Kommande tävlingar
16/07 INSTÄLLD - Walthers Bildelar G
24/07 SM Par Dam - Omgång 1
24/07 Swedish Open Junior Pairs - Om
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
Stockholms Bridgeförbund
Nackagatan 29, 3tr
116 47 Stockholm
Tfn 08-30 62 78, mobil 0703-98 56 93
Protokoll från Stockholms Bridgeförbunds årsmöte 2008-09-21
Plats: BK S:t Erik: Kronobergsgatan 12
Tid: 2008-09-21 kl. 13.00 – 14.30

1. Birgitta Ternblad öppnade årsmötet. Föredragningslistan godkändes efter det att StBF anmält en extra fråga angående utskick av mail under övriga frågor.

2. Kallelse till årsmötet hade utgått två dagar sent, men årsmötet förklarade ändock mötet behörigt utlyst. Lennart Ekman, Alvik BC, reserverade sig mot detta.

3. Fullmakter godkändes och röstlängd upprättades.

4. Till ordförande för årsmötet valdes Birgitta Ternblad.

5. Till sekreterare för årsmötet valdes Gunila Langius.

6. Att justera protokollet, jämte ordförande, valdes Catarina Widgren och Magnus Hammar.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades. Ordförande beklagade att den första versionen innehöll smärre felaktigheter, som efter påpekande från Lennart Ekman nu har rättats till. Ordförande tackade Lennart Ekman för hans medhjälp med korrekturläsningen. Verksamhetsberättelsen kunde läggas till handlingarna.

8. Frågan bordlades.

9. Frågan bordlades.

10. Frågan bordlades.
Årsmötet beslöt att punkterna 8: resultaträkning och balansräkning, 9: revisorernas berättelse, 10: frågan om styrelsens ansvarsfrihet skall tas upp på ett extra årsmöte söndagen den 12 oktober 2008. Lokal och tid kommer senare i kallelse, som sändes ut senast en vecka före mötet.

11. Inga motioner hade lämnats in.

12. Inga sanktionsavgifter tas ut.

13. Styrelsens kostnadsersättning förblir oförändrad.

14. Årsmötet fastställde oförändrad årsavgift 40: - till StBF för 2008-2009.

15. Ärenden som styrelsen önskar behandla på mötet:
a) Budgeten föredrogs av kassören Kalle Persson. Alf Strömberg meddelade att StBF har ett kapital av 300.000 kronor, som bör kunna spenderas bl a på ungdomsverksamheten och mer hjälp till klubbarna. Övriga kostnader ökas därför från 5000 till 10000 vilket ger en 0-budget. Till nästa ordinarie årsmöte bör styrelsen ta fram ett åtgärdspaket så att dessa pengar kommer klubbarna tillgodo.
b) Fastställdes årsavgiften till FSB till det belopp som bestämdes vid Riksstämman 2007, vilket är 230 kronor.
c) Deltagandet i distriktsträffen godkändes med det antal delegater styrelsen beslutar.
d) Vid förfrågan från sekreteraren om klubbarna även i fortsättningen vill få påminnelsemail angående protokoll och information från StBF, visade det sig att så var fallet. De klubbar, som tycker att detta är onödigt, hör av sig till StBF.
e) Den stadgeändring, som styrelsens föreslagit, kan enligt gällande stadgar fattas av detta årsmöte. Förslaget till nya stadgar godkändes efter smärre ändringar och tillägg.
När årsmötesprotokollet har justerats, gäller de nya stadgarna. Dessa skickas då ut till klubbarna samt läggs ut på hemsidan.

16. Birgitta Ternblad omvaldes till ordförande på 1 år.

17. Fastställdes att styrelsen skall bestå av samma antal ledamöter, som föregående år. Fyra ledamöter kvarsitter ytterligare 1 år: Kalle Persson, Mona Bergström, Gunila Langius och Antonella Pirrone. Micke Almgren omvaldes på 2 år. Som nya ledamöter valdes Pontus Silow och Tommy Westman. Distriktstävlingsledare väljs av styrelsen, men valberedningen rekommenderar förnyat val av Göran Sallstedt med tanke på de stora förändringar som förväntas komma. Valberedningen anser att Göran Sallstedts arbete som distriktstävlingsledare är betydligt viktigare än hans
arbete som styrelseledamot. - Lennart Ekman beklagade att vallberedningens förslag ej kommit ut i stadgeenlig tid. - En diskussion följde angående kravet att StBFs styrelsemedlemmar måste representera en klubb inom distriktet. Inget formellt beslut fattades men majoriteten av delegaterna ansåg att det räcker att styrelsemedlem är medlem i en av
distriktets klubbar och visar engagemang i distriktets bridgearbete.

18. Val av suppleant till styrelsen.
Till styrelsesuppleant på ett år valdes Torbjörn Herngren.

19. Val av revisorer och en revisorssuppleant för ett år: Till revisorer omvaldes Gunnar Andersson och Alf Strömberg och som revisorssuppleant omvaldes Börje Karlsson.

20. Val av ordförande och övriga ledamöter till STOJ:s styrelse.
STOJs styrelse väljs på StBF:s årsmöte och skall bestå av ordförande
vald på 1 år samt övriga ledamöter. Till styrelse valdes:
Ordförande. Lennart Kjellman 1 år
Ledamöter: Erika Rodin 2 år junior
Elisabeth Karlsson 2 år junior
Andreas Ziethen 2 år
Ebba Norlander 1 år
Kristin Nedlich och Mats Nyberg har 1 år kvar
Som STOJ:s representant i StBF:s styrelse utsågs Mats Nyberg.
Revisorer: StBF:s revisorer Gunnar Andersson och Alf Strömberg.
Korpens plats i styrelsen är vakant och på Korpens senaste årsmöte beslöts att man nu genomför sitt sista spelår på grund av för få företagslag.

21. Val av valberedning för ett år. Björn Eklind.omvaldes, Patrik Carlsson och Sten Ternblad nyvaldes till valberedning.

22. Birgitta Ternblad avslutade mötet. De avgående styrelsemedlemmarna Mats Bud och Göran Sallstedt avtackades med en minnesgåva.

Vid protokollet:
Gunila Langius

Justeras:
Birgitta Ternblad Catarina Widgren Magnus Hammar
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80