Kommande tävlingar
06/06 Inställd ... Patton lagguld -
25/06 INSTÄLLD - Ölandsveckan 2020 -
11/07 INSTÄLLT ... SM Lag Mixed
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
Protokoll fört vid ÅBF årsmöte 12/9 i Näsåker 2010

Närvarande styrelse
Jerry Mähler ordf
Krister Norling Kassör
Liss Sjölander sekt
Christer Andersson Supp

Klubbrepresentanter
Ann Lidfors Ådalslidens SK BS
Hasse Sjölander DBTK
Stig Åkerlund Härnö BS
Hans Norling Sollefteå BK

Övriga medlemmar
Sollefteå BK 2 medlemmar närvarande
Ådalslidens SK BS 2 medlemmar närvarande
ÖBA 2 medlemmar närvarande

§1 Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd.

Jerry Mähler öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Ådalslidens SK BS, Sollefteå BK, Härnö BS och Docksta BTK är de klubbar som lämnat in fullmakter och har rösträtt enligt röstlängden.

§2 Föredragningslista

Läses igenom och godkännes.

§3 Val av ordförande vid årsmötet

Jerry Mähler väljs att leda mötet.

§4 Val av sekreterare

Liss Sjölander väljs till sekreterare för årsmötet.

§5 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötesprotokoll
samt tillika rösträknare

Stig Åkerlund och Rolf Edholm väljs till justeringsmän och rösträknare.

§6 Årsmötets behöriga utlysande.

Mötet anses behörigt utlyst.
Önskemål om att bokslut och budget medföljer kallelsen till årsmötet tillsammans med dagordningen.

§7 Styrelsens och revisorernas berättelse

Verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen läses upp och godkännes.

§8 Resultat och balansräkning

Krister Norling föredrar siffrorna vilka visar ett underskott av 1403 kr och det totala minskade till 46 868 kr och
47 öre i tillgångar vid bokslut.

§9 Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för gångna året.

§10 Styrelsens budget för löpande verksamhetsår samt förslag till budget för påföljande verksamhetsår

Krister Norling redogör och bägge årens budget godkännes.

§11 Klubbarnas medlemsavgifter till ÅBF för nästa verksamhetsår

Det fastställes att avgiften ska vara oförändrad. 300kr grundavgift + 10kr per medlem dock behöver ingen
klubb betala mer än 500kr.

§12 De enskilda medlemmarnas avgift till ÅBF för närmast kommande verksamhetsår

Beslutas att lämnas oförändrade.
Juniorer 0kr
Övriga 230kr FSB+ 20kr ÅBF + ev. klubbavgift.

§13 Sanktionsavgifter för tävlingar

Det beslutades att startavgifterna för DM –partävling, Individuella DM, DM-Lagtävling, ÅBF-Rallyt och övriga Silvertävligar skall vara oförändrade. Den startavgift klubbarna skall ta ut är 170kr för DM.

§14 Kostnadsersättning för Tävlingsledare

Beslutas oförändrad till 500kr för TL
Resebidrag oförändrat för ej spelande TL.
Även mat utan kostnad för ej spelande TL.
Uppgörelser förutom ovanstående sker mellan arrangerande klubb och tävlingsledaren.

§15Motioner inkomna i stadgeenlig tid

Föreligger ej någon.

§16 Val av styrelsens ordförande tillika ÅBFs ordförande

Jerry Mähler väljs till styrelsens och ÅBFs ordförande på 1 år.

§17 Val av övriga ordinarie styrelseledamöter

Krister Norling och Liss Sjölander på 2 år.

§18 Val av styrelsesuppleanter

Inget val eftersom båda suppleanter har 1 år kvar.

§19 Val av revisorer

Hasse Sjölander på 2 år.
Staffan Strindlund på 2år som revisorssuppleant

§20 Val av valberedning

Göran Sandman och Georg Bratell på 1år med stöd av styrelsen.

§21 Övriga ärenden (ej beslutsmässiga av mötet).

• Prisutdelning ÅBF-rallyt

1: Jerry Mähler Ådalslidens SK BS 2000kr samt inteckning i vandringspriset som inte fanns närvarande. Tyvärr delas ingen guldpoäng ut på grund av för få deltävlingar.

2: Liss Sjölander Docksta BTK 1500kr

3: Ann Lidfors Ådalslidens SK BS 500kr

De som deltagit i minst en tävling har också chansen att vinna 500kr.
Årets turknuttar blev Rolf Edholm Sollefteå BK och Leif Svensson Ådalslidens SK BS.

• Förslag från medlemmarna att om det är möjligt att varje start i Rallyt medför en lott till kommande lottning. Styrelsen får i uppdrag att ta med frågan.
• Förslag att klubbarna gör en inventering och anmäler in till förbundet hur läget med klubbledare är samt om det finns intresserade att gå tävlingsledarutbildning. Klubbarna uppmanas att göra detta så snabbt som möjligt eftersom risken är överhängande att det kommer att råda brist på utbildade ledare om inte fler går utbildningen.
• Förslag lämnades även att det Rallypris på 500:- som ÅBF står för och lottas ut på Rallytävlingar ska krävas närvaro på prisutdelningen för att delas ut. Klubbarna ska skriva in detta pris i sin inbjudan och där bör det framgå att ÅBF står för priset och att närvaro krävs.
• Förslag lämnades till styrelsen att förlägga årsmötet senast en timme före eventuell tävling så att väntetid inte uppstår.
• Bridgeskribent för bridgen i Ångermanland har skötts av Ove Bylund med den äran och styrelsen har vidtalat Ove om att en fortsättning vore önskvärt.

§22 Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.


Vid protokollet Liss Sjölander


Justerare

Stig Åkerlund Rolf Edholm
……………………………. ………………………………Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80