.

Jerry Mähler föredrar siffrorna vilka visar ett underskott av 2128.50 kr och det totala minskade till 44739.97 kr i tillgångar vid bokslut.

§9 Ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för gångna året.

§10 Styrelsens budget för löpande verksamhetsår samt förslag till budget för påföljande verksamhetsår.

Jerry Mähler redogör och bägge årens budget godkännes.


§11 Klubbarnas medlemsavgifter till ÅBF för nästa verksamhetsår.

Det fastställdes att avgiften ska vara oförändrad. 300kr grundavgift+10kr per medlem dock behöver ingen
klubb betala mer än 500kr.

§12 De enskilda medlemmarnas avgift till ÅBF för närmast kommande verksamhetsår.

Beslutas att lämnas oförändrade.
Juniorer 0kr
Övriga 230kr FSB+20kr ÅBF+ev. klubbavgift.

§13 Sanktionsavgifter för tävlingar.

Det beslutades att startavgifterna för DM-lag, Individuella DM, DM-lagtävling, ÅBF-Rallyt och övriga Silvertävlingar skall vara oförändrade. Den startavgift klubbarna skall ta ut är 170kr för DM.

§14 Kostnadsersättning för tävlingsledare.

Beslutas oförändrad till 500kr för TL
Resebidrag oförändrat till ej spelande TL
Även mat utan kostnad för ej spelande TL
Uppgörelser förutom ovanstående sker mellan arrangerande klubb och tävlingsledare.

§15 Motioner inkomna i stadgeenlig tid.

Föreligger ej någon

§16 Val av styrelseordförande tillika ÅBFs ordförande

Jerry Mähler väljs till styrelsens och ÅBFs ordf på 1 år.

§17 Val av övriga ordinarie styrelseledamöter

Leif Sundström väljs på 2 år
Christer Andersson kliver upp till ordinarie ledamot och väljs på 2 år som ersättare för Hasse Sandin som slutar efter många år i styrelsen.

§18 Val av styrelsesuppleanter.

Anders Lundgren omvald på 2 åroch 1 saknas

§19 Val av revisorer.

Tommy Edman väljs på 2 år (sammankallande)
Hasse Sjölander och Staffan Strindlund har 1 år kvar som revisorsuppleant.

§20 Val av valberedning
Georg Bratell och Stig Åkerlund väljs på ett år.

§21 Övriga ärenden ( ej beslutsmässiga av mötet)

o Prisutdelning av ÅBF-rallyt.

1: Jerry Mähler Ådalslidens SK BS 2 000kr och 2 guldpoäng samt inteckning i vandringspriset som inte fanns närvarande.
2: Ann Lidfors Ådalslidens SK BS 1 500kr och 1 guldpoäng
3: Anders Lundgren 500kr

o Lottade för rallypriser i övrigt Annika Mähler och Stig Åkerlund 5ookr vardera.
o Bridgeskribent Ove Bylund har gjort ett bra arbete för bridgen i Ångermanland och via goda kontakter i media marknadsfört detta på ett bra sätt. Styrelsen och årsmötet hoppas på en fortsättning.
o Deltagare på riksstämman i Örebro blir ordf och Leif Sundström.
o Utbildningar bör arbetas med framöver både för nya medlemmar och tävlingsledare.
o Den nystartade tävlingen mellan 3 bridgeförbund i Bispgården "Triangelkampen" ser ut att bli välbesökt dock har Ångermanland få deltagare.

§23 Utbildning

Alla klubbar och styrelsen ska verka för utbildningar steg2 kanske ihop med ett närliggande förbund.

§24 Avslutning

Ordf tackar för visat intresse och Sollefteå klubben inbjuder till en årsmötestävling.


Vid protokollet Liss SjölanderJusterareStig Åkerlund Hans Norling
....................... ...............................
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80