Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - GuldtävlingProtokoll fört vid Sundsvallsbridgens årsmöte tisdagen den 9 september 2008.

1. Årsstämmans öppnande, fastställande av röstlängd
Årsstämman öppnas av Leif Sundqvist och röstlängden fastställs.

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

3. Val av ordförande för mötet
Leif Sundqvist väljs till ordförande för mötet

4. Val av sekreterare för mötet
Kent Sjöberg väljs som sekreterare för mötet

5. Val av två justeringsmän
Liane Svensson och Lars-Anders Svensson väljs som justeringsmän

6. Fråga om mötet är behörigt utlyst
Årsstämman är annonserad på anslagstavla i bridgelokalen och anses därmed behörigen utlyst.

7. Föredragning av styrelse- och revisionsberättelse
Verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen föredrogs och godkändes.

8. Föredragning av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkning redovisades och godkändes.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslutas att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007-2008.

10. Budget för verksamhetsåret 2007-2008
Budgeten fastställs i enlighet med förslag.

11. Fastställande av förbundsavgift till FSB
Beslutas att fastställa avgiften till den summa som Förbundet Svensk Bridge beslutar vid sin årsstämma.

12. Fastställande av klubbavgift till Sundsvallsbridgen
Klubbavgiften fastställs till 40 kronor.

13. Fastställande av ram för styrelsearvoden och revisorsarvoden
Ramen för styrelsearvoden fastställs till 7000 kronor och 500 kronor till revisorerna.

14. Inkomna motioner
Finns inga motioner

15. Ärenden föredragna av styrelsen
Finns inga ärenden från styrelsen att föredra.

16. Val av ordföranden
Leif Sundqvist väljs som ordförande under en tid av ett år.

17. Val av styrelseledamöter
Som styrelseledamöter väljs för en tid av två år Kent Sjöberg och Eva Ribbenberg. Som ersättare i styrelsen väljs Birgitta Wiberg och Ulf Blanck på ett år.

18. Val av revisorer
Som revisor för en tid av ett år väljs Lennart Nordqvist och Karin Lodin. Som ersättare till revisorerna för en tid av ett år väljs Anneli Sagersten.

19. Val av valberedning
Till valberedning väljs Lars-Anders Svensson, May Åkesson och Liane Svensson. May utses att sammankalla valberedningen

20. Övriga frågor
SK65 har en informationsträff om Bridge genom Medelpads Bridgeförbunds försorg. Mikael Melander och en representant för MBF ansvarar för träffen.
På Arbetsförmedlingen skall det genomföras en bridgekurs. Diskuterades var kursen skulle ges och i vilken regi. Uppdras till styrelsen att lösa frågan tillsammans med Ylva Papp.

21. Årsstämmans avslutande
Leif Sundqvist förklarade årsstämman som avslutad och inbjöd därefter till klubbens klubbmästerskap i bridge.

Vid protokolletKent SjöbergJusterasLeif Sundqvist Liane Svensson Lars-Anders Svensson

Närvarande:
Kent Sjöberg
Agneta Danielsson
Liane Svensson
Eva Ribbenberg
May Åkesson
Annelie Sagersten
Birgitta Wiberg
Karin Lodin
Lennart Nordkvist
Leif Sundqvist
Lars-Anders Svensson
Lena Svensson
Eva Cederlund
Majlis Eriksson
Ulla Blanck
Staffan Hedman
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80