Kommande tävlingar
11/07 INSTÄLLT ... SM Lag Mixed
16/07 INSTÄLLD - Walthers Bildelar G
24/07 SM Par Dam - Omgång 1
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
Stadgar, LM Ericssons Bridgeklubb

Revisionsdatum: 2004-10-13

§ 1 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL

Föreningen är ideell och har till ändamål:

Att bereda sina medlemmar och representanter för Ericssons kunder möjlighet att spela tävlingsbridge.

Att verka för förståelse och intresse för tävlingsbridge och genom information och kursverksamhet bidraga till dess spridning och utveckling.

Att såsom ansluten till Förbundet Svensk Bridge (FSB) och dess distriktsförbund företräda sina medlemmar.

§ 2 MEDLEMSKAP

Antagande av medlem i föreningen sker enligt styrelsens beslut.
Hedersmedlem kan utses av föreningens årsmöte.
Medlemskap i föreningen förutsätter att stadgade avgifter erläggs inom föreskriven tid.
Medlem i föreningen ska också vara medlem i Förbundet Svensk Bridge och i det distriktsförbund inom vilket föreningen är belägen.
Det åligger medlem att följa gällande stadgar, tävlingsbestämmelser och övriga föreskrifter samt att iakttaga ett för föreningen, överställda organisationer och tävlingsbridgen hedrande uppförande.
Brott mot gällande stadgar och bestämmelser kan föranleda varning, avstängning eller uteslutning ur föreningen, varom styrelsen beslutar. Ansökan om prövning av utdömt straff kan göras hos distriktsförbund.
Av distriktsförbund respektive Förbundet Svensk Bridge fattat beslut om avstängning respektive uteslutning av enskild medlem gäller även inom föreningen.

§ 3 VERKSAMHETSÅR

Föreningens verksamhetsår räknas från 1 juli till 30 juni påföljande år.

§ 4 STYRELSE

Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.
Föreningens verksamhet leds av en styrelse, bestående av ordförande, 6 övriga ordinarie ledamöter. Vid behov kan även 1 – 2 suppleanter utses.
Vid föreningsmötet väljs för tiden fram till det nästa föreningsmötet, där val skall ske, ordföranden, 3 övriga ordinarie styrelseledamöter samt suppleanter.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassaförvaltare samt ombud till Stockholms bridgeförbunds möte.
Styrelsen är beslutför då minst hälften av antalet ordinarie ledamöter är närvarande. För beslut fordras enighet hos minst hälften av närvarande röstberättigade ledamöter.
Styrelsen beslutar angående firmateckning.
Styrelsen skall hålla sig underrättad om och ombesörja verkställighet av de stadgar, beslut och bestämmelser som meddelas av Förbundet Svensk Bridge och det distriktsförbund föreningen tillhör.

§ 5 REVISORER

För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning utses vid årsmöte, för ett år åt gången, två revisorer och en revisorssuppleant.

§ 6 FÖRENINGSMÖTE

Föreningen håller ordinarie årsmöte i september månad. Kallelse utgår genom styrelsens försorg minst 14 dagar före mötesdagen.
Extra möte anordnas när styrelsen eller minst hälften av medlemmarna så påkallar. Skriftlig kallelse med angivande av ärende utsändes till medlemmarna minst en vecka före mötesdagen.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden vara upptagna på föredragningslistan och behandlas:

1. Mötets öppnande.
2. Föredragningslista, godkännande.
3. Val av ordförande för mötet.
4. Val av sekreterare för mötet.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
6. Mötets behöriga utlysande.
7. Verksamhetsberättelsen.
8. Vinst- och förlusträkning.
9. Revisionsberättelsen.
10. Ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Arvoden.
12. Medlems- och tävlingsavgifter inklusive Förenings- och förbundsavgifter
för period motsvarande Förbundet Svensk Bridges verksamhetsår
1.7 – 30.6 .
13. Val av ordförande (ett år).
14. Val av tre ordinarie ledamöter (2 år).
15. Val av 1 – 2 suppleanter (1år).
16. Val av två revisorer (1 år).
17. Val av en revisorsuppleant (1 år).
18. Val av tävlingskommitté, minst två ledamöter (1 år).
19. Val av valberedning, minst två ledamöter (1 år).
20. Övriga ärenden och motioner.
21. Mötets avslutande.

Vid möte äger varje närvarande medlem en röst.
Beslut fattas med enkel majoritet utom vid frågor enligt § 7. All omröstning sker öppet, såvida ej sluten omröstning begärs.
Vid lika röstetal avgör lotten – utom vid fråga om styrelsens ansvarsfrihet, vilken vid lika röstetal är beviljad, samt vid frågor enligt § 7.

§ 7 MOTIONER
Motioner till årsmötet ska vara inlämnade till styrelsen senast första maj.

§ 8 STADGEÄNDRING OCH FÖRENINGENS UPPLÖSNING

För ändring eller komplettering av föreningens stadgar även som för upplösning av föreningen fordras att ärendet angetts i skriftlig kallelse.

För beslut fordras att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna biträder beslutet.

Föreningens stadgar samt beslutade stadgeändringar skall tillställas Ericssons fritidskommitté samt Stockholms Bridgeförbund.

§ 9 REPRESENTATION

Spelare kan tillhöra flera föreningar men får endast representera en förening under spelåret, 1 juli – 30 juni, i tävlingar anordnade respektive sanktionerade av Förbundet Svensk Bridge eller dess distriktsförbund.

Föreningen (liksom distriktsförbund) äger därutöver vidtaga de inskränkningar eller utvidgningar i sina medlemmars representationsrätt som i speciella fall anses erforderliga.
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80