Kommande tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
24/10 RM Lag Veteran BBO - Gröna His
04/11 Guldsimultanrally
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Protokoll fört vid Sydöstra Sveriges Bridgeförbunds årsmöte den 26 september 2010 i Växjö.


§ 1 Öppnande.
Bengt Lennartsson öppnade årsmötet kl 11.00

§ 2 Lottning av SM/DM – lag.
Lagnummer för de 36 lagen i DM-lagspelets grundserier lottades.

§ 1 Upprop, godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd.
Röstlängden fastställdes till 45 röster fördelade på 12 klubbar.

§ 2 Fastställande av dagordning.
Den framlagda dagordningen fastställdes utan ändringar.

§ 3 Val av årsmötesordförande.
Bengt Lennartsson valdes.

§ 4 Val av årsmötessekreterare.
Bernt Sigvardsson valdes.

§ 5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
Bertil Arvidsson och Bernt Linnér valdes.

§ 6 Årsmötets behöriga utlysande.
Kallelsen har funnits utlagd på distriktets hemsida i god tid enligt stadgarna och årsmötet förklarades behörigen utlyst.

§ 7 Styrelsens och revisorernas berättelser.
Bengt gratulerade Marie Petersson till SM-guldet och berörde övriga SM-framgångar som distriktets spelare gjort. TK:s enkät om hur SM-par finalen ska läggas upp presenterades. Genomförandet mötte mycket hård kritik av mötesdeltagarna. Utfallet gav ingen majoritet för borttagande av fredagskvalet för att gå till A-final. B-finalen ansågs helt ointressant. Fortsatt agerande i frågan ansågs inte meningsfull.
Beslöts att några delar i presentationen av Tävlingsverksamheten ändras.
Beslöts att anmälan till distriktsserierna ska göras senast den 20 december.
Införandet av Rally ansågs på de flesta platser som positivt. Det poängterades att klubb som arrangerar guld/silvertävlingar avgör om man vill att tävlingen ska ingå i rallyt eller ej.
Önskemål framfördes att verksamhetsberättelsen ska läggas ut på hemsidan före årsmötet.
Thomas Winther läste upp revisorernas berättelse. Uppdrogs åt Bengt att ta kontakt med Johan Singvall om påpekandet att kontrolluppgifter till Skattemyndigheten saknas.
Berättelserna lades med godkännande till handlingarna.

§ 8 Godkännande av balansräkningen.
Balans- och vinst – och förlusträkning presenterades. Årets förlust blev 12593 kr. Merkostnaden för tävlingar beror på distriktets satsning på Rallyt. Balansräkningen godkändes. Önskemål framfördes att de ekonomiska dokumenten ska mejlas till klubbarna före årsmötet.

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljades enligt revisorernas förslag full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009/2010.

§10 Årsavgift till distriktsförbundet.
Beslöts att årsavgiften till distriktsförbundet för 2011/2012 ska vara oförändrad 40 kr.

§11 Motioner.
Inga motioner har inkommit.

§12 Ärenden som styrelsen önskar behandla på årsmötet.
Inga ärenden föreligger.


§ 13 Övriga ärenden.
Thomas lämnade information om nyheter från Förbundet Svensk Bridge. Dessa finns presenterade i ett nytt Nyhetsblad som skickats till alla klubbar. En inbjudan till TL steg 1 utbildning i Växjö finns på hemsidan. Ingen har hittills anmält intresse av att delta.

§14 Val av ordförande.
Omvaldes Bengt Lennartsson för en tid av ett år.

§15 Fastställande av antalet övriga ordinarie ledamöter och antalet suppleanter.
Årsmötet fastställde att antalet ordinarie ledamöter ska vara oförändrat 5 st och antalet suppleanter ska vara 3 st. De senare ska väljas från olika län.

§16 Val av ungdomsansvarig.
Håkan Johansson valdes på 1 år.

§17 Val av övriga styrelseledamöter.
Omvaldes Johnny Petersson och Bernt Sigvardsson på 2 år.

§18 Val av styrelsesuppleanter.
Till suppleanter på 1 år omvaldes Greger Alfonsson, Ingemar Andersson och Sture Rundgren.

§19 Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
Omval på ett år av Mikael Lund och Johan Singvall samt av Ingvar Yxell som suppleant.

§20 Val av valberedning.
Till valberedning utsågs Bo Falk (sammankallande), Agneta Svahn och Matti Johansson.

§21 Tid och plats för nästa årsmöte.
Beslöts att nästa årsmöte ska hållas i Växjö söndagen den 18 sept. 2011 med start kl 11.00.
Föranmälan till Oktobersilver ska tas in.

§22 Elitcupen.
Bengt Lennartsson överlämnade Elitcupens nya vandringspris, ett tennfat, till IFK Karlskrona.

§23 Mötets avslutande.
Ordföranden avslutade årsmötet kl 12.45, tackade för visat intresse och inbjöd till Oktobersilver.


Vid protokollet: Justeras:


/Bernt Sigvardsson/ /Bengt Lennartsson/ /Bertil Arvidsson/ /Bernt Linnér/
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80