Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Protokoll Styrelsemöte Sundsvallsbridgen 2010-03-23

Närvarande:
Leif Sundqvist
Ulf Blanck
Anneli Sagersten
Eva Ribbenberg
Birgitta Wiberg
Agneta Danielsson


1. Mötets öppnande
Ordförande Leif Sundqvist öppnade mötet och hälsade välkommen.
Till sekreterare för mötet utsågs Ulf Blanck.

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll från den 19 januari gicks igenom och lades till handlingarna.

3. Ekonomi
Det ekonomiska läget är fortfarande bra. Dock har kostnader för priser och förbrukningsmaterial ökat mer än väntat och kommer att överskrida budget.

4. DM-Par
Arrangeras av klubben den 28 mars med Leif Sundqvist och Kent Sjöberg som tävlingsledare. Hittills är det dock få anmälda.

5. Långfredagsbarometer 2/4
Hålls traditionellt som bronstävling med cirka 26 brickor. Start kl. 10.00.

6. Nybörjarträffen den 21/4
Vi arrangerar i vanlig ordning ett heat i klubbens regi. Anmält och klart till FSB.

7. Hyreskompensation reparationer
Den äskade hyresjusteringen pga. störningar vid reparationer i fastigheten, har mottagits positivt av fastighetsägaren, som medgivit ett hyresavdrag på 5714 kr.

Styrelsen ansåg att också vår hyresgäst City skall få kompensation med motsvarande procentuella avdrag som blir 756 kr. Detta justeras genom avdrag på nästa hyresfaktura.

8. SPBF:s sommarbridge
Beslöts om oförändrad hyreskostnad för kommande sommar, således 300 kr per gång.

9. Sundsvallsbridgens sommarbridge
Beslöts att köra sommarbridge under maj/juni och första halvan av augusti.

10. Trivselbridgen (måndagkvällar)
Birgitta Wiberg anmälde att hon vill sluta som ledare kommande säsong. Vi söker därför ersättare.

Skrivelse har inkommit från ett 15-tal av de som regelbundet spelar på måndagkvällarna om dels utökning av antalet brickor och dels namnbyte till ”Måndagsbridgen”. Styrelsen diskuterade kort ärendet och beslöt i enlighet med förslaget. Utökning av antalet brickor sker från och med höstsäsongen till 24 (cirka).

11. Övrigt
Följande övriga frågor togs upp:
• Silverpokalerna som står i vårt prisskåp är svarta och fula. Det fungerar inte med vanliga metoder för putsning av dem och det behövs professionell hjälp. Anneli Sagersten fick i uppdrag att inhämta kostnadsförslag.

• En skrivelse om en maskinskriven sida och 4 handskrivna sidor plus en faktura har inkommit från Alf Nylander. Denne var oss behjälplig vid införskaffande av bullerdämpande tak i lokalen samt vid uppsättning av köksskåp år 2004.
Han påstår att föreningen inte har fullgjort sina ekonomiska skyldigheter gentemot honom och kräver ytterligare 9 465 kronor.
Styrelsen motsätter sig kravet och lämnar ärendet utan åtgärd, då klubben fullgjort sina skyldigheter enligt det uppgjorda muntliga avtalet.

• Påmindes om våravslutningen, vilken sker den 18 maj. Planeringen för den kommer att ske vid nästa styrelsemöte

12. Nästa möte
Nästa möte äger rum den 27 April 2010 kl. 17.15.
Vid protokollet Justeras


Ulf Blanck Leif Sundqvist
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80