Kommande tävlingar
09/11 Manfred Kamras Minne
16/11 Uppsala lagguld
07/12 Malmö BK - Guldtävling
Rapporterade tävlingar
13/10 Enköpings BS - Enaträffen
07/09 SM Par Junior - omgång 4
07/09 SM Par Junior - omgång 3
Stockholms Bridgeförbund
Protokoll från styrelsesammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2010-09-20

Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan 12, Stockholm
Närvarande: Björn Wenneberg
Micke Almgren
Melvin Clark
Karen Gott
Mats Nyberg
Hans Schauman
Frånvarande: Gunila Langius, Gunilla Tingström.
Delges vis StBFs hemsida och påminnelsemail till klubbarna.

Mötets öppnade
Ordföranden, Björn Wenneberg, öppnade mötet och hälsade alla välkomna. I Gunilas frånvaro fördes protokollet av Karen.

Fastställande av dagordning
Innan dagordningen godkändes diskuterade styrelsen på förslag av Björn ett nytt upplägg av en mer verksamhetsorienterad dagordning. Styrelsen beslutade att använda den föreslagna dagordningen redan vid detta möte. Detta innebär att från och med nästa möte ska verksamhetsrapporter inklusive ekonomiskredovisning bifogas kallelsen tillsammans med underlag för ärenden som ska beslutas. Brådskande ärenden kan hanteras via e-post.

Föregående protokoll
Protokollet från det konstituerande mötet 2010-09-03 gicks igenom och lades till handlingarna.

Verksamheten
Tävlingsverksamheten
Karen och Micke rapporterade om läget beträffande aktuella tävlingar.
Stockholmsserien har färre lag än förra året (54 jämfört med 66). Detta kan bero på att inbjudan kom ut för sent, nästa år ska vi skicka ut inbjudan tidigare. Stockholmsserien började med en gemensam speldag men det var mycket dålig anslutning. Tävlingen spelas i tre divisioner och en dagserie.
Allsvenskan division IV (och för första gången en division V som ska spela 20 brickor) har första speldag den 25 september. Det var inte helt klart hur många lag som ska spela de olika divisioner då ett par funderar och ska återkommer till Micke senare i veckan.
Sista anmälningsdag för Damligan är den 25 september. Till mötesdatum finns sex lag i division 1 och troligen minst 7 i division 2. Två nya lag har anmält sig och ett lag står över denna säsong.
Tre par har redan anmält sig till DM-Veteraner den 23 oktober. Man noterade att det kan finnas intresse bland spelare i BK S:t Eriks dagliga. Detta ska vi tänka på till nästa år då det finns tid att ordna en kvaltävling.
Enligt arbetsmötet i juni kommer inga kval till DM-Damer och DM-Par att anordnas under hösten. Björn hade ett förslag till nytt upplägg för DM-Par-kval ute på klubbarna, som kanske kan ordnas i form av simultantävlingar med antal kvalificerande i proportion till antal startande i varje kval. Styrelsen kom överens att Björn arbetar vidare med sin idé och att TK kontaktar klubbarna för att sondera intresse för simultantävling som kvalform för DM-Par. Karen kommer att lägga fram ett förslag till DM-Dam-kval för mindre rutinerade.

Klubbverksamhet
Vid det konstituerande mötet hade Björn föreslaget en post som ansvarig för medlemsfrågor utan att någon utsågs som ansvarig. Efter diskussioner blev förslaget att Melvin tar ansvar för klubbverksamhet och Hans övergår som ansvarig för medlemsfrågor. Definitivt beslut angående dessa poster fattas vid nästa styrelsemöte. Under dessa diskussioner har frågan väckts om roller och tydlighet i ansvar för samtliga styrelsemedlemmar. Efter en kort diskussion åtog sig Melvin att sammanställa ett förslag som kan bollas inom styrelsen före nästa möte.

Juniorverksamhet
Mats rapporterade att det planerade mötet mellan förbundet och BK S:t Erik om konsulentens uppdrag kommer att äga rum först senare i veckan. Fredagsverksamhet har lagts ned, men planer finns att starta igen under ledning av Sofia Ryman.
Styrelsen konstaterades att vi inte kan ordna de två guldtävlingarna, som tidigare gått i STOJ:s regi, då vi inte längre har ansvar för ungdomsverksamhet. Däremot kan vi hjälpa till på olika sätt om så önskas. En guldtävling blir inte aktuell förrän nästa år men en silver skulle hinnas med.

Medlemsfrågor
En kort diskussion ägde rum om hur vi kan nå ut till medlemmarna. En möjlighet är genom PASS då många medlemmar i andra klubbar är även medlemmar i BK S:t Erik. Inbjudningarna till våra tävlingar presenterades mycket kort i det senaste numret. Frågan var uppe om möjlighet att få en egen sida i tidningen. Björn kontaktar Rolf Molin.
Ansvarighetsområdet är nytt men frågor som redan är aktuella är:1) när ska nybörjare anslutas till Förbundet och 2)hur ser vi till att inte tappa I-medlemmar?

Ekonomi
Kassören var inte närvarande och ingen rapport fanns.

Sanktioner och VU-beslut
Ingen ansökan till sanktion har inkommit och inga VU-beslut har tagits.

Övriga frågor
Björn har fått information om ”BridgePartner”, som är ett program som kan hjälpa spelare att hitta en partner. Programmet är dyrt och flera klubbar har jourspelare eller någon man kan ringa till vid behov. Det är viktigt att klubbarna har aktuell information i sina länkar på hemsidan. Vi bör uppmuntra klubbarna att hålla dessa uppdaterade. Det finns dessutom några klubbar som inte längre har verksamhet. Micke uppdaterar listan (vi kan dock inte ta bort de klubbar som vissa medlemmar har som representationsklubb).

Åtgärdslistan
Åtgärdslistan genomgicks och bifogas protokollet.
Nästa möte
Nästa möte bestämdes till måndagen den 25 oktober kl 16.30 på BK S:t Erik.
Mötets avslutande
Björn avslutade mötet.
Vid protokollet Justeras

Karen Gott Björn Wenneberg


Åtgärdslistan
Ståendepunkt
Verksamhetsansvariga ska rapportera vid varje styrelsemöte. Rapporter ska skickas till Gunila för utskick med kallelsen.
Från mötet 2010-09-20
1. Björn tar fram ett förslag till en simultantävling som DM-Par-kval på klubbarna
2. TK kontaktar klubbarna angående intresse för simultantävling som kvalform för DM-Par
3. Melvin sammanställer ett förslag om ansvarsfördelning, som kan bollas inom styrelsen före nästa möte.
4. Björn kontaktar Rolf Molin angående en StBF- sida i PASS.
5. Micke uppdaterar klubblistan på hemsidan
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80