Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Protokoll fört vid Sundsvallsbridgens årsmöte tisdagen den 8 september 2009.

1. Årsstämmans öppnande, fastställande av röstlängd
Årsstämman öppnades av Leif Sundqvist och röstlängden fastställdes.

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

3. Val av ordförande för mötet
Leif Sundqvist valdes till ordförande för mötet.

4. Val av sekreterare för mötet
Kent Sjöberg valdes till sekreterare för mötet.

5. Val av två justeringsmän
Anneli Sagersten och Bo Sundström valdes till justeringsmän att justera årsstämmoprotokollet.

6. Fråga om mötet är behörigt utlyst
Årsstämman är annonserad i spelkalendern, som kommit ut i början på augusti och mötet ansåg därmed årsstämman behörigen utlyst.

7. Föredragning av styrelse- och revisionsberättelse
Verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen föredrogs och godkändes.

8. Föredragning av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkning redovisades och godkändes.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslöts att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008-2009.

10. Budget för verksamhetsåret 2007-2008
Budgeten fastställs i enlighet med förslag.

11. Fastställande av förbundsavgift till FSB
Beslöts att fastställa avgiften till den summa som Förbundet Svensk Bridge beslutar vid sin årsstämma.

12. Fastställande av klubbavgift till Sundsvallsbridgen
Klubbavgiften fastställs till oförändrade 40 kronor.

13. Fastställande av ram för styrelsearvoden och revisorsarvoden
Ramen för styrelsearvoden fastställs till oförändrade 7000 kronor och 500 kronor till revisorerna.

14. Inkomna motioner
Inga motioner hade inkommit.

15. Ärenden föredragna av styrelsen
Styrelsen hade inga ärenden att föredra.

16. Val av ordföranden
Leif Sundqvist valdes till ordförande under en tid av ett år.

17. Val av styrelseledamöter
Till styrelseledamöter valdes för en tid av två år Birgitta Wiberg och Agneta Danielsson. Till ersättare i styrelsen valdes Annelie Sagersten och Ulf Blanck på ett år.

18. Val av revisorer
Till revisorer för en tid av ett år valdes Lennart Nordqvist och Karin Lodin. Till ersättare för revisorerna för en tid av ett år valdes Sture Lundin.

19. Val av valberedning
Till valberedning valdes Lars-Anders Svensson, May Åkesson och Liane Svensson. May utsågs att vara sammankallande i valberedningen.

20. Övriga frågor
  • Diskuterades att bridgen på dagtid onsdagar hade för få deltagare. En idé, som kom fram, var att undersöka möjligheten att en någorlunda erfaren spelare tar med sig en nybörjare. Liane Svensson fick i uppdrag att höra med de som spelar på torsdagarna och Birgitta Wiberg med de som spelar på måndagarna.

  • Ny festkommitté måste utses och Agneta Danielsson skall sätta upp anslag där frivilliga får anmäla sig till kommittén.

  • Uppdrogs till styrelsen att ta kontakt med Medelpads Bridgeförbund angående reseersättningarna till SM-tävlingarna. Reseersättning skall betalas ut i enlighet med FSB:s bestämmelser.21. Årsstämmans avslutande
Leif Sundqvist förklarade årsstämman för avslutad och inbjöd därefter till klubbens klubbmästerskap i bridge.Vid protokollet
Kent Sjöberg
Justeras


Leif Sundqvist Anneli Sagersten Bo Sundström


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Närvarande:
Kent Sjöberg
Agneta Danielsson
Liane Svensson
Eva Ribbenberg
May Åkesson
Annelie Sagersten
Birgitta Wiberg
Karin Lodin
Lennart Nordkvist
Leif Sundqvist
Lars-Anders Svensson
Lena Svensson
Majlis Eriksson
Ulla Blanck
Bo Sundström
Sture Lundin


Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80