Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - GuldtävlingProtokoll fört vid Sundsvallsbridgens årsmöte tisdagen den 14 september 2010.

1. Årsstämmans öppnande, fastställande av röstlängd
Årsstämman öppnades av Leif Sundqvist och röstlängden fastställdes.

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

3. Val av ordförande för mötet
Leif Sundqvist valdes till ordförande för mötet.

4. Val av sekreterare för mötet
Kent Sjöberg valdes till sekreterare för mötet.

5. Val av två justeringsmän
Ulla Blanck och Liane Svensson valdes till justeringsmän att justera årsstämmoprotokollet.

6. Fråga om mötet är behörigt utlyst
Årsstämman är annonserad i spelkalendern, som kommit ut i början på augusti och på hemsidan i spader och mötet ansåg därmed årsstämman som behörigen utlyst.

7. Föredragning av styrelse- och revisionsberättelse
Verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen föredrogs och godkändes.

8. Föredragning av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkning redovisades och godkändes.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslöts att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009-2010.

10. Budget för verksamhetsåret 2010-2011
Budgeten fastställs i enlighet med förslag.

11. Fastställande av förbundsavgift till FSB
Beslöts att fastställa avgiften till den summa som Förbundet Svensk Bridge beslutar vid sin årsstämma.

12. Fastställande av klubbavgift till Sundsvallsbridgen
Klubbavgiften fastställs till oförändrade 40 kronor.

13. Fastställande av ram för styrelsearvoden och revisorsarvoden
Ramen för styrelsearvoden fastställs till 8000 kronor och 500 kronor till revisorerna.

14. Inkomna motioner
Inga motioner hade inkommit.

15. Ärenden föredragna av styrelsen
Styrelsen hade inga ärenden att föredra.

16. Val av ordföranden
Leif Sundqvist valdes till ordförande under en tid av ett år.

17. Val av styrelseledamöter
Till styrelseledamöter valdes för en tid av två år Kent Sjöberg och Ulf Blanck. Till ersättare i styrelsen valdes Annelie Sagersten och Elisabet Ekholm på ett år.

18. Val av revisorer
Till revisorer för en tid av ett år valdes Lennart Nordqvist och Karin Lodin. Till ersättare för revisorerna för en tid av ett år valdes Eva Ribbenberg.

19. Val av valberedning
Till valberedning valdes Peter Glans, May Åkesson och Liane Svensson. May utsågs att vara sammankallande i valberedningen.

20. Övriga frågor
• Diskuterades att med anledning av att det var mycket spel på vardagkvällarna att göra ett försök med kursverksamhet på söndagar.

21. Årsstämmans avslutande
Leif Sundqvist förklarade årsstämman för avslutad och i samband med det så avtackades avgående kassören Eva Ribbenberg med en blomma. Sundsvallsbridgen inbjöd därefter till klubbens klubbmästerskap i bridge.Vid protokollet
Kent Sjöberg
Justeras


Leif Sundqvist Ulla Blanck Liane Svensson


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Närvarande:
Kent Sjöberg
Liane Svensson
Eva Ribbenberg
May Åkesson
Annelie Sagersten
Karin Lodin
Lennart Nordkvist
Leif Sundqvist
Lars-Anders Svensson
Lena Svensson
Majlis Eriksson
Ulla Blanck
Peter Glans
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80