Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Stockholms Bridgeförbund Nackagatan 29, 3 tr
116 47 Stockholm
Tfn 08-30 62 78
Protokoll från sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2010-06-11

Plats: Hos Gunila på Wärmdö
Närvarande: Birgitta Ternblad
Pontus Silow
Gunila Langius
Micke Almgren
Hans Schauman
Mats Nyberg från § 7
Gunilla Tingström
Frånvarande:. Tommy Westman. Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna att titta på hemsidan.

1. Mötet öppnades och dagordningen godkändes med några tillägg under övriga frågor.

2. Protokollet från styrelsemötet den 24 maj 2010 gicks igenom och lades till handlingarna.

3. Tävlingsverksamheten. Pontus gick igenom årets verksamhet och kunde tyvärr rapportera en fallande trend i framför allt våra DM-tävlingar för Damer och Par. DM-Par hade 35 par och 6 par kvalificerade sig till SM-final. – Stockholmsserien har haft 61 lag, en ökning på 2 lag från Korpen, som har lagts ned. Stockholmsserien startade med en gemensam speldag och avslutade likaså med en gemensam speldag, vilket har varit populärt. Dock har synpunkter framförts att sista speldag bör ligga på en vardag. – I rallyt deltog över 300 spelare (ungefär lika många som föregående år) – Utbildning i Tl-steg 1 äger rum söndagen den 5 september 2010 kl 11.00-18.00. Inbjudan sänds ut nästa vecka och även Uppsaladistriktet bjuds in.
Mentorbridge skall införas i distriktets regi och omfattar alla klubbar. Birgitta får mandat att utforma ett förslag hur denna verksamhet läggs upp. BK S:t Erik är intresserade av att stötta distriktet i denna fråga med bl a lokal.

4. Ekonomisk rapportering. Gunilla meddelade att det ser ut som att årets resultat blir ett överskott, som är större än beräknat beroende på ett minskat deltagande i DM-tävlingarna samt att klubbträffen ställdes in. Gunilla mailar oss resultatet när alla poster införts. Den budget, som skall redovisas årsmötet tas på nästa möte. – STOJ.s pengar har satts in på vårt konto. Mats och Gunilla kollar att STOJ:s bokföring överensstämmer med StBf:s bokföring. - Beslöts att ett resebidrag på 300 kronor skall utgå till samtliga deltagare i SM-tävlingarna. Birgitta frågar Carina Westlin om FSB kan betala ut denna ersättning i Örebro och Micke mailar samtliga deltagare hur pengarna betalas ut. – Samtliga kostnader för Distriktsträffen och kursen för Distriktstävlingsledare i augusti förs över till nästa verksamhetsår. - Vår mobil skall avvecklas, inga ingående samtal förekommer.

5. Sanktioner och VU beslut. Inga sanktioner eller VU-beslut har förekommit.

6. Hemsidan. Vi kan numera själva lägga in PDF-filer på vår hemsida, Micke kommer litet längre fram informera oss hur detta går till. Tommy skall inviga oss i hur vi skall kunna använda vår interna hemsida för lagring av dokument.

7. Klubbträffen. Klubbträffen måste ställas in på grund av för få anmälningar. Hans undersöker möjligheten att ordna något liknande nästa verksamhetsår och vi budgeterar 10.000 kronor för denna aktivitet.

8. Distriktsträffen på Bosön i augusti. Birgitta har varit i kontakt med FSB och fått ett preliminärt program, som gicks igenom. Beträffande distriktets inställning till samtliga frågor behandlas detta på arbetshelgen den 12 juni och redovisas i bilaga 1, som bifogas efter protokollet.

9. Övriga frågor:
Val av distrikttävlingsledare. Styrelsen har enhälligt beslutat att som ny
distrikttävlingsledare välja Kalle Persson. Avgående distrikttävlingsledare Göran Sallstedt
och Kalle anmäls till distriktstävlingsledarkursen.
Ansökan om bidrag till bridgekurs. Saltsjöbadens BS har ansökt om bidrag till18
personer, som genomgått en bridgekurs 2009-2010. Meningen med bidraget är att StBF skall
bedöma och stödja de klubbar, som ansöker om bidrag för bridgekurser. Vi ser gärna att
Saltsjöbadens BS söker anslag för nästa verksamhetsår. Pontus och Gunila svarar
Saltsjöbadens BS.
Årsmötet. Beslöts att hålla årsmötet fredagen den 3 september kl 17.30 i S:t Eriks
lokal, och att ansöka om dispens för oktobersilver efter mötet. StBf bjuder på snacks och
tilltugg samt öl eller ett glas vin efter spelet. Birgitta tar kontakt med Anette i denna fråga.
Alla bidrag till verksamhetsberättelsen skall vara Gunila tillhanda senast 15 juli.

10. Åtgärdslistan. Det finns inget ogjort på åtgärdslistan.

11. Arbetshelgen. Arbetshelgen äger rum den 12 juni 2010 och redovisas i bilaga 2 efter protokollet.

12. Nästa möte blir måndagen den 16 augusti 2010 kl 17.00 i S:t Eriks lokaler.

13. Mötet avslutades.

Vid protokollet Justeras:


Gunila Langius Birgitta Ternblad
Åtgärdslista:
1 Skicka inbjudan till Tl-steg 1-utbildning Micke
2 Utforma förslag till mentorbridgen Birgitta
3 Kolla STOJ:s bokföring Mats, Gunilla
4 Fråga Carina om utbetalning av reseersättning vid SM Birgitta
5 Maila alla SM-deltagare ang resebidragen Micke
6 Skrivelse till Saltsjöbadens BS Pontus, Gunila
7 Ansöka om dispens för oktobersilver den 3 september TK
8. Fråga Anette om förtäringen den 3 september Birgitta
Bilaga 1.
Distriktsträffen på Bosön den 27-28 juni 2010.


FSB:s upplägg inför mötet utgör 7 olika block med frågor, som distrikten skall fördela mellan deltagarna för diskussion. Förutom det block man väljer skall man deltaga i minst ytterligare 4 block.

Block 1: Organisation – Övergripande tilldelas Birgitta.
StBf:s inställning i detta block är att FSB:s kärnverksamhet bör i huvudsak vara tävlingsverksamhetet/”motionsspel”.
Utbildningen skall ske på entreprenad med kvalitetsstämpel.
Distriktens framtid: Klubbverksamheten är navet – man bör arbeta för någon form av bridgens hus regionalt.
Vi stöder det nordiska samarbetet.

Block 2: Organisation – Information tilldelas Gunila.
När det gäller IT har vi inga synpunkter. Utveckling inom detta område pågår hos FSB.

Block 3: Organisation – Utbildning tilldelas Mats
Vi vill att man har kvar distriktsträffarna vartannat år som tidigare (se årets distriktsträff digra program).
Bridge på skolschemat är omöjligt, eftersom man 2011 inför ett nytt system, där lokala kurser ej får hållas. Bättre vore att ha frivilliga kurser utanför skoltid.
För övrigt inga synpunkter på pedagogogisk/metodisk idéinsats.

Block 4: Organisation – Rekrytering tilldelas Hans.
Vår inställning är att ha en strategi som möjliggör för kursdeltagarna att efter kursens slut komma igång med tävlingsspel så fort som möjligt, både par-och lagtävling. Mentorverksamheten är här viktig.
FSB:s orange deklaration, som visar att spelaren hör till de mindre rutinerade, bör användas regelbundet. Jourspelare bör finnas tillgänglig för ensamma orutinerade spelare vid lämpliga tävlingar.

Block 5: Organisation – Övrigt tilldelas Gunilla.
Inga synpunkte.

Block 6: Tävling - regler tilldelas Micke.
När det gäller handikappsystemet anser vi att det inte fungerar som det är utformat i dag, när inga lagtävlingar räknas som handikappgrundande. Handikappberäkningen har därmed inget värde, systemet är inte rättvist.
Kostnadsersättningarna håller på att revideras, vi stöder denna utredning.
För övrigt inga synpunkter.

Block 7 Tävling – Tävlingar tilldelas Micke.
Det upplägg för SM-par, som är på gång, bör snarast komma på remiss för yttrande till distrikten. Detta gäller även SM-lag.
Vi anser att FSB bör ordna mer tilltalande guldtävlingar med lockande omkringarrangemang och en annan prisstruktur än den nuvarande.
När det gäller kval till SM-tävlingar har StBf diskuterat möjligheten att separera DM-tävling och SM-kval. Kanske distriktet kan ordna en DM-vecka?

I Block 4 kommer S:t Eriks Ordförande Melvin Clark att delta och samtliga styrelsemedlemmar skall besöka denna ”station”. För övrigt får styrelsemedlemmarna välja övriga ”stationer” efter eget val.

Samtliga styrelsemedlemmar utom Pontus och Tommy kommer att deltaga.


Bilag 2

Arbetshelgen

Kommande verksamhetsårs tävlingsverksamhet diskuterades och ett preliminärt spelschema gjordes upp.

TK.s mål är att behålla och helst bredda vår tävlingsverksamhet.

Lag-SM läggs i stort upp som förra verksamhetsåret. Tävlingen går över en helg ev ordnas en ”Gröna Hissen”. En ny prisstruktur med match-eller rondpriser kan införas. Tävlingen beräknas kunna spelas i januari – februari 2011.

I DM-SM-Par och DM-SM- Damer ordnas ett förkval för mindre rutinerade spelare någon gång under hösten 2010. De tre första paren i varje kval får startavgiften till öppna DM-.SM - tävlingen i distriktet betald. Spelare får inneha högst ruternål i dessa tävlingar och TK får fria händer att avvisa rutinerade spelare.

DM-SM-Par spelas sista helgen i april 2011, en direktfinal öppen för alla.

DM-SM-Damer spelas i mars 2011, direktfinal öppen för alla damer.

DM-SM-Mixed spelas den 12 februari 2011, direktfinal med samma upplägg som föregående verksamhetsår.

DM-SM-Veteraner spelas i november, direktfinal. Veteraner får betala samma startavgift som övriga DM-SM-spelare, dvs 200 kronor/spelare.

Vi satsar som förra året på frukost före spelet. Vid DM-SM-Mixed och DM-SM-Damer bjuder distriktet på snacks och tilltugg samt öl eller ett glas vin efter spelet.
Priser kommer att utgå i form av glaspokaler till de tre främsta paren för övrigt utdela rondpriser i form av blomstercheckar, biobiljetter etc.
När det gäller spellokal för Veteraner och Damer skall Alvik BC, Polisens BS och BK Två Ess tillfrågas om de kan tänka sig att ställa upp med full kostnadsersättning.

TK återkommer till nästa möte med exakta datum för samtliga DM –SM- tävlingar.
Pontus tar kontakt med Stefan Andersson, Passredaktören, för att få in vårt spelprogram i S:t Eriks tidnings första höstnummer.

Allsvenskan div lV går i distriktets regi och ambitionen är att få igång även en div V för mindre rutinerade. Som introduktion bjuder StBf på startavgiften, men tar ut en bordsavgift på 20 kronor.

Stockholmsserien spelar gemensam första dag en lördag och en sista gemensam dag en vardag. Stockholmsserien administreras av Micke.

Rallyt läggs ner efter en ”Grande Final” med sponsrade priser vid sitt 10-årsjubileum detta verksamhetsår. S:t Erik bör rekommenderas att låta sina silvertävlingar ingå i en rallytävling. Pontus pratar med Matthias.

StBF har ansökt om guldlicens för en tävling, som skall anordnas av distriktet i samarbete med S.t Erik. TK kommer att använda annan beräkning än den brukliga beräkningen, exakt vilken är inte bestämd.

TK skall budgetera kostnaden för 2 TL-träffar med klubbarna, en på hösten 2010 och en på våren 2011 och ge distrikttävlingsledaren i uppgift att ordna dessa
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80